• slider-image
 • slider-image
 • slider-image
 • slider-image

หลักสูตรการใช้คำสั่ง SQL เบื้องต้น และนำเสนอข้อมูลด้วย SSRS (Microsoft Report Service Server)

หลักสูตรการใช้คำสั่ง SQL เบื้องต้น และนำเสนอข้อมูลด้วย SSRS (Microsoft Report Service Server)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้คำสั่งภาษา SQL สำหรับคัดค้นข้อมูลสำหรับทำสารสนเทศ และนำเสนอรายงานในรูปแบบต่างด้วย SSRS โดยที่ผู้เรียนไม่ต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและไม่จำเป็นต้องมีพื้นความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลมาก่อน

รอบการเปิดอบรม

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา

วิดีโอแนะนำคอร์ส:

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดคอร์ส:

วัตถุประสงค์:

 • ผู้อบรมสามารถเขียนคำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลโดยใช้คำสั่ง SELECT ได้จาก TABLE ต่างๆ พร้อมกำหนดเงื่อนไขได้
 • ผู้อบรมสามารถใช้เครื่องหมาย ตัวดำเนินการต่างๆ ของ SQL ได้
 • ผู้อบรมสามารถจัดการข้อผิดพลาดต่างๆ ได้ (ERROR Handler)
 • ผู้อบรมสามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ส่งค่าตัวแปร และเรียกใช้ Stored Procedure ได้
 • ผู้อบรมสามารถปรับแต่ง Query เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานได้
 • อบรมสามารถสร้างรายงานในรูปแบบต่างๆโดยใช้ SSRSd

กลุ่มเป้าหมาย:

 • ไม่มีข้อมูล

ความรู้พื้นฐาน:

 • ไม่มีข้อมูล

ระยะเวลาในการอบรม:

 • 30 ชั่วโมง

ราคาคอร์สอบรม:

 • ราคาปกติ 16,500 บาท โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 14,850 บาท

วิทยากรผู้สอน:

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า:

คอร์สต่อเนื่องที่แนะนำ:

 • ไม่มี

เนื้อหาการอบรม:

บทที่ 1 เรียนรู้ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น

 • ศึกษาเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น เช่น ส่วนประกอบของระบบฐานข้อมูลต่างๆ  
 • ศึกษาเกี่ยวกับพวก Key ต่างๆ เช่น Primary key
 • ศึกษาเกี่ยวกับพวก Index ต่างๆ
 • ทำให้ผู้อบรมเข้าใจส่วนประกอบของฐานข้อมูลและสร้างฐานข้อมูลเองได้

บทที่ 2 การเขียนคำสั่ง SELECT เพื่อสืบค้นข้อมูล

 • การเขียนคำสั่ง SELECT อย่างง่าย
 • การกำจัดการสืบค้นข้อมูลซ้ำด้วยคำสั่ง DISTINCT
 • การกำหนดชื่อเล่น (Alias)ให้กับคอลัมท์ และตาราง
 • การเขียนนิพจน์ CASE อย่างง่าย
 • แบบฝึกหัด: การเขียนคำสั่ง SELECT อย่างง่าย

ประโยชน์: ผู้อบรมสามารถเขียนคำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลโดยใช้คำสั่ง SELECT ได้จาก TABLE ต่างๆ พร้อมกำหนดเงื่อนไขได้

บทที่ 3 การสืบค้นข้อมูลจากหลายตาราง

 • เข้าใจการ Join ตาราง
 • รู้จักและสืบค้นข้อมูลด้วย Inner Join
 • รู้จักและสืบค้นข้อมูลด้วย Outer Join
 • รู้จักและสืบค้นข้อมูลด้วย Cross Join และ Self Join
 • แบบฝึกหัด: การสืบค้นข้อมูลจากหลายตาราง

ประโยชน์:  ผู้อบรมสามารถเขียนคำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลโดยใช้คำสั่ง SELECT ได้จาก TABLEจากหลายๆ TABLE ตามเงื่อนไขได้

บทที่ 4 การเรียงลำดับข้อมูล และการกรองข้อมูล

 • การเรียงลำดับข้อมูล
 • การกรองข้อมูลด้วย Predicate ต่างๆ
 • การกรองข้อมูลด้วย ประโยค TOP และ OFFSET-FETCH
 • การสืบค้นข้อมูลที่ไม่รู้ค่า
 • แบบฝึกหัด: การเรียงลำดับข้อมูล และการกรองข้อมูล

ประโยชน์: ผู้อบรมสามารถเขียนคำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลโดยใช้คำสั่ง SELECT ได้จาก TABLE โดยเรียงลำดับข้อมูลได้

บทที่ 5 รู้จักประเภทข้อมูลบน SQL Server 2012

 • รู้จักประเภทข้อมูลบน SQL Server 2012
 • การเรียกใช้งานข้อมูลประเภทตัวอักษร
 • การเรียกใช้งานข้อมูลประเภทวันที่ และเวลา
 • แบบฝึกหัด: การใช้งานข้อมูลประเภทต่างๆ

ประโยชน์: ผู้อบรมสามารถเขียนคำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลโดยใช้คำสั่ง SELECT แต่ละประเภทได้จาก TABLE

