JSP Servlet and JDBC Build a Database App Workshop

JSP Servlet and JDBC Build a Database App Workshop

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเว็บด้วยภาษา Java ด้วย JSP แล Servlet เป็นการสอนแบบเน้นทำ Workshop ในงานจริง คุณจะได้เรียนรู้ฟังก์ชันต่าง ๆ ของ JSP/Servlet ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนขึ้นประยุกต์ใช้ในงานจริง

เนื้อหาจะเริ่มจากภาพรวมคร่าว ๆ ของ JSP และ Servlet จากนั้นจะแสดงวิธีการตั้งค่าเครื่องมือในการพัฒนาทั้ง Apache Tomcat และ Eclipse or Netbeans ให้เชื่อมต่อกัน

เนื้อหาครอบคลุมรายละเอียดของ JSP ทั้ง Expressions, Scriptlets และ Declaration คุณจะได้เรียนรู้ Object ต่าง ๆ ที่มากับ JSP ที่ได้รับความนิยมและใช้งานได้ประสิทธิภาพสูงสุด จากนั้นในฝั่งของ Servlet จะแนะนำขั้นตอนการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การสื่อสารกับส่วนของ Frontend ทั้ง HTML และ JavaScript การออกแบบดีไซน์ที่เหมาะสมในยุคปัจจุบัน

สุดท้ายคุณจะได้เรียนรู้การออกแบบระบบแบบ MVC ซึ่งเป็นโครงสร้างการพัฒนาแอพพลิคชั่นที่เหมาะสมสำหรับโครงการขนาดเล็กไปถึงใหญ่ ทั้งทำงานเดี่ยวหรือเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผ่าน Workshop ที่เราเตรียมไว้ให้เรียนรู้อีกมากมาย เมื่อจบหลักสูตรนี้ไป ผู้เรียนสามารถนำโครงสร้างที่ได้ไปเริ่มโครงการของตัวเองได้ทันที

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เข้าใจและใช้งานฟังก์ชันใน JSP และ Servlet สำหรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นได้ตั้งแต่พื้นฐาน
 • ติดตั้ง JSP/Servlet สำหรับการพัฒนาบน Tomcat ร่วมกับ Eclipse ได้
 • เรียรู้ JSP Expressions , Scriptlets และ Declarations
 • เรียนรู้การอ่านข้อมูลมาแสดงผลใน HTML ด้วย JSP และ Servlet
 • เข้าใจการจัดการแอพพลิเคชั่นด้วย Session และ Cookie เพื่อติดตามข้อมูล user
 • เข้าใจการเขียน JSP ด้วย JSTL เพื่อช่วยให้การเขียนชุดคำสั่งสั้นลง
 • สร้างเว็บแอพหลายภาษา (Multi-Lingual) ได้ด้วย JSTL
 • เข้าใจและเขียนแอพแบบ MVC ด้วย JSP และ Servlet ได้
 • สร้าง HTML Tables ด้วย JSP และ Servlet ได้
 • เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย JDBC Library และทำการ CRUD (Creat-Read-Update-Delete) ได้
 • สร้างเว็บแอพที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู อาจารย์ วิทยากรที่สนใจ
 • นักวิชาการ นักไอที หรือผู้ดูและระบบ
 • ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปในการพัฒนาเว็บแอพเคชั่นด้วย Java JSP & Servlet ร่วมกันฐานข้อมูลต่างๆ
 • การออกแบบเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML & CSS
 • ภาษา JavaScirpt พื้นฐานสำหรับการทำงานบนเว็บ
 • ภาษาโปรแกรมมิ่ง Java พื้นฐาน
 • พื้นฐานการใช้งานฐานข้อมูล เช่น MySQL , SQLServer , Oracle มาบ้างเล็กน้อย
 • เข้าใจพื้นฐานเทคโนโลยีของเว็บแอพพลิเคชั่นมาบ้าง หากไม่มีจะแนะนำทางให้
 • 18 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 7,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 6,750 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

Module 1: Getting Started with JSP

 • JSP and Servlets Overview
 • Setting Up the Development Enviroment
 • Installing Tomcat on MS Windows
 • Installing Tomcat on Mac
 • Installing Eclipse on MS Windows
 • Install Eclipse on Mac
 • Connectin Eclipse on Tomcat

