Basic Lotus Note Mail and calendar

Basic Lotus Note Mail and calendar

Lotus Notes เป็นไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งช่วยในการบริหารจัดการงานธุรกิจภายในองค์กรต่าง ๆ ซอฟต์แวร์ได้พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มซอฟต์แวร์ไอบีเอ็ม ซึ่งไอบีเอ็มได้ให้คำจำกัดความของซอฟต์แวร์นี้ว่า เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดการรับส่งอีเมล์,เก็บบันทึกผู้ติดต่อ, ตารางนัดหมายปฏิทิน, บันทึกงานและมอบหมายงาน, แชท และงานต่าง ๆ โดยทำงานร่วมกับ Lotus Domino Server Lotus Notes เป็นซอฟต์แวร์รับส่งอีเมล์ พร้อมทั้งสนับสนุนการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชั่นอื่น ๆ บน Domino Server อาทิเช่น Mail, Calendar, Contacts, To Do, Resource Reservations และแอปพลิเคชั่นอื่น ๆ อีกมากมาย Lotus Notes ได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังสามารถให้ความรวดเร็วและสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานอีกด้วย

 

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เพื่อให้รู้จัก Lotus Note Email and Calendar 8.5
 • เพื่อให้รู้จักองค์ประกอบของ Lotus Notes 8.5
 • สามารถอธิบายถึงคุณสมบัติของโปรแกรม Lotus Notes
 • ให้คำนิยามและองค์ประกอบ ตลอดจนคุณสมบัติเบื้องต้นในหน้า Workspace
 • ใช้คำสั่งต่างๆบน Menu Bar และ Icon ต่างๆบน Tool Bar
 • เข้าใจวิธีการใช้ Mail และเครื่องมือต่างๆใน Lotus Notes
 • สามารถใช้ Mail, การเปิดอ่านและรับ-ส่ง Mail
 • สามารถใช้ Calendar,  TODO, Contact ใน Lotus Notes
 • บุคคลทั่วไป
 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู คณาจารย์
 • เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลที่เกี่ยวข้อง
 • การใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • การใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
 • ทักษะการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อความ
 • การจัดการไฟล์ภาพพื้นฐาน เช่น การ resize การแนบไฟล์ในอีเมล์
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 4,000 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 3,600 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

เนื้อหาการอบรมครอบคลุม Lotus Note ตั้งแต่เวอร์ชั่น 8 เป็นต้นไป

Module 1: เริ่มต้นการใช้งาน

 • การ เรียกใช้งานโปรแกรม Lotus Notes
 • หน้า Log in เพื่อให้ใส่รหัสผ่าน
 • Welcome Page
 • ปรับแต่ง Welcome Page
 • แสดงรายละเอียดของ Lotus Notes 8.5
 • การเปิดใช้งาน Note Application

Module 2: การใช้งาน Mail

 • การเรียกใช้งานระบบ Mail
 • การสร้าง New Memo
 • การค้นหารายชื่อจาก Address Book
 • Delivery Optionคือ การกำหนดรูปแบบ การส่งจดหมาย 
 • Send การส่งจดหมาย
 • การกำหนดค่า Display ของ New Memo
 • อ่านจดหมายด้วย Preview Pane 
 • การ Forward จดหมาย
 • การ Reply จดหมาย
 • การลบและการนำจดหมายที่ถูกลบกลับมาใช้งาน
 • การจัดการ Trash
 • Preferences
 • การบริหารจัดการจดหมาย (Managing your Mail) 
 • การสร้างโฟลเดอร์ (Creating a folder) 
 • การย้ายจดหมายไปโฟลเดอร์อื่น (Moving mail to a folder)
 • การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ (Editing a folder) 
 • การลบโฟลเดอร์ (Deleting a folder) .
 • Archive Mail 
 • Out Of Office 
 • Message Recall

Module 3: ผู้ติดต่อ (contact)

 • สร้าง New Contract 
 • เพิ่มรายชื่อในสมุดโทรศัพท์ผ????านจดหมาย
 • สร้าง Group User 

Module 4: ปฎิทิน (Calendar)

 • การเรียกใช้ปฏิทิน
 • กำหนด Free Time
 • การสร้างรายการในปฏิทิน (Creating a Calendar Entry)
 • Meeting สำหรับสร้างการประชุม
 • Appointment สำหรับสร้างการนัดหมาย 
 • All Day Event สำหรับการบันทึกเหตุการณ์ที่ต้องทำเต็มวัน
 • Anniversary สำหรับสร้างการบันทึกเหตุการณ์ที่เป็ นรอบปี เช่น วันเกิด วันแต่งงาน เป็ นต้น
 • Reminder สำหรับสร้างการแจ้งเตือน
 • Event Announcement สำหรับสร้างการประชุมที่ไม่ต้องมีการตอบรับจากผู้ถูกเชิญประชุม
 • Import Holidays การแทรกวันหยุดลงใน Calendar
 • การสร้างจดหมายเชิญประชุม
 • การตอบรับการเชิญประชุม (Responding to a meeting invitation) 
 • Group Calendar
 • การให้สิทธิการดูจดหมาย ตารางเวลา กับบุคคลอื่น (To Delegate Calendar) 
 • การเปิดปฏิทินของบุคคลอื่น (Opening someone else’s calendar) 

Module 5: To Do List

 • การเรียกใช้งาน To Do
 • แสดง To Do บน Calendar 

Module 6: ความปลอดภัยบน Lotus Notes

 • Notes User ID
 • เปลี่ยน Password 
10/02/2020 16:03:34