หลักสูตร Crystal Report

หลักสูตร Crystal Report

หลักสูตรการใช้งาน Crystal Report เป็นหลักสูตรในการออกแบบรายงาน เป็นเครื่องมือพัฒนาตัวหนึ่งที่ได้รับยอมรับในการใช้งานอย่างมากในปัจจุบัน สามารถใช้งานติดต่อกับฐานข้อมูลโดยตรงหรือเป็นตัวโปรแกรมพัฒนาร่วมกับ โปรแกรมพัฒนาตัวอื่น ๆ เช่น VB.NET , C#.NET และ Database  Crystal 11 โดยเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูง การใช้ Formulas และ Parameter Fields แบบต่าง ๆ ใน Crystal Reports การเรียก Crystal Reports จาก VB.NET การส่ง DataTables เข้าไปใน Reports การสร้างกราฟ และจัดการกับ SubReports การสร้างและการจัดการ CrossTab Reports การสร้าง User-Defined Functions ใน ActiveX เพื่อใช้ใน Reports

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • มีความรู้ความเข้าใจในการทำ Report  ด้วย Crystal Report ในลักษณะต่าง ๆ
 • สามารถสร้าง Crystal Report ไปงานร่วมกับระบบงานต่าง ๆ ที่มีอยู่
 • สามารถพัฒนาระบบงานในลักษณะ Report ต่าง ๆ ได้
 • สามารถนำไปใช้ร่วมกับระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ อย่างเข้าใจ
 • โปรแกรมเมอร์
 • นักวิเคราะห์ระบบ หรือผู้ที่ดูแลระบบงาน ที่มีความรู้ Java Programming และ RDBMS มาแล้ว
 • นักบริหาร  นักธุรกิจ  นักบัญชี  เลขานุการ  นักการเงิน  นักการตลาด  นักวิเคราะห์ตัวเลข  วิศวกร
 • ผู้สนใจที่ต้องการใช้ Crystal Reports ในการสร้างรายงานสารสนเทศจากฐานข้อมูล 
 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม Windows 95/98/ME/XP/2000
 • มีความเข้าใจในการเขียนโปรแกรม
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา Visual Basic
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
 • 20 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 6,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 6,210 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง Report ด้วย Crystal Report
 • ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Program Crystal Report
 • การกำหนดรูปแบบต่าง ๆ ให้กับรายงาน
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับ Section ต่าง ๆ, การสร้างและการกำหนด Section
 • การสร้างและการใช้งาน Object
 • การทำงานด้วย Field Object, Text Object
 • การทำงานด้วย Special Fields, Database Fields
 • การ Sort Record ต่าง ๆ
 • การสร้างและการควบคุม Sub Total ที่ต้องการ
 • การสร้าง Grand Totals ของ Record
 • การใช้งาน Grand Totals Grouping Options
 • การใช้งาน Parameters
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสูตรต่าง ๆ
 • การ Grouping Record / Modify Record ในลักษณะต่าง ๆ
 • การสร้าง Nested or Multiple Groups
 • การ Applying Specified Order Grouping
 • การใช้งาน Top N/Sort Group Expert
 • การใช้งาน Function ต่าง ๆ ของโปรแกรม
 • การสร้างกราฟในการทำรายงาน
 • การควบคุมกราฟในลักษณะต่าง ๆ
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างงานบน Web
 • การนำ Crystal Report ไปทำงานในลักษณะของ Web
 • การ Export ในลักษณะต่าง ๆ
 • การกำหนดวิธีการนำฐานข้อมูลเข้ามาใช้รายงาน
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Query ของ Crystal Report
 • วิธีการสร้าง การใช้งาน และการประยุกต์ Query กับ  Crystal Report
 • การใช้งาน Crystal Report กับ Visual Basic
 • ความรู้และความเข้าใจในการใช้งาน Crystal Report กับ ภาษาอื่น ๆ
07/02/2020 10:47:27