Advanced Microsoft Project 2016/2019 ขั้นสูง

Advanced Microsoft Project 2016/2019 ขั้นสูง

Microsoft Project 2016 เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการบริหารโครงการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างที่ผู้ทำโครงการนั้นต้องการ สามารถวางแผนควบคุม ติดตามความคืบหน้า การกำหนดระยะเวลา ทั้งแบบโครงการเดียวและหลายๆ โครงการพร้อมๆ กัน เราสามารถรู้และตรวจสอบได้ทันที่ว่าแผนงานต่างๆ นั้นจะเสร็จเมื่อใด หรือต้องการเทียบระหว่างแผนงานที่วางแผนไว้กับที่เกิดขึ้นจริงว่าแตกต่างกันเพียงใด และสามารถที่จะดูรายงานของค่าใช้จ่ายเท่าใดที่เกิดขึ้นได้ เพื่อดูว่าเกินไปจากงบประมาณที่วางแผนไว้หรือไม่ การทำ Report ในหลายๆ รูปแบบ เป็นต้น โปรแกรมนี้จะช่วยในการบริการโครงสร้าง ผู้ใช้งานทุกท่านสามารถบริหารงาน ตลอดจนการจัดการกับโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง

ในหลักสูตรนี้เป็นการต่อยอดจากพื้นฐานการใช้งาน Microsoft Project 2016 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจฟีเจอร์เฉพาะทางที่ลึกขึ้นในการทำงานจริง ทั้งส่วนของ Task, Resources , Tracking, Cost และ Report โดยจะมีเทคนิคที่สำคัญๆ ต่อการทำงานผ่าน Workshop มากมายที่ทางผู้สอนเตรียมมาฝึกฝนในคลาสนี้

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เรียนรู้การจัดการกิจกรรม (Task) ในโครงการขั้นสูง
 • เรียนรู้การจัดการกับทรัพยากร (Resources) ขั้นสูง
 • เข้าใจการติดตามงานและฟีเจอร์ที่เจาะลึก
 • เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือใน Microsoft Project 2016 ขั้นสูง
 • เข้าใจการออกรายงานแบบเจาะลึก ทั้งใน MS Project และใน MS Excel
 • เข้าใจการแก้ไขส่วนต่างๆ ในโครงการขั้นสูง เช่น ตาราง , time scale , report table เป็นต้น
 • เข้าใจการแสดงค่าใช้จ่ายในโครงการแบบเจาะลึกขึ้น
 • เข้าใจการแสดงรายงานด้วยเส้น S-Curve
 • เข้าใจการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายผ่าน S-Curve ในโครงการ
 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู อาจารย์ วิทยากรที่สนใจ
 • นักวิชาการ นักไอที หรือผู้ดูและระบบ
 • ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่สนใจการใช้งานโปรแกรม Microsoft Project 2016 ขั้นสูง
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์ได้ 
 • เคยใช้งานชุด Office ของ Microsoft Office เวอร์ชั่นก่อนมาก่อน 
 • เคยผ่านการใช้งาน Microsoft Project 2016 ขั้นพื้นฐานมาก่อน
 • ใช้งานอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์พื้นฐานได้ 
 • ติดตั้ง / ลบโปรแกรมพื้นฐานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์ได้ 
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 7,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 7,110 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

บทที่ 1 การจัดการกับกิจกรรม (Task) ขั้นสูง

 • การตั้งค่า Lead และ Lag time เพื่อเป็นปรับลด/เร่ง งานในกิจกรรมที่ต้องการ
 • การทำงานกับ Task Contstrains เพื่อกำหนดเงื่อนไขแบบต่าง ๆ เช่น เริ่มเร็วสุด/ช้าสุด
 • การกำหนดรูปแบบกิจกรรม และเปลี่ยนแปลง เช่น fix cost เป็น fix duration เป็นต้น
 • การกำหนดและเปลี่ยนแปลง Deadline ให้กับโครงการ
 • การย้ายกิจกรรมและการทำซ้ำในบางกิจกรรม
 • การป้อนค่าแรงคงที่ลงในกิจกรรมเพิ่มเติม
 • เทคนิคการเช็ค Critical Paths ขั้นสูง
 • การใช้งาน WBS Codes ในกิจกรรมของโครงการ
 • Workshop การทำงานกับ Task ขั้นสูง

