Visual C (17)

ความหมายของภาษา SQLและลักษณะคำสั่งต่างๆ

ความหมายของภาษา SQLและลักษณะคำสั่งต่างๆ

ภาษา SQL      Standard relational database Query Language (SQL) เป็นภาษามาตรฐานสำหรับระบบฐานข้อมูลคือ ภาษา Standard relational database Query Language หรือเอสคิวแอล (SQL) หรือซีควอล (SE-QUEL) ซึ่งเป็นภาษาที่พัฒนาขึ้นมาโดยบริษัทไอบีเอ็มภาษา S...
การติดตั้งโปรแกรม SQL Server Management Studio

การติดตั้งโปรแกรม SQL Server Management Studio

SQL Server Management Studio      SQL Server ในรุ่นเวอร์ชันก่อน 2005 จะมีโปรแกรม SQL Server Analyzer ทำหน้าทีในการเขียนคำสั่งต่างๆ ของ SQL ซึ่งเครื่องมือที่สำคัญมากของโปรแกรมเมอร์หรือผู้พัฒนาโปรแกรมเนื่องจากในการเขียนโปรแกรมขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการสืบค้นข้...
การเปรียบเทียบ C#.net กับ vb.net เพื่อประกอบการตัดสินใจและนำไปสู่การพัฒนา

การเปรียบเทียบ C#.net กับ vb.net เพื่อประกอบการตัดสินใจและนำไปสู่การพัฒนา

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลVisual C# .netSoftware ReviewWindows and Office
การเลือกระหว่างภาษา C#.Net และ VB.Net มักเป็นข้อที่หลายคนคิดในช่วงวางแผนก่อนที่จะเริ่ม ลงทุนลงแรงเพื่อศึกษาและนำมาใช้ในการพัฒนาระบบขึ้นมา ข้อเสนอแนะอย่างง่ายที่สุดของไมโครซอฟต์ ก็คือว่าเรามีความชำนาญ มีความคุ้นเคย ชอบพอกับภาษาใดมาก่อน ก็ให้เลือกภาษาที่เป็นแนวเด...
ทำความรู้จักคำศัพท์ในหน้าเว็บไซต์

ทำความรู้จักคำศัพท์ในหน้าเว็บไซต์

     ในการทำเว็บไซต์โดยทั่วๆ ไป จะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องและเป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างจะตายตัวเสมอ และสามารถเป็นที่เขาใจของผู้ที่ทำเว็บเป็นและทำเว็บไม่เป็น เรามาดูคำศัพท์ ที่มักจะได้ยินกันบ่อยๆ ดังนี้ เว็บเพจ (Web Page)  คือ ไฟล์เอกสารในภาษา HTML ซึ่งมีการแสดงผลใน...
เว็บเซอร์วิส (Web Service)

เว็บเซอร์วิส (Web Service)

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมVisual C# .netASP.net
เว็บเซอร์วิส (Web Service) ความต้องการที่จะเรียกฟังก์ชั่นข้ามเครื่อง (Remote Procedure Call หรือ RPC) เพื่อให้ความคิดนี้เป็นจริงไมโครซอร์ฟท์ได้สร้างเทคโนโลยีชื่อ DCOM ในขณะที่จาวามีเทคโนโลยี CORBA ซึ่งสองเทคโนโลยีนี้ไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เลยเพราะมีมาตรฐาน...
3 วิธีการลบข้อมูลให้หายวับไปจากไดรฟ์

3 วิธีการลบข้อมูลให้หายวับไปจากไดรฟ์

3 วิธีลบข้อมูลให้หายวับไปจากไดรฟ์แบบเวอร์ๆ เรื่องของการลบข้อมูลจากไดรฟ์นับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งใน ปัจจุบัน เพราะไม่ว่าจะมีเพียงข้อมูลในองค์กร ที่ต้องมีการป้องกันและรักษาข้อมูลเพื่อความปลอดภัยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ข้อมูลส่วนตัวของผู้คนทั่วไป ก็เป็นอีกเรื่องที่ต้...
4 เรื่องน่าสนใจใน Windows 10 เวอร์ชั่นล่าสุด

4 เรื่องน่าสนใจใน Windows 10 เวอร์ชั่นล่าสุด

      Windows 10 กลายเป็นชื่้อของระบบปฏิบัติการรุ่นล่าสุดของทาง Microsoft โดยที่ทางภายในของไมโครซอฟท์เลือกใช้เป็นชื่อของการระบบก่อนมีการเปลี่ยนแปลง โดยข้ามเลข Windows 9 เพื่อก้าวสู่การพัฒนาใหม่ในไม่ช้านี้ ซึ่ง Windows 10 นี้ มาพร้อมกับการอัพเดต Start Menu, Notification Center และรองรับระบบ Virtua...
กฎข้อห้ามพื้นฐานที่สําคัญในภาษาซี

กฎข้อห้ามพื้นฐานที่สําคัญในภาษาซี

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมฐานข้อมูลVisual C# .net
การพิมพตัวอักษรตัวพิมพใหญและตัวพิมพเล็กในภาษาซีนั้นในผลลัพธที่แตกตางกัน   (Case Sensitive)  ตัวอยางเชน   หากมีการพิมพ main( )  กลายไปเปน Main( )  ก็จะเกิดความผิดพลาดขึ้น ฟงกชันของภาษาซีจะแบงขอบเขตของฟงกชันแตละฟงกชันดวยเครื่องหมาย { &n...
รู้จักส่วนประกอบของภาษา C

รู้จักส่วนประกอบของภาษา C

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมVisual C# .net
ส่วนประกอบของภาษา C สวนประกอบที่ 1  สวนหัว (Header) จะเปนสวนที่อยูที่ตอนตนของโปรแกรม โดยอยูนอกสวนที่เรียกวาฟงกชัน ที่สวนหัวของโปรแกรมจะประกอบดวยคําสั่งที่เปนการกําหนดคาหรือกําหนดตัวแปรตางๆ คําสั่งในที่ขึ้นตนดวยสัญลักษณ  ...
เทคนิคการซ่อนวินโดว์แบบอัตโนมัติใน Visual C sharp

เทคนิคการซ่อนวินโดว์แบบอัตโนมัติใน Visual C sharp

หมวดหมู่: Visual C# .net
เทคนิคการซ่อนวินโดว์แบบอัตโนมัติใน VC#        วินโดว์ที่เป็นองค์ประกอบหลักทั้งสามตัว คือ Toolbox , Solution Explorer และ Properties Window จะปรากฏให้เห็น หรือแสดงเอาไว้ตลอด หากเราต้องการให้วินโดว์เหล่านี้ถูกซ่อนโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งานในขณะนั้น ก็ม...