Basic JavaScript

Basic JavaScript

JavaScript นับว่าเป็นภาษาที่เข้ามาช่วยเติมลูกเล่นและเทคนิคต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเรา การใช้งาน javascript นั้นทำให้ซอฟแวร์ บน Web base นั้นมีความใกล้เคียงกับ Application บน Desktop ในคอร์สนี้จะเป็นการสอนภาษา Javascript จากคนไม่รู้อะไร โดยเริ่มจากพื้นฐานสุุดที่ควรรู้ ไปสู่การแนะนำให้ใช้ Frame Work ยอดนิยมอย่าง jQuery

รอบการเปิดอบรม

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา
สาขาชลบุรี(บ้านสวน)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา

วิดีโอแนะนำคอร์ส:

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดคอร์ส:

วัตถุประสงค์:

 • เข้าใจพื้นฐานการใช้งาน JavaScript
 • สามารถใช้ภาษา JavaScript เพิ่มลูกเล่นให้กับ Website ได้
 • ประยุกต์ใช้ JavaScript พัฒนาเว็บไซต์แบบ 2.0

กลุ่มเป้าหมาย:

 • ผู้ที่ต้องการพัฒนา Application ด้วย JavaScript สำหรับผู้เริ่มต้น
 • IT Managers
 • Developers

ความรู้พื้นฐาน:

 • Programming experience
 • Understanding of HTML and HTTP

ระยะเวลาในการอบรม:

 • 12 ชั่วโมง

ราคาคอร์สอบรม:

 • ราคาปกติ 3,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 3,510 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (กรณีผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน

วิทยากรผู้สอน:

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า:

คอร์สต่อเนื่องที่แนะนำ:

 • ไม่มี

เนื้อหาการอบรม:

Module 1 Introduction to JavaScript

 • Web scripting
 • What is JavaScript? – capabilities
 • Applications of JavaScript
 • JavaScript vs. JScript vs. ECMAscript
 • How Client-Side Javascript Works
 • Embedding JavaScript
 • Simple JavaScript Features
 • Variables in JavaScript
 • What your Browser Does
 • Simple examples

Module 2 The core JavaScript language

 • Introduction
 • Application areas
 • Core language items
 • Character set
 • Declaring variables
 • Identifiers
 • Reserved words
 • Literals
 • String literals
 • Escape sequences in strings
 • Case and space
 • Semicolons
 • Comments
 • Numeric data types
 • Numeric constants
 • Floating point constants
 • Pop-up dialog boxes and prompting for input

Module 3 Arithmetic and Operators

 • Data types in JavaScript
 • Special numeric constants
 • What are operators?
 • Arithmetic operators
 • The variable assignment operator
 • Comparison operators/relational operators
 • Comparison operator examples
 • Logical operators
 • Logical operator examples
 • Incrementing/decrementing operators
 • Examples of incrementing operators
 • Examples of decrementing operators
 • String operators
 • Converting a string to a number
 • The conditional operator (ternary operator)
 • The unary minus operator
 • Bitwise operators
 • Variable assignment shortcuts
 • Short-circuit operators
 • Operator precedence and associativity

Module 4 JavaScript flow control

 • Objectives
 • Introduction
 • Blocks
 • Variables in blocks
 • Flow control: if…else
 • Hierarchical conditions (nested if statements)
 • Example: nested if statement
 • Flow control: switch example
 • The while loop
 • Using while loops
 • do/while
 • Loops using for
 • Additional control concepts
 • The break statement
 • The continue statement
 • for .. in loops

Module 5 JavaScript functions

 • Objectives
 • What are functions for
 • Built-in functions
 • Function structure
 • Function arguments
 • Number of function arguments
 • Constructing functions
 • Returning values
 • Local variables
 • The call chain
 • Recursion
 • Scope of functions
 • Including files

Module 6  Storing data in arrays in JavaScript

 • Objectives
 • Array basics
 • JavaScript arrays
 • Numeric array example
 • Hash array example
 • Array contents
 • Multidimensional array example
 • Array properties, features and functions
 • Creating arrays
 • The length property
 • Array literals
 • Primitive vs reference types
 • Example of references
 • The join() method
 • The reverse() method
 • Sorting an array
 • Other array methods

Module 7 JavaScript objects

 • Introduction to objects
 • Creating objects
 • Objects, classes and instances
 • The in operator
 • Methods
 • Methods and this
 • Constructors
 • Prototypes
 • Using prototypes
 • Objects as associative arrays
 • Examining all of an object's properties
 • Object literals
 • Class methods
 • JavaScript built-in objects: String
 • JavaScript built-in objects: Date
 • JavaScript built-in objects: Math

Module 8 Objects and events

 • Objects and events
 • Typical events
 • Events and HTML
 • Example validation function
 • Event models – various browsers
 • Useful events
 • Simple form validation
 • Image rollover example
 • Document event example
 • Document object model
 • Level 0 DOM – the window
 • The window object
 • The document object
 • The Form object and form elements
 • Using form objects and elements
 • Naming, accessing and verifying forms and form elements
 • Verifying elements
 • The focus method
 • Input fields, events and methods

Module 9 JavaScript objects, methods and properties

 • Introduction
 • Document
 • Window
 • window.navigator
 • window.location
 • window.history
 • Window methods
 • Opening new windows
 • Timeouts
 • Intervals
 • Manipulating frames
 • Saving state with cookies
 • Detecting JavaScript with cookies
 • Privacy and security

Module 10 Tips and tricks

 • Focusing a form when the page loads
 • Menus which jump to a new page
 • Image preload
 • Double image rollover
 • Double image rollover: code
 • Mouse-over status-bar text
 • Paired boxes Module 12 The JavaScript DOM (Document Object Model) Nodes and Attributes HTML and the DOM DOM Conformance Navigating a Document Modifying Documents Adding Content Document Fragments   Module 13  CSS and JavaScript Naming Conventions and Properties Positioning and Size Computed Styles The Z-Index Visibility Animation  

คำค้นหา:

สอน javaScript เบื้องต้น เขียนโปรแกรม javaScript เรียน javaScript อบรม javaScript javaScript training course เรียน javaScript สอนเขียนโปรแกรม javaScript โปรแกรม javaScript เรียนเขียนโปรแกรม javaScript เรียนภาษา javaScript อบรม จาวา หัดเขียนจาวา เขียนโปรแกรมจาวา คอร์สฝึกอบรม javaScript สถาบันฝึกอบรม javaScript สอนการเขียนโปรแกรม javaScript อบรมเขียนโปรแกรม javaScript หลักสูตรฝึกอบรม javaScript การเขียนโปรแกรม javaScript เบื้องต้น เรียน javaScript ที่ไหนดี สอน javaScript ราคาถูก เรียนการใช้ javaScript ขั้นพื้นฐาน เรียนพื้นฐานการเขียนเว็บ ฝึกเขียนเว็บด้วย javaScript ประยุกต์ใช้ javaScript ฝึกเขียนและใช้ javaScript บนเว็บ เขียนและใช้ javaScript สมัยใหม่ สอนตกแต่งเว็บด้วย javaScript อบรม javaScript เรียน java นอกสถานที่ อบรม java In-House

อัพเดทข้อมูลเมื่อ:

 • 2017-12-12 16:26:53