ASP.NET Core MVC

ASP.NET Core MVC

ASP.net Core MVC เป็นเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาเว็บแอพด้วย .NET ในปัจจุบัน และอนาคตของไมโครซอฟท์ ปัจจุบันก้าวสู่เวอร์ชั่น 2.0 (.net core 2.0) เป็นเวอร์ชั่นใหม่ต่อมาจาก ASP.net, ASP.net MVC พัฒนาอยู่บนเทคโนโลยี .NET Core ทำให้สามารถใช้งานและพัฒนาได้ทั้งบน Windows , Mac และ Linux โดยใช้ภาษา Visual C# , Razor และเชื่อมต่อฐานข้อมูล SQL Server บน Cloud ได้ด้วย Entity Framwork Core (EF CORE) โดยใช้วิธีพัฒนาแบบ Code-First เป็นหลัก

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนา Web Application ด้วย ASP.NET CORE MVC ตั้งแต่เริ่มต้น โดยผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานเพียง HTML, CSS และภาษา C# เบื้องต้นก็เพียงพอ โดยเมื่อจบหลักสูตรไปแล้วผู้เข้าอบรมจะเข้าใจแนวคิด แนวทางการพัฒนาและไปต่อยอดพัฒนา Web Application ของตัวเองได้ต่อไป

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิด โครงสร้างของเทคโนโลยี ASP.NET Core MVC
 • เข้าใจแนวทางการนำ ASP.NET Core MVC ไปใช้งาน
 • เข้าใจการเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้ ASP.NET Core MVC ร่วมกับโปรแกรม Visual Studio 2017
 • เขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลร่วมกับ SQL Server 2016
 • เขียนโปรแกรมติดต่อ Web Service (Web API) ด้วย ASP.NET Core MVC ได้
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • นักพัฒนาที่สนใจเทคโนโลยีการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย .NET
 • นักเรียน-นักศึกษา และครูอาจารย์
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาการพัฒนาเว็บด้วย ASP.NET Core MVC
 • มีพื้นฐานภาษา HTML, CSS และ C# เล็กน้อย
 • เข้าใจพื้นฐานการออกแบบเว็บไซต์อย่างง่าย
 • มีความรู้พื้นฐานการใช้ฐานข้อมูลเบื้องต้น
 • เข้าใจแนวคิด OOP และ MVC อยู่บ้าง หรือหากไม่มีจะมีการปรับพื้นฐานให้
 • 18 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 10,000 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 9,000 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

1. Introduction to ASP.NET Core MVC

 • Review of ASP.NET Web Forms
 • Advantages and Disadvantages of Web Forms
 • Model-View-Controller Pattern
 • ASP.NET Core MVC
 • .NET Core
 • Considerations in Using ASP.NET MVC
 • Unit Testing

2. Getting Started with ASP.NET Core MVC

 • ASP.NET Core MVC Testbed
 • Using Visual Studio
 • Configuring for ASP.NET Core MVC
 • Rendering Views
 • Razor View Engine
 • Dynamic Output

3. ASP.NET MVC Architecture

 • The Controller in ASP.NET MVC
 • The View in ASP.NET MVC
 • The Model in ASP.NET MVC
 • Helper Methods for HTML
 • Form Submission
 • Model Binding

4.The Model

 • More Complex Models in MVC Programs
 • Microsoft Technologies for Model Persistence
 • Using XML Serialization
 • NuGet Package Manager
 • Using ADO.NET
 • Input Validation

5.The Controller

 • Controller Base Class
 • Actions
 • Retrieving Data from a Request
 • Action Results
 • Action Attributes
 • Serving Static Files
 • Filters

6.The View

 • View Responsibility
 • Using ViewBag
 • Using Dynamic Objects
 • Html Helpers
 • Validation Attributes

7.Routing

 • Routing in ASP.NET Core MVC
 • Properties of Routes
 • Parameters in Routing
 • Registering Routes
 • Attribute Routing

8.ASP.NET Core Web API

 • ASP.NET Core Web API
 • Representational State Transfer
 • REST and Web API
 • HTTP Services Using Web API
 • HTTP Testing Tools
 • Using Postman
 • HTTP Response Codes
 • ASP.NET Web API Clients

9.ASP.NET Core and Ubuntu linux
Deploy asp.net core on Ubuntu linux

26/01/2023 10:32:43