Basic Image with OpenCV and Python workshop

Basic Image with OpenCV and Python workshop

การเรียนรู้แนวทางและหลักการทำ Image Processing เบื้องต้นด้วยภาษา Python เพื่อเรียนรู้และทำาความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีประมวลเกี่ยวกับรูปภาพ แยกส่วนประกอบ จำแนกส่วนต่างๆ แบ่งกลุ่มเพื่อนำผลที่ได้จากการประมวลผลไปสู่การวิเคราะห์ผลตามแบบที่ต้องการต่อไป โดยใช้ OpenCV library ในการทำ Image Processing ของ Computer Vision

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เข้าใจหลักการทำงานของ Computer Vision ตั้งแต่การจับภาพ การประมวลภาพ ไปจนถึงการวิเคราะห์ตีความหมายได้
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบที่ใช้เทคโนโลยี Computer Vision มาช่วยในการอ่านค่าการวัดสิ่งของ
 • มีความรู้จากหลักสูตร Basic Python
 • 18 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 12,000 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 10,800 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา
 1. Basics of Image Processing
 2. Introduction Geometric Transformations
 3. Image Arithmetic
 4. Binary Images
 5. Working with Histograms
 6. Working with contours
 7. Face Processing in Image and Video
 8. Object Tracking
 9. Object Detection and Face Recognition
 10. OpenVINO with OpenCV
22/12/2023 13:14:48