บทที่ 2 การจัดการกับทรัพยากร (Resources) ขั้นสูง

 • เทคนิคการกำหนด Resource rates หลายรายการพร้อมกัน
 • การดูรายการ Resource ที่ว่างใช้งานได้แบบเจาะลึก
 • การใช้งาน Work Contours
 • การเรียกดูการใช้งาน Resources แยกรายตัว
 • แสดงความล่าช้าที่เกิดจาก Resource ที่ใช้แต่ละรายการ
 • Workshop การใช้ Resource ขั้นสูง

บทที่ 3 การติดตามงานขั้นสูง

 • การเฝ้าดู (Monitoring) การจัดสรรทรัพยากร
 • การปรับ Resource ที่ใช้งานเกินให้สมดุล
 • การเฝ้าติดตามค่าใช้จ่ายในโครงการ
 • เทคนิคการดูสถานะภาพรวมของโครงการทั้งหมด
 • การกำหนดสัญลักษณ์เป็นภาพไอคอน หรือสีของกิจกรรมที่ Resources เกิน
 • เจาะลึกการติดตามงานผ่าน %Complete, %Work Complete
 • การตั้งค่า Baseline และ Status Date ขั้นสูง
 • Workshop การติดตามงานขั้นสูง

บทที่ 4 การออกรายงาน (Report) ขั้นสูง

 • การดูค่าใช้จ่ายผ่าน Earned Value Analysis
 • การออกแบบรายงานค่าใช้จ่ายโครงการแบบเจาะลึกขึ้น
 • การเลือกออกแบบรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • การเปลี่ยนมุมมองการแสดงผลรายงาน
 • การปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลของรายงานให้ถูกต้องสวยงามยิ่งขึ้น
 • การแทรกวัตถุอื่น ๆ ร่วมในรายงาน
 • การจัดการรายงานในเชิงลึก
 • การตั้งค่าหน้ากระดาษในการแสดงผลรายงานให้เหมาะสม
 • การปรับแต่งหน้ากระดาษขั้นสูง

บทที่ 5 การปรับแต่งรายงาน (Report) ขั้นสูง

 • การเลือก ย้าย ปรับขนาด ของกราฟในรายงาน
 • การเลือกฟิลด์เพื่อเพิ่มลดข้อมูลในการแสดงผลรายงาน
 • การออกแบบนหน้าตาของรายงานเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้
 • การใช้ตารางรายงาน
 • การออกแบบตารางรายงานให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น
 • การปรับแต่งโครงสร้าง (Layout) ของรายงาน
 • การปรับแต่งขนาดรูปภาพ ข้อความ กล่อง และรูปทรางต่าง ๆ ในรายงาน
 • การจัดรูปแบบภาพประกอบรายงานต่าง ๆ ให้มีความสวยงาม
 • Workshop การออกแบบรายงานขั้นสูง

บทที่ 6 การสร้างรายงานแบบ Visual Reporting

 • รู้จักรายงานแบบ Visual Reporting
 • นำข้อมูลจาก MS Project ไปใช้งานใน MS Excel
 • เตรียมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับออกรายงานทางการเงิน
 • รู้จักตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับรายงานการเงิน
 • นำข้อมูลที่ได้มาสร้างรกราฟแบบ S-Curve ใน Excel
 • ปรับแต่ง S-Curve ให้ถูกต้องสวยงาม
 • นำรายงาน S-Curve ที่ได้จาก MS Excel มาแสดงผลใน MS Project ร่วมกัน Gantt Chart
 • Workshop การทำ S-Curve Chart Diagram แบบเจาะลึก
10/02/2020 15:57:55