Module 2: JSP Fundamentals

 • JSP Hello World
 • JSP Expressions
 • JSP Scriptlets
 • JSP Declarations
 • Calling a Java Class from JSP
 • JSP Built-In Object
 • Including Files in JSP

Module 3: Reading HTML Form Data with JSP

 • HTML Forms Overview
 • Drop-Down Lists
 • Radio Buttons
 • Checkboxes - Overview
 • Checkboxes - Write som Code

Module 4: State Management wit JSP

 • Tracking user actions with Sessions Overview
 • Tracking user actions with Sessions Write Code
 • Personalize Content with Cookie Overview
 • Personalize Content with Cookies App
 • Personalize Content with Cookies Write Code

Module 5: JSP Standard Tag Library (JSTL) - Core Tags

 • JSP Tags Overview
 • Install JSTL JAR files
 • JSTL Core Tags - Looping with forEach Overview
 • JSTL Core Tags Project Setup
 • JSTL Core Tags Looping with forEach - Write Code
 • JSTL Core Tags Looping with for Each Building HTML Tables
 • Reading Cookies with JSTL
 • JSTL Core Tags Testing Conditionals with the IF tag
 • JSTL Core Tags choose Tag

Module 6: JSP Standard Tag (JSTL) - Function Tags

 • JSTL Function Tags length toUpperCase and startsWith
 • JSTL Function Tags split and join

Module 7: Build a Multi-Lingual App with JSTL i18n Tags

 • Multi-Lingual / Internationalization Overview
 • Multi-Lingual / Internationalization Message
 • Build a Multi - Lingual App with JSTL

Module 8: Servlet Fundamentals 

 • Hello World Servlet Overview
 • Hello World Servlet Let's Write some code
 • Comparing Servlets and JSP What's the Difference
 • Reading HTML Form Data with Servlets Overview
 • HTML Forms Difference between GET and POST
 • Reading Servlet Parameter
 • Reading Servlet Parameter Write some Code

Module 9: MVC- Build and MVC App with Servlets and JSP

 • MVC with Servlets and JSP
 • MVC with Servlets and JSP In More Detail
 • MVC with Servlets and JSP Create Student Class
 • MVC with Servlets and JSP Create StudentDataUtil
 • MVC with Servlets and JSP Create MVC Servlet
 • MVC with Servlets and JSP Create JSP View with HTML Tables

Module 10: Build A Complete Database Web App with JDBC - Live workshop part 1

 • Project Overview and Demo
 • Download JDBC Source Code
 • Installing the MySQL Database on MS Windows
 • Installing the MySQL Database on Mac
 • Setting up our Project Database with Sample Data
 • Setup Tomcat Datasource for Connection Pooling
 • Test Tomcat Connection Pooling
 • Tune and Configure Tomcat JDBC Connection Pool for Production Use
 • MVC Application Architecture

Module 11: Build A Complete Database Web App with JDBC - Live workshop part 2

 • List Students - Overview
 • List Students - Creating the JDBC Code
 • List Students - Building the Servlet
 • List Students - Developing the JSP
 • List Students - Making it Pretty with Cascading Style Sheets (CSS)
 • List Students - Adding JSTL Functionality
 • List Students - Adding a Welcome File
 • Add Student - Overview
 • Add Student - Setting up the Button
 • Add Student - Constructing the HTML Form
 • Add Student - Developing the Servlet
 • Add Student - Creating the JDBC Code

Module 12: Build A Complete Database Web App with JDBC - Live workshop part 3

 • Update Student - Overview
 • Update Student - Creating the Update Link
 • Update Student - Prepopulating the HTML Form - Part 1
 • Update Student - Prepopulating the HTML Form - Part 2
 • Update Student - Developing the Servlet
 • Update Student - Creating the JDBC Code
 • Delete Student - Overview
 • Delete Student - Creating the Delete Link
 • Delete Student - Developing the Servlet and JDBC Code

Module 13: Deploying a WAR file to Tomcat

 • Deploying To Tomcat using WAR files
10/12/2018 20:45:56