Basic JavaScript

Basic JavaScript

JavaScript นับว่าเป็นภาษาที่เข้ามาช่วยเติมลูกเล่นและเทคนิคต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเรา การใช้งาน javascript นั้นทำให้ซอฟแวร์ บน Web base นั้นมีความใกล้เคียงกับ Application บน Desktop ในคอร์สนี้จะเป็นการสอนภาษา Javascript จากคนไม่รู้อะไร โดยเริ่มจากพื้นฐานสุุดที่ควรรู้ ไปสู่การแนะนำให้ใช้ Frame Work ยอดนิยมอย่าง jQuery

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เข้าใจพื้นฐานการใช้งาน JavaScript
 • สามารถใช้ภาษา JavaScript เพิ่มลูกเล่นให้กับ Website ได้
 • ประยุกต์ใช้ JavaScript พัฒนาเว็บไซต์แบบ 2.0
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนา Application ด้วย JavaScript สำหรับผู้เริ่มต้น
 • IT Managers
 • Developers
 • Programming experience
 • Understanding of HTML and HTTP
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 3,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 3,510 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

Module 1 Introduction to JavaScript

 • Web scripting
 • What is JavaScript? – capabilities
 • Applications of JavaScript
 • JavaScript vs. JScript vs. ECMAscript
 • How Client-Side Javascript Works
 • Embedding JavaScript
 • Simple JavaScript Features
 • Variables in JavaScript
 • What your Browser Does
 • Simple examples

Module 2 The core JavaScript language

 • Introduction
 • Application areas
 • Core language items
 • Character set
 • Declaring variables
 • Identifiers
 • Reserved words
 • Literals
 • String literals
 • Escape sequences in strings
 • Case and space
 • Semicolons
 • Comments
 • Numeric data types
 • Numeric constants
 • Floating point constants
 • Pop-up dialog boxes and prompting for input

Module 3 Arithmetic and Operators

 • Data types in JavaScript
 • Special numeric constants
 • What are operators?
 • Arithmetic operators
 • The variable assignment operator
 • Comparison operators/relational operators
 • Comparison operator examples
 • Logical operators
 • Logical operator examples
 • Incrementing/decrementing operators
 • Examples of incrementing operators
 • Examples of decrementing operators
 • String operators
 • Converting a string to a number
 • The conditional operator (ternary operator)
 • The unary minus operator
 • Bitwise operators
 • Variable assignment shortcuts
 • Short-circuit operators
 • Operator precedence and associativity

Module 4 JavaScript flow control

 • Objectives
 • Introduction
 • Blocks
 • Variables in blocks
 • Flow control: if…else
 • Hierarchical conditions (nested if statements)
 • Example: nested if statement
 • Flow control: switch example
 • The while loop
 • Using while loops
 • do/while
 • Loops using for
 • Additional control concepts
 • The break statement
 • The continue statement
 • for .. in loops

Module 5 JavaScript functions

 • Objectives
 • What are functions for
 • Built-in functions
 • Function structure
 • Function arguments
 • Number of function arguments
 • Constructing functions
 • Returning values
 • Local variables
 • The call chain
 • Recursion
 • Scope of functions
 • Including files

Module 6  Storing data in arrays in JavaScript

 • Objectives
 • Array basics
 • JavaScript arrays
 • Numeric array example
 • Hash array example
 • Array contents
 • Multidimensional array example
 • Array properties, features and functions
 • Creating arrays
 • The length property
 • Array literals
 • Primitive vs reference types
 • Example of references
 • The join() method
 • The reverse() method
 • Sorting an array
 • Other array methods

Module 7 JavaScript objects

 • Introduction to objects
 • Creating objects
 • Objects, classes and instances
 • The in operator
 • Methods
 • Methods and this
 • Constructors
 • Prototypes
 • Using prototypes
 • Objects as associative arrays
 • Examining all of an object's properties
 • Object literals
 • Class methods
 • JavaScript built-in objects: String
 • JavaScript built-in objects: Date
 • JavaScript built-in objects: Math

Module 8 Objects and events

 • Objects and events
 • Typical events
 • Events and HTML
 • Example validation function
 • Event models – various browsers
 • Useful events
 • Simple form validation
 • Image rollover example
 • Document event example
 • Document object model
 • Level 0 DOM – the window
 • The window object
 • The document object
 • The Form object and form elements
 • Using form objects and elements
 • Naming, accessing and verifying forms and form elements
 • Verifying elements
 • The focus method
 • Input fields, events and methods

Module 9 JavaScript objects, methods and properties

 • Introduction
 • Document
 • Window
 • window.navigator
 • window.location
 • window.history
 • Window methods
 • Opening new windows
 • Timeouts
 • Intervals
 • Manipulating frames
 • Saving state with cookies
 • Detecting JavaScript with cookies
 • Privacy and security

Module 10 Tips and tricks

 • Focusing a form when the page loads
 • Menus which jump to a new page
 • Image preload
 • Double image rollover
 • Double image rollover: code
 • Mouse-over status-bar text
 • Paired boxes Module 12 The JavaScript DOM (Document Object Model) Nodes and Attributes HTML and the DOM DOM Conformance Navigating a Document Modifying Documents Adding Content Document Fragments   Module 13  CSS and JavaScript Naming Conventions and Properties Positioning and Size Computed Styles The Z-Index Visibility Animation  
14/03/2023 11:07:40