Basic PHP 7 and MySQL 8 Database for Web Development

Basic PHP 7 and MySQL 8 Database for Web Development

ภาษา PHP เป็นหนึ่งในภาษาที่ได้รับความนิยมในการนำมาพัฒนาเว็บไซต์มาอย่างยาวนาน ปัจจุบัน PHP เองมาถึงเวอร์ชั่น 7.x แล้วมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก โดยในหลักสูตรนี้จะสอนการออกแบบเว็บไซต์ตั้งแต่พื้นฐานสำหรับมือใหม่ ที่ยังไม่มีความรู้มาก่อนเลย สามารถเริ่มต้นเรียนรู้ได้จากคอร์สนี้ 

เนื้อหาจะเริ่มตั้งแต่การเตรียมสภาพแวดล้อมเครื่อง การติดตั้ง PHP 7 ร่วมกับฐานข้อม MySQL 8 และ Maria DB การเขียนคำสั่งพื้นฐานใน PHP การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ไปจนถึงฝึกการทำ CRUD (Create-Read-Update-Delete) ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่จะสามารถนำไปต่อยอดในการทำงานหรือเรียนรู้ในขั้นสูงต่อไป

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและที่มา MySQL และ PHP
 • สามารถพัฒนาระบบงานบน WEB ด้วยการเขียน PHP Script ได้
 • สร้างและพัฒนางานกับข้อมูลที่อยู่ใน Web Server
 • มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลบน Web
 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู อาจารย์ วิทยากรที่สนใจ
 • นักวิชาการ นักไอที หรือผู้ดูและระบบ
 • ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับ Internet และสามารถใช้งานภาษา HTML ได้
 • มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ File และระบบฐานข้อมูล
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน Internet
 • 20 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 5,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 5,310 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

Module 1: การติดตั้งและเตรียมความพร้อมเครื่องมือสำหรับพัฒนา

 • ติดตั้ง XAMPP สำหรับใช้งาน PHP 7 & MySQL 8
 • ตั้งค่า XAMPP สำหรับการทำงานพื้่นฐานกับ PHP และ MySQL 8
 • ดาวน์โหลดและติดตั้ง Visual Studio Code พร้อมส่วนเสริมที่จำเป็น
 • ทดสอบการทำงานกับเครื่องมือที่ติดตั้งไว้

Module 2: บทนำเกี่ยวกับ PHP 7.x (Introduction in PHP 7)

 • การทำงานร่วมกันระหว่าง PHP 7 และ HTML (Incorporating PHP Within HTML)
 • โครงสร้างภาษา PHP 7 (The Structure of PHP)
 • การใช้คำสั่งหมายเหตุใน PHP 7 (Using Comments)
 • คำสั่งพื้นฐานใน PHP 7 (Basic Syntax)
 • ตัวแปรในภาษา PHP 7 (Understanding Variables)
 • ตัวดำเนินการใน PHP 7 (Operators)
 • การกำหนดข้อมูลให้ตัวแปร (Variable Assignment)
 • ชนิดข้อมูลของตัวแปร (Variable Typing)
 • ค่าคงที่ (Constant)
 • ความแตกต่างระหว่างคำสั่ง echo และ print (The Difference Between the echo and print Commands)
 • ฟังก์ชันใน PHP (Functions)
 • ขอบเขตของตัวแปร (Variable Scope)

Module 3: ส่วนควบคุมและเงื่อนไข (Control Flow in PHP 7)

 • Expressions
 • Literals and Variables
 • Operators
 • Operator Precedence
 • Associativity
 • Relational Operators
 • Conditionals
 • The if Statement
 • The else Statement
 • The elseif Statement
 • The switch Statement
 • The ? Operator
 • Looping
 • while Loops
 • do…while Loops
 • for Loops
 • Breaking Out of a Loop
 • The continue Statement
 • Implicit and Explicit Casting
 • PHP Dynamic Linking
 • Dynamic Linking in Action

Module 4: ฟังก์ชันและออบเจ็กต์ใน PHP 7 (Function and Objects)

