Microsoft Dynamics NAV 2018 Technical

Microsoft Dynamics NAV 2018 Technical

ไมโครซอฟต์ได้ออกผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ “Microsoft Dynamics NAV 2018” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2017 ซึ่งถือเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของซอฟต์แวร์ ระบบ ERP สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน โดย Dynamics NAV 2018 มีฟังก์ชั่นใหม่ๆ ที่จะช่วยผู้ใช้งานมีความสะดวกและเพิ่มความทันสมัยในการใช้งานบริการจากคลาวด์ต่างๆ (cloud-first application) เช่น Cognitive Services, Azure Active Directory (AAD) และ Artificial Intelligence (AI) มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้ชูจุดเด่นในการทำงานบน Web Client และ Universal App บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ว่ามีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม 

โดยมีความสามารถที่น่าสนใจแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ดังนี้

กลุ่มผู้ใช้งาน (Features for application users)

User Personalization & Web Client

ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนหน้าจอบนเว็บหรือ Universal App ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง ทำให้สะดวกในการจัดกลุ่มหรือเปลี่ยนการใช้งานกล่องข้อมูลบางอย่างที่เหมาะสมกับตัวเอง อีกทั้งยังสามารถเรียกดูตัวอย่างรายงานก่อนพิมพ์ในรูปแบบของ PDF in browser ได้อีกด้วย

Financial Template Excel Integration

เพิ่มรายงานตัวอย่างสำหรับผู้ใช้งานที่อยู่ในบทบาท (Role Center) Business Manager และ Accounting เพื่อให้สามารถใช้รายงานทางการเงินที่ระบบได้เตรียมไว้ให้บน Excel ได้เลย ซึ่งประกอบไปด้วยรายงานทางการเงินที่น่าสนใจเช่น งบแสดงฐานะทางการเงิน (Balance Sheet), งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) และงบทดลอง (Trial Balance) เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มหน้อจอการทำงาน User Tasks ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำไว้ในระบบ รวมทั้งมอบหมายงานเหล่านี้ให้คนอื่นในทีมทำงานแทนได้ เช่นเดียวกับความสามารถใน Dynamics CRM

Manage Flows Integration: Embedded Microsoft Flow

อีกจุดหนึ่งในการทำงานร่วมกันกับ Microsoft Flow คือการอนุญาตให้มีการสร้างและอนุมัติเอกสารต่างๆ เช่นใบสั่งขายผ่านทาง Microsoft Flow เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบภายนอกได้อย่างอิสระและปลอดภัย

Image Analyzer Extension

เพิ่มความสามารถให้การเตรียมข้อมูลของ Vendor, Customer หรือสินค้าจากรูปภาพด้วยบริการ Microsoft Cognitive Services ในการวิเคราะห์ข้อมูลคุณสมบัติของภาพ (Attribute) ที่เพิ่มเข้าไปในระบบแบบอัตโนมัติ เช่น อายุ, เพศ, สี หรือลักษณะพิเศษต่างๆ เป็นต้น

กลุ่มผู้พัฒนาและฝ่ายเทคนิค (Features for technical/developer users)

ในส่วนของการปรับปรุงสำหรับผู้พัฒนานั้น ได้มีการเพิ่มความสามารถหลายๆ อย่างเข้ามา โดยจะเพิ่มทางเลือกในการติดตั้งเครื่องมือในการพัฒนา (Development Environment) ออกเป็น 2 แบบคือ
1. Development Environment แบบเดิมที่รองรับการพัฒนาด้วยภาษา C/SIDE, C/AL
2. Modern Development Environment รองรับการทำงานด้วย Visual Studio Code และ AL extension โดยคุณสมบัติเหล่านี้จะอยู่ใน Dynamics NAV 2018 และ Dynamics NAV “Tenerife”

Extensions Target Level: Extensions 2.0 publishable/installable:  ใน Extension 2.0 จะมีลักษณะการทำงานแบบใหม่ที่มีลำดับขั้นชัดเจน ทำให้สามารถจัดกลุ่ม Extensions ด้วยคุณสมบัติและการเข้าถึงที่แตกต่างกันได้ตามสิทธิต่างๆ เช่น ระดับผู้ใช้งานหรือประเภทของ Extension ได้ ไม่ว่าจะผ่านการตั้งค่าจาก VSCode หรือหน้าจอ Role Center ของผู้ดูแลระบบ (system admin) เพื่อให้การติดตั้งและเปิดใช้งานมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

