คำค้นหา: "การใช้ภาษา" (3 รายการ)

แค่ “ข้าม” ในสิ่งที่ไม่ชอบ “ดราม่า” ก็ไม่เกิดในโซเชียล

แค่ “ข้าม” ในสิ่งที่ไม่ชอบ “ดราม่า” ก็ไม่เกิดในโซเชียล

หมวดหมู่: บทความทั่วไปข่าวไอที
แค่ “ข้าม” ในสิ่งที่ไม่ชอบ “ดราม่า” ก็ไม่เกิดในโซเชียล ก่อนหน้านี้ Tonkit360 เคยนำเสนอเกี่ยวกับ 7 เหตุผลดี ๆ ทำไมคนเลือก “เสพข่าว” จาก Twitter ไปแล้วนั้น ทำให้หลายคนพอจะเข้าใจว่า ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่กำลังเป็นท...
user
โดย เอ็นโอไอ ไอทีจีเนียส
วิธีแทรกเพลงลงบนเว็บไซต์ที่เขียนโดยภาษา HTML5

วิธีแทรกเพลงลงบนเว็บไซต์ที่เขียนโดยภาษา HTML5

การแทรกไฟล์เสียงลงบนเว็บไซต์ที่เขียนโดยภาษา HTML5 สามารถทำได้โดยใช้เเท็ก วิธีการแทรกไฟล์เสียงด้วยแท้กทำได้ดังนี้      ในกรณีที่เรากลัวว่า เบราเซอร์ไม่รองรับ HTML5 จะแสดงผลไม่ได้ เราก็ใส่ ข้อความที่เราอยากให้แสดงเมื่อเบราเ...
กฎข้อห้ามพื้นฐานที่สําคัญในภาษาซี

กฎข้อห้ามพื้นฐานที่สําคัญในภาษาซี

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมฐานข้อมูลVisual C# .net
การพิมพตัวอักษรตัวพิมพใหญและตัวพิมพเล็กในภาษาซีนั้นในผลลัพธที่แตกตางกัน   (Case Sensitive)  ตัวอยางเชน   หากมีการพิมพ main( )  กลายไปเปน Main( )  ก็จะเกิดความผิดพลาดขึ้น ฟงกชันของภาษาซีจะแบงขอบเขตของฟงกชันแตละฟงกชันดวยเครื่องหมาย { &n...