Visual Basic 2010 Programming

 Visual Basic 2010 Programming

หลักสูตรการเขียนโปรแกรมเฉพาะทางด้วย Visual Basic 2010 ร่วมกับฐานข้อมูล Microsoft Access 2010 และ Microsoft SQL Server 2005 -2008 ซึ่งสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานของการออกแบบหน้าจอของโปรแกรม การเขียนคำสั่งในการทำงานตั้งแต่ โดยผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อนก็สามารถเรียนได้ โดยเน้นการปฏิบัติจริง เช่น การสร้างโปรแกรมตัวอย่าง ระบบร้านเช่าหนังสือ ระบบร้านขายสินค้า หรือระบบควบคุมเงินเดือนพนักงานเป็นต้น ซึ่งให้ท่านได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบงานของท่านได้ อีกทั้งยังเป็นโปรแกรมพื้นฐานซึ่งจะต่อยอดไปสู่การเขียนโปรแกรมระดับที่สูงกว่าเช่น VB.NET, Asp / Asp.Net ได้ อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการใช้งานฐานข้อมูล Ms Access ซึ่งจะเป็นการฝึกการใช้คำสั่ง SQL สำหรับฐานข้อมูล ได้เข้าใจได้ง่ายเพื่อต่อยอด ไปถึงฐานข้อมูลถึงใหญ่ขึ้นเช่น SQL Server 2005 ด้วย

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • สร้างความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนเว็บไซต์ 
 • เพื่อให้รู้ถึงขั้นตอนต่างๆ ในการสร้างโปรแกรม
 • สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในองค์กร
 • กลุ่มผู้สนใจการเขียนโปรแกรมทั่วไป
 • ผู้ดูแลระบบด้านไอทีขององค์กรต่างๆ
 • นักศึกษา
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ตัวเอง
 • เจ้าหน้าที่ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์, Internet
 • ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนภาษาโปรแกรมมิ่งใดๆ มาก่อน
 • 18 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 6,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 5,850 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

Day 1

Your First Visual Basic Program

 • Welcome To Visual Basic!
 • A Simple Project
 • Using the Application Wizard

Adding Controls to Forms

 • Visual Basic Controls
 • Creating and Manipulating New Controls
 • Changing Design Time Control Properties
 • Visual Basic Built-In Controls
 • Control Design Tips

Understanding Events

 • Introducing Events
 • Event Procedures
 • The Form Load Event
 • The Form Resize Event
 • Command Button Click Event
 • Text Box Change Event
 • The Timer Control's Timer Event
 • GotFocus / LostFocus Events

Day 2

Working with Forms and Controls

 • Setting Properties at Run Time
 • Setting Form and Control Properties
 • Using ActiveX Controls
 • Adding ActiveX Controls to a Project
 • Using the Monthview ActiveX Control
 • Extra ActiveX Samples

Creating and Using Menus

 • Menus in Visual Basic
 • Using the Menu Editor
 • Working with Menus
 • Manipulating Menus at Run Time
 • Reusing Menus
 • Creating Popup Menus

Working with VBA

 • Creating a Simple Procedure
 • Variables and Parameters
 • Data Types
 • Using Constants
 • Investigating Built-In Functions
 • Branching Structures and Looping Structures

Day 3

Debugging Applications

 • Handling Logic Errors
 • Watch Expressions
 • The Call Stack
 • The Debugging Process

More VBA Issues, Form and Control Issues

 • Scope, Lifetime, and Precedence
 • Passing by Value and by Reference
 • Arrays
 • Optional Arguments
 • Using Multiple Forms
 • List Boxes Revisited

Adding Simple Database Support

 • Support for Data Access in Visual Basic 6.0
 • Using the ADO Data Control
 • Binding Controls to Data
 • Writing Code for the Data Control

LIVE : WORKSHOP

25/01/2023 11:46:54