 • PHP Function
 • Defining a Function
 • Returning a Value
 • Returning an Ar
 • Passing by Reference
 • Returning Global Variables
 • Recap of Variable Scope
 • Including and Requiring Files
 • The include Statement
 • Using include_once
 • Using require and require_once
 • PHP Version Compatibility
 • PHP Objects
 • Terminology
 • Declaring a Class
 • Creating an Objec
 • Accessing Objects
 • Constructors
 • Writing Method
 • Declaring Properties
 • Declaring Constants
 • Property and Method Scope in PHP 7
 • Inheritance

Module 5: อาเรย์ใน PHP 7 (PHP Array)

 • Basic Access
 • Numerically Indexed Arrays
 • Associative Array
 • Assignment Using the array Keyword
 • The foreach...as Loop
 • Multidimensional Arrays
 • Using Array Functions
 • is_array
 • count
 • sort
 • shuffle
 • explode
 • extract
 • compact
 • reset
 • end

Module 6: ฟังก์ชันด้านเวลาและการจัดการไฟล์ใน PHP

 • Using printf
 • Precision Setting
 • String Padding
 • Using sprintf
 • Date and Time Functions
 • Date Constants
 • Using checkdate
 • File Handling
 • Checking Whether a File Exists
 • Creating a File
 • Reading from Files
 • Copying Files
 • Moving a File
 • Deleting a File
 • Updating Files
 • Locking Files for Multiple Accesses
 • Reading an Entire File
 • Uploading Files
 • System Calls

Module 7: พื้นฐานการทำงานกับฐานข้อมูล MySQL 8 (Introduction to MySQL)

 • MySQL 8 Basics
 • Summary of Database Term
 • Accessing MySQL via the Command Line
 • Starting the Command-Line Interfac
 • Using the Command-Line Interface
 • MySQL Commands
 • Data Types
 • Indexes
 • Creating an Index
 • Querying a MySQL Database
 • Joining Tables Together
 • Using Logical Operators
 • MySQL Functions
 • Accessing MySQL via phpMyAdmin
 • Windows Users
 • OS X Users
 • Linux Users
 • Using phpMyAdmin

Module 8: การทำงานกับ MySQL ขั้นสูงขึ้น (Mastering MySQL)

 • Database Design
 • Primary Keys: The Keys to Relational Databases
 • Normalization
 • First Normal Form
 • Second Normal Form
 • Third Normal Form
 • When Not to Use Normalization
 • Relationships
 • One-to-One
 • One-to-Many
 • Many-to-Many
 • Databases and Anonymity
 • Transactions
 • Transaction Storage Engines
 • Using BEGIN
 • Using COMMIT
 • Using ROLLBACK
 • Using EXPLAIN
 • Backing Up and Restoring
 • Using mysqldump
 • Creating a Backup File
 • Restoring from a Backup File
 • Dumping Data in CSV Format
 • Planning Your Backups

Module 9: การเชื่อมต่อ PHP 7 กับฐานข้อมูล MySQL 8

 • Querying a MySQL Database with PHP
 • Creating a Login File
 • Connecting to MySQL
 • The $_POST Array
 • Deleting a Record
 • Displaying the Form
 • Querying the Database
 • Running the Program
 • Practical MySQL
 • Creating a Table
 • Describing a Table
 • Dropping a Table
 • Adding Data
 • Retrieving Data
 • Updating Data
 • Deleting Data
 • Using AUTO_INCREMENT
 • Performing Additional Queries
 • Preventing SQL Injection
 • Preventing HTML Injection

Module 10: Cookies, Sessions, and Authentication

 • Using Cookies in PHP
 • Setting a Cookie
 • Accessing a Cookie
 • Destroying a Cookie
 • HTTP Authentication
 • Storing Usernames and Passwords 
 • Salting
 • Using Sessions
 • Starting a Session
 • Ending a Session
 • Session Security

Module 11: Live Workshop

 • Workshop ระบบ Member Register / Login / Logout
 • Workshop CRUD เพิ่มลบแก้ไขข้อมูลใน MySQL
 • Workshop การ Export ไฟล์เป็น CSV, PDF
31/01/2020 10:05:04