บทที่ 6 การใช้กลุ่มคำสั่ง DML เพื่อแก้ไขข้อมูล

 • การเพิ่มข้อมูลลงในตาราง
 • การแก้ไขและการลบข้อมูล
 • การสร้างหมายเลขระบุแถวข้อมูลอัตโนมัติ
 • แบบฝึกหัด: การใช้กลุ่มคำสั่ง DML เพื่อแก้ไขข้อมูล

ประโยชน์:  ผู้อบรมสามารถเขียนคำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลโดยใช้คำสั่ง เพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล และลบข้อมูลของแต่ละ TABLE ได้

บทที่ 7 การใช้งานฟังก์ชั่นที่ Built-In มา

 • การเขียนคำสั่ง SELECT ที่มีฟังก์ชั่นที่ Built-In มาผสมอยู่
 • ฟังก์ชั่นในการแปลงข้อมูล
 • ฟังก์ชั่นที่ตรวจสอบค่าความจริง
 • ฟังก์ชั่นที่ทำงานกับค่า NULL
 • แบบฝึกหัด: การใช้งานฟังก์ชั่นที่ Built-In มา

ประโยชน์:  ผู้อบรมสามารถเขียนคำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลโดยใช้คำสั่ง SELECT ได้จาก TABLE และแปลงข้อมูลได้

บทที่ 8 การจัดกลุ่มและการรวมผลค่าข้อมูล

 • ฟังก์ชั่นในการรวมผลข้อมูล
 • การใช้ประโยค GROUP BY
 • การกรองผลของการจัดกลุ่มด้วยประโยค HAVING
 • แบบฝึกหัด: การจัดกลุ่มและการรวมผลค่าข้อมูล

ประโยชน์:   ผู้อบรมสามารถเขียนคำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลโดยใช้คำสั่ง SELECT ได้จาก TABLE โดยการจัดกลุ่มข้อมูลได้เพื่อหาผลรวมข้อมูลได้

บทที่ 9 การเขียนคิวรี่ย่อย

 • การเขียนคิวรี่ย่อยแบบ Self-Contained
 • การเขียนคิวรี่ย่อยแบบ Correlated
 • การใช้ประโยค EXISTS กับคิวรี่ย่อย
 • แบบฝึกหัด: การเขียนคิวรี่ย่อย

ประโยชน์: ผู้อบรมสามารถเขียนคำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลโดยใช้คำสั่ง SELECT ซ้อนๆกันจากที่ดึงข้อมูลโดยใช้คำสั่งจากอีก SELECT หนึ่งได้

บทที่ 10 การใช้งานนิพจน์ประเภทตาราง

 • การใช้งาน View
 • การใช้งาน Inline TVF
 • การใช้งาน Derived Table
 • การใช้งาน CTE
 • แบบฝึกหัด: การใช้งานนิพจน์ประเภทตาราง

ประโยชน์:  ผู้อบรมสามารถเขียนคำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลโดยใช้คำสั่ง SELECT ได้จาก TABLE มาเก็บไว้ในรูปแบบ TABLE ชั่วคราวได้

บทที่ 11 การสร้างรายงานด้วย SSRS เบื้องต้น

 • เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือของโปรแกรม SSRS
 • การติดต่อกับฐานข้อมูล
 • การสร้างรายงานจากฐานข้อมูล

ประโยชน์:  ผู้อบรมสามารถใช้โปรแกรม SSRS สร้างรายงานได้

บทที่ 12 การสร้างรายงานขั้นสูง

 • การสร้างรายงานโดยมีเงื่อนไข
 • การสร้างกราฟ
 • ประโยชน์ ผู้อบรมสามารถใช้โปรแกรม SSRS สร้างรายงานตามเงื่อนไขต่างๆ และสร้างรายงานในรูปแบบของกราฟได้
 • บทที่ 13 การจัดการ SSRS บน Server
 • การติดตั้งรายงานบน Server

ประโยชน์:  ผู้อบรมสามารถติดตั้งรายงานที่สร้างเสร็จแล้วไว้บนเครื่อง Server ได้

 

คำค้นหา:

คำสั่ง sql เบื้องต้น รูป แบบ คำ สั่ง sql การใช้คำสั่ง sql รวมคำสั่ง sql คำสั่งภาษา sql คำสั่ง sql server เรียน sql เบื้องต้น เรียน sql เรียน sql server การใช้ sql server sql reporting service การสร้างฐานข้อมูล sql ฐานข้อมูล sql สร้างฐานข้อมูล sql วิธีสร้างฐานข้อมูล sql โปรแกรมฐานข้อมูล sql อบรม sql อบรม sql server หลักสูตรอบรม it course อบรม SQL + SSRS คอร์ส SQL + SSRS สอน SQL + SSRS อบรม SQL + SSRS การใช้งาน SQL + SSRS หลักสูตรการใช้ SQL + SSRS วิทยากรอบรม SQL + SSRS เรียน SQL + SSRS สถาบันสอน SQL + SSRS บริษัทสอน SQL + SSRS สถานที่อบรม SQL + SSRS SQL + SSRS คือ

อัพเดทข้อมูลเมื่อ:

 • 2017-12-21 15:53:45