หลักสูตร  Basic R Programming

หลักสูตร  Basic R Programming

R เป็นภาษาและโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการคำนวณทางสถิติและสร้างกราฟประเภทให้เปล่า ( free open source package ) เหมาะทั้งสำหรับการเขียนโปรแกรมเอง และใช้แบบโปรแกรมสำเร็จรูป มีฟังก์ชันทางสถิติให้เรียกใช้มากมาย  และมีผู้พัฒนาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรนี้จะสอนตั้งแต่พื้นฐานการใช้คำสั่งที่สำคัญๆ และการใช้ฟังก์ชั่นเบื้องต้นทางสถิติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนางานได้ด้วยตัวเอง

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • สามารถใช้งานโปรแกรม R ในการทำงานได้
   
 • ผู้สนใจทั่วไป
 • เจ้าหน้าที่ดูแลด้านไอทีของบริษัท
 • นักเรียน นักศึกษา
 •   สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
   
 • 20 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 4,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 4,410 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

Overview

 • History of R
 • Advantages and disadvantages
 • Downloading and installing
 • How to find documentation

Introduction

 • Using the R console
 • Getting help
 • Learning about the environment
 • Writing and executing scripts
 • Saving your work

Installing Packages

 • Finding resources
 • Installing resources

Data Structures, Variables

 • Variables and assignment
 • Data types
 • Indexing, subsetting
 • Viewing data and summaries
 • Naming conventions
 • Objects

Getting Data into the R Environment

 • Built-in data
 • Reading data from structured text files
 • Reading data using ODBC

Control Flow

 • Truth testing
 • Branching
 • Looping
 • Vectorized calculations

Functions in Depth

 • Parameters
 • Return values
 • Variable scope
 • Exception handling

Handling Dates in R

 • Date and date-time classes in R
 • Formatting dates for modeling

Descriptive Statistics

 • Continuous data
 • Categorical data

Inferential Statistics

 • Bivariate correlation
 • T-test and non-parametric equivalents
 • Chi-squared test
 • Distribution testing
 • Power testing

Base Graphics

 • Base graphics system in R
 • Scatterplots, histograms, barcharts, box and whiskers, dotplots
 • Labels, legends, Titles, Axes
 • Exporting graphics to different formats

Advanced R Graphics

 • Understanding the grammar of graphics
 • Quick plot function
 • Building graphics by pieces

 

 

07/02/2020 11:30:12