หลักสูตรการใช้คำสั่ง SQL เบื้องต้น และนำเสนอข้อมูลด้วย SSRS (Microsoft Report Service Server)

หลักสูตรการใช้คำสั่ง SQL เบื้องต้น และนำเสนอข้อมูลด้วย SSRS (Microsoft Report Service Server)

SQL Server Reporting Services (SSRS) เป็น Technology หนึ่งของ Microsoft SQL Server Services ที่ใช้ในการสร้างและบริหารจัดการรายงาน เริ่มมีใน SQL Server 2005 และในปัจจุบันเป็น SQL Server 2016 ซึ่งข้อดีของการใช้ SSRS อาทิเช่น ไฟล์รายงานเป็นภาษา Rdl ที่เป็น Text File ธรรมดาสามารถเปิดด้วย Text Editor อะไรก็ได้ อีกทั้ง SSRS แถมฟรีมากับ SQL Server ดังนั้นหากมี License การใช้งาน SQL Server ก็จะสามารถใช้ SSRS ทำรายงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติม และเมื่อมีการ Deployed รายงานไปแล้ว รายงานจะอยู่ใน Web Server ซึ่งผู้ใช้สามารถเรียกดูรายงานผ่าน Web Browser ได้โดยจะต้องกำหนดสิทธิการเช้าถึง Site และสิทธิการเข้าถึงรายงาน นอกจากนั้นยังสามารถนำรายงานไปฝังตัวไว้เป็นส่วนหนึ่งของ Application ก็ได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้คำสั่งภาษา SQL สำหรับคัดค้นข้อมูลสำหรับทำสารสนเทศ และนำเสนอรายงานในรูปแบบต่างด้วย SSRS โดยที่ผู้เรียนไม่ต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและไม่จำเป็นต้องมีพื้นความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลมาก่อน

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • หลักสูตรการใช้คำสั่ง SQL เบื้องต้น และนำเสนอข้อมูลด้วย SSRS (Microsoft Report Service Server) (Course outline PDF)
 • โปรไฟล์ของบริษัทไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง (โปรไฟล์ไอทีจีเนียส PDF)
 • ผู้อบรมสามารถเขียนคำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลโดยใช้คำสั่ง SELECT ได้จาก TABLE ต่างๆ พร้อมกำหนดเงื่อนไขได้
 • ผู้อบรมสามารถใช้เครื่องหมาย ตัวดำเนินการต่างๆ ของ SQL ได้
 • ผู้อบรมสามารถจัดการข้อผิดพลาดต่างๆ ได้ (ERROR Handler)
 • ผู้อบรมสามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ส่งค่าตัวแปร และเรียกใช้ Stored Procedure ได้
 • ผู้อบรมสามารถปรับแต่ง Query เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานได้
 • อบรมสามารถสร้างรายงานในรูปแบบต่างๆโดยใช้ SSRSd
 • นักเรียน นักศึกษา
 • ครู อาจารย์ วิทยากรที่สนใจ
 • นักวิชาการ นักไอที หรือผู้ดูและระบบ
 • ตลอดจนผู้สนใจ
 • สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้
 • ความรู้พื้นฐานการในการเขียนเว็บไซต์มาบ้าง
 • ความรู้พื้นฐานในการทำงานกับฐานข้อมูลมาบ้าง
 • 30 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 16,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 14,850 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

บทที่ 1 เรียนรู้ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น

 • ศึกษาเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น เช่น ส่วนประกอบของระบบฐานข้อมูลต่างๆ  
 • ศึกษาเกี่ยวกับพวก Key ต่างๆ เช่น Primary key
 • ศึกษาเกี่ยวกับพวก Index ต่างๆ
 • ทำให้ผู้อบรมเข้าใจส่วนประกอบของฐานข้อมูลและสร้างฐานข้อมูลเองได้

บทที่ 2 การเขียนคำสั่ง SELECT เพื่อสืบค้นข้อมูล

 • การเขียนคำสั่ง SELECT อย่างง่าย
 • การกำจัดการสืบค้นข้อมูลซ้ำด้วยคำสั่ง DISTINCT
 • การกำหนดชื่อเล่น (Alias)ให้กับคอลัมท์ และตาราง
 • การเขียนนิพจน์ CASE อย่างง่าย
 • แบบฝึกหัด: การเขียนคำสั่ง SELECT อย่างง่าย

ประโยชน์: ผู้อบรมสามารถเขียนคำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลโดยใช้คำสั่ง SELECT ได้จาก TABLE ต่างๆ พร้อมกำหนดเงื่อนไขได้

บทที่ 3 การสืบค้นข้อมูลจากหลายตาราง

 • เข้าใจการ Join ตาราง
 • รู้จักและสืบค้นข้อมูลด้วย Inner Join
 • รู้จักและสืบค้นข้อมูลด้วย Outer Join
 • รู้จักและสืบค้นข้อมูลด้วย Cross Join และ Self Join
 • แบบฝึกหัด: การสืบค้นข้อมูลจากหลายตาราง

ประโยชน์:  ผู้อบรมสามารถเขียนคำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลโดยใช้คำสั่ง SELECT ได้จาก TABLEจากหลายๆ TABLE ตามเงื่อนไขได้

