Basic Microsoft Project 2010/2013

Basic Microsoft Project 2010/2013

MS Project เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการบริหารโครงการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างที่ผู้ทำโครงการนั้นต้องการ สามารถวางแผนควบคุม ติดตามความคืบหน้า การกำหนดระยะเวลา ทั้งแบบโครงการเดียวและหลายๆ โครงการพร้อมๆ กัน เราสามารถรู้และตรวจสอบได้ทันที่ว่าแผนงานต่างๆ นั้นจะเสร็จเมื่อใด หรือต้องการเทียบระหว่างแผนงานที่วางแผนไว้กับที่เกิดขึ้นจริงว่าแตกต่างกันเพียงใด และสามารถที่จะดูรายงานของค่าใช้จ่ายเท่าใดที่เกิดขึ้นได้ เพื่อดูว่าเกินไปจากงบประมาณที่วางแผนไว้หรือไม่ การทำ Report ในหลายๆ รูปแบบ เป็นต้น โปรแกรมนี้จะช่วยในการบริการโครงสร้าง ผู้ใช้งานทุกท่านสามารถบริหารงาน ตลอดจนการจัดการกับโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานมาก่อน หรือมีบ้างเล็กน้อยเพื่อต่อยอดการใช้งานโปรแกรม Microsoft Project เวอร์ชั่น 2010 - 2013 ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • รู้จักองค์ประกอบพื้นฐานของ Microsoft Project 2007, 2010 และ 2013 ได้ดียิ่งขึ้น
 • สร้างโปรเจ็กต์และกำหนดค่าพื้นฐานต่าง ๆ ได้
 • ปรับแต่งการแสดงผลโปรเจ็กต์ได้
 • สร้างและพิมพ์ Report เองได้
 • เข้าใจรูปแบบของโปรเจ็กต์และประยุกต์ใช้งานของตัวเองได้
 • ผู้เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Project 
 • นักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 
 • เจ้ำหน้าที่และผู้ดูแลโครงการต่างๆ ที่ต้องการประยุกต์ใช้งาน Microsoft Project ในการควบคุมงาน
 • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจการใช้ Microsoft Project ประยุกต์กับงานของตนเอง
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์ได้ 
 • เคยใช้งำนชุด Office ของ Microsoft Office เวอร์ชั่น 2007-2013 มาก่อน 
 • ใช้งานอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์พื้นฐานได้ 
 • ติดตั้ง / ลบโปรแกรมพื้นฐานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์ได้ 
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 6,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 5,850 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา
 • องค์ประกอบของส่วนต่างๆ ที่สำคัญของ Microsoft Project 2007, 2010 และ 2013
 • การสร้าง Project และการกำหนดวันเริ่มต้นของโครงการ และวันหยุดต่างๆ ของโครงการ 
 • การป้อน Task และข้อมูลต่างๆ ของ Task 
 • การสร้าง Outline และ Relationship ของ Task และการแสดงในรูปแบบหัวข้อ เช่น 1, 1.1 .... 
 • กำรสร้าง Relationship ระหว่าง Task เช่น Start to Start, Finish to Start ฯลฯ 
 • การกำหนดบ้าง Task แบบต้องรอคอยแล้วจึงทำได้ หรือทำล่วงหน้าก่อนได้ 
 • การป้อนและกำหนดค่าต่างๆ ของทรัพยากร เช่น กำลังคน ค่าใช้จ่าย วันหยุด ฯลฯ 
 • การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Resource กับ Task 
 • การวิเคราะห์โครงการ เพื่อดูว่างานใดวิกฤต หรืองานใดถูกจัดสรรให้ทรัพยากรมากเกินไป 
 • การหาจำนวนวันที่เหลือของ Task ที่จะเกิดวิกฤต ในกรณีบาง Task เกิดการล่าช้า ซึ่งจะรู้ได้ว่าช้าได้สูงสุดกี่วัน  
 • การตรวจสอบวันสิ้นสุดของโครงการ 
 • การปรับเปลี่ยน Schedule ของ Project 
 • การกำหนดวัน Start หรือ Finish ของ Task แบบเฉพาะเจาะจง เช่น ห้ามเริ่มทำก่อนวันที่... หรือห้ามเริ่มช้ำกว่าวันที่... 
 • การใช้งาน Fields และ Table ใน Microsoft Project 
 • ประเภท Table ต่าง ๆ ใน Microsoft Project 
 • การใช้งาน Table ที่เกี่ยวข้องกับ Task และ Resoure 
 • การค้นหาข้อมูลต่างๆ ในโครงการ 
 • การค้นหาและแสดง Task หรือ Resource ที่ต้องการเท่านั้น 
 • การแสดงผลของ Project ในมุมมองต่างๆ  
 • การปรับแต่งและสร้างมุมอง Project ขึ้นเอง 
 • การออกรายงานต่างๆ ของ Project 
 • การ Format Report ให้ตรงกับความต้องการ 
 • การสร้าง Report เอง 
 • การพิมพ์ Report 
 • การ Update ความก้าวหน้าของโครงการ 
 • การเปรียบเทียบค่าของแผนงานต้นฉบับกับที่เกิดขึ้นจริง เพื่อตรวจดูค่าใช้จ่ายและจำนวนวันที่แตกต่าง 
 • การ Update Task ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น %Complete, วันเริ่มจริง หรือวันเสร็จ หรือ Update ทุก Task จากวันที่กำหนด หรือ Update ทั้งโครงการ 
 • การนำเสนอโครงการผ่านทาง PowerPoint 
 • การนำเสนอโครงการผ่านทางเว็บไซต์ 
 • Workshop ทบทวนความเข้าใจทั้งหมด
 • ทำแบบทดสอบวัดผลหลังการอบรม
10/02/2020 16:11:42