Default & Service Language: การตั้งค่า NAV Server Instance มีส่วนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับภาษาเริ่มต้นของระบบ (Default Language) และภาษาในการสนับสนุน (Support Language) แยกกันได้

Change Server Setting Without Restart: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางอย่างเช่น ภาษาหรือบทบาทเริ่มต้นของผู้ใช้งาน ระบบจะทำการตั้งค่าให้เองโดยไม่จำเป็นต้องเปิดปิดหน้าจอใหม่

Universal App & Windows 10 Continuum: ปรับปรุงแอพลิชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และรองรับความสามารถใหม่ๆ บน Windows 10 Continuum (อ่านรายละเอียดได้ที่นี่)

PowerShell cmdlets: เพิ่มและเปลี่ยนแปลงคำสั่งบน PowerShell เพื่อให้ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น (ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics-nav/changes-to-microsoft-dynamics-nav-cmdlets-from-previous-release)

ASP.NET Core: Dynamics NAV Web Server เปลี่ยนมาทำงานบนแพลตฟอร์ม ASP.NET Core ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานบนคลาวด์ในแบบ Software-as-a-Services (SaaS) ได้ดียิ่งขึ้น

OData V4 Bound Actions: Dynamics NAV 2018 สามารถแบ่งปันข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง OData Web Service V4 โดยเฉพาะ OData Relational Query Support นั้นสามารถส่งค่าต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันด้วยการเรียกใช้งานเพียงครั้งเดียว (single call, single response)

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เรียนรู้และสามารถปฎิบัติการติดตั้งโปรแกรมได้เป็น
 • เข้าใจและปฎิบัติการสำรองข้อมูลและกู้ข้อมูลเป็น
 • เรียนรู้การนำเข้า License ได้
 • เรียนรู้และปฎิบัติการนำเข้า ส่งออก NAV Object
 • สามารถสร้างและแก้ไข Report ได้
 • สามารถตั้งค่าและตรวจสอบ Change Log ได้
 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู อาจารย์ วิทยากรที่สนใจ
 • นักวิชาการ นักไอที หรือผู้ดูและระบบ
 • ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปใน Microsoft Dynamics NAV
 • ภาษาโปรแกรมมิ่ง C#,C Site, A/L
 • พื้นฐานการใช้งานฐานข้อมูล
 • พื้นฐานการใช้งาน Windows
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 12,000 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 10,800 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

Module 1: การติดต้ังโปรแกรม (Installation) 

 • การติดต้ังโปรแกรม Microsoft Dynamics NAV 2018 

Module 2: การสำรองและกู้ข้อมูล (Backup/Restore)

 • การ Backup Database 
 • การ Restore Database 

Module 3: การกำหนด Service (Service Instance)

 • การสร้าง Instance
 • การเปลี่ยนชื่อ Database Name ที่ Instance
 • การ Start/Stop/Restart Service

Module 4: การนำเข้า License (Import/Upload License)

 • การ Upload License

Module 5: การส่งออกและนำเข้า NAV Object (Import/Export NAV Object) 

 • การ Export Object
 • การ Import Object

Module 6: การสร้างและแก้ไข Report (Create/Modify Report) 

 • การแก้ไข Report 
 • การสร้าง Report 
 • ตัวอย่างการใส่สูตรการคำนวนใน Report 

Module 7: การสร้างและแก้ไข Page (Create/Modify Page)

 • การสร้าง Page 
 • การแก้ไข Page 

Module 8: การเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน (Add NAV User) 

 • การเพิ่ม NAV User
 • การสร้าง Permission Sets 
 • การสร้าง Permission Sets โดยใช้ Record Permission
 • การสร้าง Permission Sets โดยใช้ Add Read Permission to Related Tables
 • การสร้าง Permission Sets โดยใช้ Code Coverage
 • การระบุ Permission ให้กับบัญชีผู้ใช้ 
 • การระบุ Permission ให้กับบัญชีผู้ใช้ แบบ User Group 

Module 9: การต้ังค่าและตรวจสอบ Change Log

 • การต้ังค่า Change Log 
 • การตรวจสอบ Change Log 
 • การลบ Change Log 
10/02/2020 16:02:41