Basic Visual C#

Basic Visual C#

Visual C# Programming เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุทำงานบนดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก พัฒนาโดย
บริษัทไมโครซอฟท์และมี Anders Hejlsberg เป็นหัวหน้าโครงการ โดยมีรากฐานมาจากภาษาซีพลัสพลัสและภาษาอื่นๆ
(โดยเฉพาะภาษาเดลไฟและจาวา) โดยปัจจุบันภาษาซีซาร์ปเป็นภาษามาตรฐานรองรับโดย ECMA และ ISO

ภาษา C# นั้น เป็นภาษาที่มีรูปร่างหน้าตาและโครงสร้างในแบบที่เรามักจะเรียกว่า “C-Style Language” หรือ ภาษาที่มีลักษณะ คล้ายคลึงกับภาษา C นั่นเอง ซึ่งแม้แต่ภาษาที่โปรแกรมเมอร์ชาวไทยคุ้นเคยกันดีอย่าง Java และ PHP นั้นก็จัดอยู่ในภาษากลุ่มนี้เช่นกัน นั่นก็เพราะ ว่า “C-Style” เป็นรูปแบบภาษาที่โปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่ ที่มักมีพื้นฐานมาจากภาษา C คุ้นเคย แต่ ก็อาจจะเป็นภาษาที่ดูแปลกตา สำหรับผู้ ที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน หรือผู้ที่คุ้นเคยกับภาษาที่ค่อนข้างดูคล้ายกับภาษาพูดอย่าง Visual Basic ไปเลยก็เป็นได้ ดังนั้น ถ้าคุณมีพื้นฐานจากภาษาในกลุ่ม C-Style มาก่อนแล้วการเริ่มเรียน C# ก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้น

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
  • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
  • รู้จักกับภาษา C และสามารถสร้างโปรแกรมพื้นฐานได้
  • เข้าใจโครงสร้างภาษา และวิธีการคอมไพล์โปรแกรม
  • เขียนภาษา C รองรับงานต่างๆในองค์กร
  • มีความเข้าใจภาษา Object Oriented Programming

• ผู้ที่ต้องการพัฒนา Application ด้วย Visual C#
• IT Managers
• Developers

• Programming experience
• Understanding of HTML and HTTP

  • 18 ชั่วโมง
  • ราคาปกติ 5,900 บาท / คน
  • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 5,310 บาท / คน
  • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
  • ขอใบเสนอราคา

Module 1 เรียนรู้ C# เบื้องต้น
• ทำความรู้จักกับ Variables และ Data Types
• ทำความเข้าใจกับ Variable Scope
• การ convert ตัวแปรไปเป็น Data Type ต่างๆ
• รู้จักกับ Variables และ Constants
• ทำความเข้าใจกับ Expression
• ทำความเข้าใจกับ Operators
• ทำความเข้าใจระหว่าง Value Type และ Reference Type
• เรียนรู้การใช้งาน Array
• การสร้างและการเข้าถึง Array
• เรียนรู้การใช้งาน Collection ต่างๆ
• การควบคุม Flow ของ Program
• การใช้งาน If Statements
• การใช้งาน Multiple-Outcome If Statements
• การใช้งาน The Switch Statements
• รูปแบบของ Iteration Statements
• การใช้งาน While Statements
• การใช้งาน Do Statements
• การใช้งาน For Statements
• การใช้งาน Break กับ Continue Statements
• การทำ Commenting และ Documenting Code
• รู้จักกับ Debugging Interface
• ทดลองทำ Test Projects

Module 2 เรียนรู้โครงสร้างการเขียนโปรแกรมพื้นฐานของ C#
• แนะนำการใช้ Class
• รู้จักกับ Encapsulation
• ทำความเข้าใจ Class Lifecycle
• การใช้งาน Class Constructors และ Destructors
• การใช้งาน Class Attributes
• การใช้งานReference Type Properties
• รู้จักกับ Assessors
• การเปรียบเทียบระหว่าง Private และ Public Members
• การเปรียบเทียบระหว่าง Internal และ Public Types
• การใช้งาน Class Properties และ Method
• การใช้งาน Static Properties และ Method

Module 3 เรียนรู้โครงสร้างการเขียนโปรแกรมเชิงประยุคของ C#
• ทำความเข้าใจ Polymorphism
• การทำ Polymorphic Casting
• การทำ Casting ด้วย Subtypes
• การใช้งาน Polymorphic Methods
• การทำ Overrides
• การใช้งาน Sealed Classes and Methods
• รู้จักกับ Interface
• ความสำคัญของ Code Standardization
• การทำ Implement Interface
• การใช้ Interface เข้าถึง Class Functionality
• การอ้างถึง Object ผ่าน Interface
• การทำ Implement Interface แบบ Explicitly และ Implicitly
• รู้จักกับ Abstract Class
• การเปรียบเทียบระหว่าง Interfaces กับ Abstract Classes
• รู้จักกับ Abstract Method
• การทำ Polymorphism ด้วย Interfaces
• การสร้าง Classes, Properties และ Methods จาก Business Requirements
• รู้จักกับ Delegates
• การอ้างถึง Delegate Type
• การทำ Invoke Method โดยใช้ Delegate Instance
• รู้จักกับ Events
• การสร้าง System Event Handlers
• การสร้าง Custom Event
• Handling a Custom Event
• รู้จักกับ Exceptions
• The Exception Model
• Handling Exceptions
• การสร้าง Custom Exceptions
• Throwing Exceptions
• การจัดการเกี่ยวกับ Files
• การอ่านและเขียน Files
• การจัดการกับ Directories
• การจัดการกับ Path
• รู้จักกับ Streams
• อ่านและเขียน Binary Data, Text และ XML

25/01/2023 11:44:49