Basic Node.JS MEAN Stack 2023

Basic Node.JS MEAN Stack 2023

เนื้อหาการอบรมในหลักสูตรนี้ จะเป็นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นแบบ "Full Stack" กล่าวคือจะใช้ Angular 15 เป็นส่วน Frontend และใช้ Node.JS เป็นส่วน Backend โดยเขียนเป็น API ให้ Angular เรียกใช้งาน ร่วมกับฐานข้อมูลยอดนิยม ทั้ง MySQL, MS SQL Server, PostgreSQL และ MongoDB รวมทั้งมีการใช้งาน Express Framework เป็นตัวช่วยสร้างและออกแบบ API อย่างง่ายดาย

 

เนื้อหาหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับมือใหม่ ที่ยังไม่มีประสบการณ์กับการพัฒนาเว็บแอพบน Node.JS มาก่อน สามารถเริ่มเรียนรู้ได้จากที่นี่เลย จะมีการปรับพื้นฐานภาษา JavaScript ES6 ให้ก่อนเล็กน้อยก่อนจะเข้าสู่การทำงานกับ Node.JS ร่วมกับ Express Framework และฝั่งหน้าบ้านด้วย Angular ผ่านการทำ Workshop ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจภาพรวม และนำไปต่อยอดในอนาคตได้ต่อไป

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • การทำงานร่วมกับ 3rd Party
 • สามารถใช้ Angular เป็นส่วน Frontend ได้
 • สามารถใช้ Node.JS เป็นส่วน Backend ได้
 • สามารถใช้ Angular ร่วมกับฐานข้อมูลได้
 • ฝึกทำ Workshop CRUD ร่วมกับ NodeJS
 • เรียนรู้การ Deploy Mean Stack project  ขึ้นสู่ Production
 • ผู้ที่ต้องการ พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นแบบ "Full Stack"
 • IT Managers
 • Developers
 • มีพื้นฐานการเขียนเว็บไซต์ html & css มาบ้าง
 • เข้าใจพื้นฐานภาษา Javascript บ้าง
 • มีพื้นฐานการเขียน Angular มาบ้าง
 • เข้าใจหลักการทำงานเบื้องต้นของ Web Service
 • เข้าใจการทำงานกับฐานข้อมูลเบื้องต้น
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 6,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 5,850 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

Module 1: การเตรียมเครื่องมือและความพร้อมทั้งบน Mac และ Windows

 • แนะนำสเปกและคุณสมบัติเครื่องที่จะติดตั้งเครื่องมือสำหรับ Node.JS และ Angular
 • ขั้นตอนการติดตั้ง Node.JS
 • ขั้นตอนการติดตั้ง Visual Studio Code (VS Code) และส่วนเสริม (Extension) ที่จำเป็นสำหรับ Node.JS และ Angular
 • แนะนำการติดตั้ง Docker desktop บน Windows และ MacOS (ใช้งานเสริม ไม่บังคับ)
 • แนะนำขั้นตอนการติดตั้งฐานข้อมูล MS SQL Server ทั้งลงบนเครื่อง และลงผ่าน Docker
 • แนะนำขั้นตอนการติดตั้งฐานข้อมูล MySQL ทั้งลงบนเครื่อง และลงผ่าน Docker
 • แนะนำขั้นตอนการติดตั้งฐานข้อมูล PostgreSQL ทั้งลงบนเครื่อง และลงผ่าน Docker
 • แนะนำขั้นตอนการติดตั้งฐานข้อมูล MongoDB ทั้งลงบนเครื่อง และลงผ่าน Docker

 

Module 2: พื้นฐานภาษา JavaScript ES6

 • ทบทวนเกี่ยวกับการทำงานกับ JavaScript ขั้นพื้นฐาน
 • การใช้ var, let ,const
 • Arrow function ES6
 • Template Literals ES6
 • Destructuring
 • Rest and Spread Oprertor
 • Class and Module
 • Arrays
 • Async and Promise
 • Async and Await

 

Module 3: แนะนำ Node.js

 • What is Node.js
 • Modules
 • Built-in Modules
 • Package Manager
 • Web Server

 

Module 4: ตัวอย่าง Module ที่มาพร้อมกับ Node.js

 • รู้จัก module Path
 • การใช้ module OS
 • การจัดการไฟล์ด้วย module File System
 • การใช้งาน module Event
 • การผ่านค่าพารามิเตอร์เข้าไปใน event
 • การใช้งาน HTTP Module ในเบื้องต้น
 • วิธีการใช้งาน HTTP Module จัดการ http request
 • การกำหนดเงื่อนไขใน http response

 

