หลักสูตร Network and Internet Security for IT Professional

หลักสูตร Network and Internet Security for IT Professional

ในปัจจุบันการรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์นับวันจะยิ่งมีความสำคัญและ จำเป็นมากยิ่งขึ้น ทั้งต่อตัวบุคคลและต่อองค์กร ในระดับองค์กรภาครัฐและเอกชน เรื่องของ Security หรือระบบความปลอดภัยในระบบเครือข่ายยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับในประเทศไทย จึงมี ความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้บุคคลากรด้านคอมพิวเตอร์ของเราได้มีความรู้ความสามารถ เท่าทันบรรดาผู้ไม่หวังดีต่อระบบหรือที่เรียกกันว่า Hacker อีกทั้งยังมี ไวรัสใหม่ๆ ที่มากันอย่างต่อเนื่อง เมื่อเรามีความเข้าใจด้าน Computer Security ดีพอ เราจึงจะสามารถดูแลระบบและ ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้องค์กรมีผลกระทบกับความเสี่ยงหรือภัยคุกคามน้อยที่สุด 

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจพื้นฐานด้าน Systems & Network Security อย่างลึกซึ้ง
 • เพื่อให้สามารถมีความรู้เท่าทันการโจมตีของ Hacker และ Cracker
 • เพื่อให้เข้าใจหลักการ CIA TRIAD (Confidentiality, Integrity, Availability) รวมทั่ง Authentication, Authorization and Accountability
 • เพื่อศึกษากฎหมายพื้นฐานด้านไอที
 • เพื่อให้สามารถป้องกันระบบของหน่วยงาน ที่ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ศึกษา และเข้าใจ Information Security Process, Internet Architecture, VPN, E-Commerce security, Encryption, Intrusion Detection/Intrusion Prevention.
 • ศึกษาและเข้าใจการรักษาความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ Unix, Linux, Windows Server / Client, Network Devices
 • System Engineer, System Administration
 • ผู้บริหารระบบเครือข่าย เช่น EDP Manager, MIS Manager
 • ช่างเทคนิคระดับสูง
 • ผู้สนใจด้าน Computer Security ทั่วไป
 • ผู้เข้าอบรมต้องสามารถใช้งาน Microsoft Windows ได้เป็นอย่างดี
 • เคยทำงานด้าน IT มาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • เคยใช้งาน และดูแลระบบปฏิบัติการ UNIX, Linux , Windows Server / Client, Network Devices
 • 30 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 12,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 11,250 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

Module 1: Information Security Basics

What Is Information Security?

 • Defining Information Security
 • Brief History of Security
 • Why Security Is a Process, Not Point Products
 • Cyber Security Threats Predicting

Types of Attacks

 • Access Attacks
 • Modification Attacks
 • Denial-of-Service Attacks
 • Repudiation Attacks

Information Security Services

 • Confidentiality
 • Integrity
 • Availability
 • Accountability

Module 2: Ground Work

Legal Issues in Information Security

 • Laws
 • Examples of Laws in Other Countries
 • Prosecution
 • Civil Issues
 • Privacy Issues

Policy

 • Policy Is Important  
 • Types of Policy  
 • Creating Appropriate Policy • Deploying Policy  
 • Using Policy Effectively  

Managing Risk

 • What Is Risk?
 • Identifying the Risk to an Organization
 • Measuring Risk

Information Security Process

 • Assessment
 • Policy
 • Implementation
 • Awareness Training
 • Audit

Network & Internet Security Best Practices

 • Administrative Security
 • Technical Security
 • The OSI Network Model
 • The TCP Network Model
 • Ethernet Fundamental
 • IP & Routing Fundamental

Module 3: Practical Solutions

Internet Architecture

 • Services to Offer / Not to Offer
 • Communications Architecture
 • Demilitarized Zone
 • Firewalls
 • Network Address Translation
 • Partner Networks

Virtual Private Networks

 • Defining Virtual Private Networks
 • User VPNs
 • Site VPNs
 • Standard VPN Techniques

E-Commerce Security Needs

 • e-commerce Services
 • Availability
 • Client-Side Security
 • Server-Side Security
 • Application Security
 • Database Server Security
 • e-Commerce Architecture

Encryption

 • Encryption Concepts
 • Private Key Encryption
 • Public Key Encryption
 • Digital Signatures
 • Key Management
 • Trust

Hacker Techniques

 • A Hacker’s Motivation
 • Historical Hacking Techniques
 • Methods of the Untargeted Hacker
 • Methods of the Targeted Hacker

Intrusion Detection / Intrusion Prevention

 • Types of Intrusion Detection / Prevention Systems
 • Setting Up an IDS / IPS
 • Managing an IDS / IPS

Module 4: Platform-Specific Implementations

Unix/Linux Security Issues

 • Setting Up the System
 • User Management
 • System Management

Windows Server Security Issues

 • Setting Up the System
 • User Management
 • System Management

Module 5: Hardening Devices & Operating System

05/02/2020 17:14:45