บทที่ 4 การเรียงลำดับข้อมูล และการกรองข้อมูล

 • การเรียงลำดับข้อมูล
 • การกรองข้อมูลด้วย Predicate ต่างๆ
 • การกรองข้อมูลด้วย ประโยค TOP และ OFFSET-FETCH
 • การสืบค้นข้อมูลที่ไม่รู้ค่า
 • แบบฝึกหัด: การเรียงลำดับข้อมูล และการกรองข้อมูล

ประโยชน์: ผู้อบรมสามารถเขียนคำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลโดยใช้คำสั่ง SELECT ได้จาก TABLE โดยเรียงลำดับข้อมูลได้

บทที่ 5 รู้จักประเภทข้อมูลบน SQL Server 2012

 • รู้จักประเภทข้อมูลบน SQL Server 2012
 • การเรียกใช้งานข้อมูลประเภทตัวอักษร
 • การเรียกใช้งานข้อมูลประเภทวันที่ และเวลา
 • แบบฝึกหัด: การใช้งานข้อมูลประเภทต่างๆ

ประโยชน์: ผู้อบรมสามารถเขียนคำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลโดยใช้คำสั่ง SELECT แต่ละประเภทได้จาก TABLE

บทที่ 6 การใช้กลุ่มคำสั่ง DML เพื่อแก้ไขข้อมูล

 • การเพิ่มข้อมูลลงในตาราง
 • การแก้ไขและการลบข้อมูล
 • การสร้างหมายเลขระบุแถวข้อมูลอัตโนมัติ
 • แบบฝึกหัด: การใช้กลุ่มคำสั่ง DML เพื่อแก้ไขข้อมูล

ประโยชน์:  ผู้อบรมสามารถเขียนคำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลโดยใช้คำสั่ง เพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล และลบข้อมูลของแต่ละ TABLE ได้

บทที่ 7 การใช้งานฟังก์ชั่นที่ Built-In มา

 • การเขียนคำสั่ง SELECT ที่มีฟังก์ชั่นที่ Built-In มาผสมอยู่
 • ฟังก์ชั่นในการแปลงข้อมูล
 • ฟังก์ชั่นที่ตรวจสอบค่าความจริง
 • ฟังก์ชั่นที่ทำงานกับค่า NULL
 • แบบฝึกหัด: การใช้งานฟังก์ชั่นที่ Built-In มา

ประโยชน์:  ผู้อบรมสามารถเขียนคำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลโดยใช้คำสั่ง SELECT ได้จาก TABLE และแปลงข้อมูลได้

บทที่ 8 การจัดกลุ่มและการรวมผลค่าข้อมูล

 • ฟังก์ชั่นในการรวมผลข้อมูล
 • การใช้ประโยค GROUP BY
 • การกรองผลของการจัดกลุ่มด้วยประโยค HAVING
 • แบบฝึกหัด: การจัดกลุ่มและการรวมผลค่าข้อมูล

ประโยชน์:   ผู้อบรมสามารถเขียนคำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลโดยใช้คำสั่ง SELECT ได้จาก TABLE โดยการจัดกลุ่มข้อมูลได้เพื่อหาผลรวมข้อมูลได้

บทที่ 9 การเขียนคิวรี่ย่อย

 • การเขียนคิวรี่ย่อยแบบ Self-Contained
 • การเขียนคิวรี่ย่อยแบบ Correlated
 • การใช้ประโยค EXISTS กับคิวรี่ย่อย
 • แบบฝึกหัด: การเขียนคิวรี่ย่อย

ประโยชน์: ผู้อบรมสามารถเขียนคำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลโดยใช้คำสั่ง SELECT ซ้อนๆกันจากที่ดึงข้อมูลโดยใช้คำสั่งจากอีก SELECT หนึ่งได้

บทที่ 10 การใช้งานนิพจน์ประเภทตาราง

 • การใช้งาน View
 • การใช้งาน Inline TVF
 • การใช้งาน Derived Table
 • การใช้งาน CTE
 • แบบฝึกหัด: การใช้งานนิพจน์ประเภทตาราง

ประโยชน์:  ผู้อบรมสามารถเขียนคำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลโดยใช้คำสั่ง SELECT ได้จาก TABLE มาเก็บไว้ในรูปแบบ TABLE ชั่วคราวได้

บทที่ 11 การสร้างรายงานด้วย SSRS เบื้องต้น

 • เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือของโปรแกรม SSRS
 • การติดต่อกับฐานข้อมูล
 • การสร้างรายงานจากฐานข้อมูล

ประโยชน์:  ผู้อบรมสามารถใช้โปรแกรม SSRS สร้างรายงานได้

บทที่ 12 การสร้างรายงานขั้นสูง

 • การสร้างรายงานโดยมีเงื่อนไข
 • การสร้างกราฟ
 • ประโยชน์ ผู้อบรมสามารถใช้โปรแกรม SSRS สร้างรายงานตามเงื่อนไขต่างๆ และสร้างรายงานในรูปแบบของกราฟได้
 • บทที่ 13 การจัดการ SSRS บน Server
 • การติดตั้งรายงานบน Server

ประโยชน์:  ผู้อบรมสามารถติดตั้งรายงานที่สร้างเสร็จแล้วไว้บนเครื่อง Server ได้

 

07/02/2020 10:48:21