Module 5: Asynchronous Operation ใน Node.js

 • รู้จักการเขียนโปรแกรมแบบ Synchronous กับ Asynchronous Operation
 • วิธีการเขียนโค้ดเพื่อจัดการกับ Asynchronous Operation
 • การใช้ Callback กับ Asynchronous Operation
 • Call Stack และ Event Loop
 • รู้จัก Object แบบ Promise
 • การรีเทิร์นค่าด้วย Object Promise
 • การตรวจสอบข้อผิดพลาดจาก Promise
 • Promise แบบขนาด (Parallel promises)
 • การเขียนฟังก์ชันในแบบ Async / Await

 

Module 6: สร้างเว็บเซิฟเวอร์ด้วย Express

 • เริ่มต้นสร้างโปรเจ็กต์ใหม่และติดตั้ง Express
 • ทำความรู้จักเกี่ยวกับ Middleware
 • ทบทวนเกี่ยวกับ REST API
 • การใช้งาน Express เบื้องต้น
 • กำหนด Middleware โดยใช้ Method use
 • เปลี่ยน Port อัตโนมัติตามหมายเลข port ใน Process
 • การส่งค่าพารามิเตอร์ไปพร้อมกับ HTTP Request
 • การส่งค่าพารามิเตอร์หลายค่า
 • ตัวอย่างการส่งค่าพารามิเตอร์ไปกับ url
 • การใช้งาน Query String ในแอพพลิเคชั่น
 • การทดสอบส่ง HTTP Request ด้วย Postman หรือ Thunder Client ใน VS Code
 • ติดตั้ง Module body-parser
 • การเพิ่มข้อมูลใหม่ผ่าน Method POST
 • อัพเดทข้อมูลด้วย Method PUT
 • ลบข้อมูลด้วย Method DELETE
 • การใช้งาน Nodemon รันแอพพลิเคชั่น

 

Module 7: การทำงานกับ Routing ใน Express

 • การทำงานกับ Navigation
 • การใช้งาน Routing
 • การเขียน Router functions
 • การประยุกต์ใช้ Routing แบบต่างๆ ในงานจริง

 

Module 8: การใช้งาน Template Engine ใน Express

 • รู้จักกับ Template Engine
 • รู้จัก Jade / Pug Template engine และการใช้งานเบื้องต้น
 • การแสดงผลและการใช้งานตัวแปรต่างๆ ใน Template
 • การกำหนดเงื่อนไข (condition) ใน Template
 • การทำซ้ำ (loop) ใน Template
 • การแปลงโค้ด HTML เป็น Pug
 • รู้จักกับ EJS Template Engine และการใช้งานเบื้องต้น
 • แทรกโค้ด JavaScript ลงใน EJS Template

 

Module 9: Node.JS กับการทำงานกับฐานข้อมูล MongoDB, MySQL, PostgreSQL และ MSSQL Server สร้าง อ่าน แก้ไข และลบข้อมูล

 • ติดตั้งฐานข้อมูลที่ต้องการเช่น MySQL, MongoDB หรือ MS SQL Server
 • ติดตั้ง Package สำหรับเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่ใช้
 • สร้างฐานข้อมูลใน MS SQL Server
 • สร้างโปรเจ็กต์ Node.js ใหม่สำหรับเชื่อมต่อกับ MS SQL Server
 • สร้างไฟล์ .env สำหรับ config ตัวแปรในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
 • เขียน Node.js API กับ MS SQL Server
 • สร้าง SQL Data Access Layer
 • สร้าง Database Client Plugin

 

Module 10: Node.JS กับการสร้าง Rest API

 • การขึ้นโปรเจ็กต์ Rest API ด้วย Express Framework
 • การกำหนด Routing
 • การเชื่อมต่อฐานข้อมูล MongoDB, MySQL, PostgreSQL และ MSSQL Server
 • การเขียนส่วนของ CRUD กับตัวฐานข้อมูล

 

Module 11: Workshop Inventory System (ระบบสินค้าคงคลัง) ด้วย Angular 15

 • สร้างโปรเจ็กต์ Node.JS ใหม่พร้อมกำหนด Routing พื้นฐานที่ต้องการ
 • การออกแบบส่วน UI ของระบบด้วย Angular 15
 • การออกแบบระบบ Login และ Register
 • การออกแบบส่วนของ Stock สินค้า
 • การออกแบบส่วนการเพิ่มสินค้า
 • การจัดการหมวดหมู่สินค้า

 

Module 12: การ Deployed เผยแพร่โปรเจ็กต์ขึ้น Production (Heroku)

 • แนวทางการ deployed project node.js ขึ้น Production
 • แนะนำ Cloud hosting สำหรับการ deployed
 • แนะนำการ Deployed ขึ้น Heroku Cloud hosting ฟรี
 • การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเมื่อขึ้นใช้งานจริง
 • การแก้ปัญหาที่อาจพบเมื่อขึ้นสู่ Production จริง
14/02/2023 13:38:13