Basic Perl Programming

Basic Perl Programming

Perl เป็นสคริปต์ที่เขียนได้อย่างรวดเร็วซึ่งสามารถทำงานได้ทุกหน้าที่ของภาษา C โดยหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการใช้ Scalars, Arrays, Hashes, Control Flow, I/O, Subroutines, Packages, References, Reports, Networking, CGI Programming, และการเขียน Object Oriented Programming

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • รู้จักกับ Perl และใช้งานพื้นฐานได้
 • ประยุกต์ใช้งาน Perl กับเว็บแอพพลิเคชั่นต่างๆ
 • นำ Perl ไปสร้างเว็บแอพพลิเคชั่นในมีประสิทธิภาพได้
 • ผู้พัฒนาระบบ
 • ผู้บริหารงานเว็บ
 • หรือบุคคลที่สนใจการพัฒนาโปรแกรมด้วย Perl
 • มีความรู้ในงานคอมพิวเตอร์อย่างดี
 • มีความเข้าใจระบบปฏิบัติการ Windows อย่างดี
 • มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในการเขียนภาษา C หรือเชลล์ใน Unix
 • 24 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 10,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 9,450 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

ภาพรวมหลักสูตร

 1. รู้จักการเขียนโปรแกรม Perl
 2. การจัดการไฟล์ และไดเรคทรอรี่
 3. การใช้ความสามารถของ Regular Expression
 4. การสร้าง awk เป็นรายงาน
 5. การแก้ปัญหาโดยใช้ array
 6. การนำข้อดีของ Perl ไปใช้กับ UNIX และระบบปฏิบัติการอื่นๆ
 7. การทำงานกับระบบสื่อสาร และการใช้งานผ่าน CGI
 8. การแสดงหน้าที่ในการบริหารระบบ
 9. การใช้ Perl ในการเขียน CGI applications
 10. การเขียนเป็นโมดูลจากมาตรฐาน Perl
 11. การใช้โครงสร้างข้อมูล และการอ้างข้อมูลของ Perl
 12. การสร้าง Object ใน Perl
 13. การสร้างออปเจค และการนำกลับมาใช้

เนื้อหาหลักสูตร

Module 1 Introduction Perl Programming

 • What is Perl?
 • Installing ActiveState's ActivePerl on Windows
 • Installing Eclipse on Windows
 • Installing Eclipse on Mac

Module 2  Perl Quick-Start Guide for Experienced Programmers

 • Hello World
 • Counting lines in a file
 • Using a loop in Perl
 • Using subroutines in Perl
 • Using Perl's documentation

Module 3  General Syntax

 • Understanding how Perl uses whitespace
 • Terminating statements with semicolons
 • Creating comments
 • Best practices for formatting code

Module 4 Variables and Values

 • Understanding values and variables
 • Declaring numeric variables
 • Declaring character string variables
 • Declaring lists and array
 • Pulling slices from arrays
 • Understanding hashes and associative arrays
 • Getting value pairs using the each function
 • Understanding the undef value

Module 5 Statements and Blocks

 • Assigning values to variables
 • Using statements and expressions
 • Combining statements into blocks
 • Understanding scope

Module 6  Conditional Statements

 • Understanding conditional statements
 • Creating conditionals with if
 • Extending conditionals with else
 • Extending conditionals with elsif
 • Building if statements with postfix conditionals
 • Creating negative conditionals with unless
 • Using the ternary conditional operator

Module 7 Loops

 • Understanding loops
 • Creating loops with while
 • Creating loops with until
 • Iterating lists with foreach
 • Iterating lists with for
 • Using loop control statements
 • Building loops with postfix statements

Module 8 Special Variables

 • Understanding special variables
 • Using special variables
 • Working with special file handles
 • Using special constants

Module 9 Operators

 • Performing basic math with arithmetic operators
 • Creating conditionals with comparison operators
 • Combining conditionals with logical operators
 • Reading file metadata with file test operators
 • Creating a sequence with the range operator
 • Combining strings with the concatenation operator
 • Streamlining strings with quote operators
 • Understanding operator precedence

Module 10 Regular Expressions

 • Understanding regular expressions
 • Searching and replacing text with regular expressions
 • Extracting matches with parentheses
 • Matching wildcards
 • Matching classes of characters
 • Creating arrays with split

Module 11 Subroutines

 • Understanding subroutines
 • Defining and calling subroutines
 • Using arguments with subroutines
 • Understanding scope and "my" variables
 • Returning values from a subroutine

Module 12 References and Data Structures

 • Understanding values and references
 • Defining array references
 • Defining hash references
 • Building mixed data structures

Module 13 File I/O

 • Understanding streams and files
 • Using file handles
 • Using the object-oriented interface for handling files
 • Working with binary files

Module 14 Built-In Functions

 • Manipulating strings with built-in functions
 • Working with numbers
 • Manipulating lists and arrays with built-in functions
 • Retrieving and formatting time

Module 15 Modules

 • Leveraging code with modules
 • Understanding object-oriented and procedural modules
 • Creating modules
 • Understanding object and instance data
 • Installing modules from CPAN on Mac and Unix
 • Installing modules from CPAN on Windows

Module 16 Documentation with POD

 • Understanding POD
 • Documenting with POD
 • Exploring a POD document

Module 17 New Features in Perl

 • Using Perl
 • Displaying text with say
 • Selecting from multiple choices with given and when
 • Keeping persistent variables with state

Module 18 Exploring Web Development

 • Exploring CGI
 • Using a database
 • Developing a module library

Module 19 Conclusion and Exercise

 • Exercise and Exam
07/02/2020 11:48:33