สร้าง Dashboard ด้วย Excel สำหรับวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล

สร้าง Dashboard ด้วย Excel สำหรับวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล

การจัดทำรายงานข้อมูลตัวเลขที่ต้องอัปเดตอยู่เป็นประจำ ที่ต้องนำเสนอแผนภูมิ (Chart) ของ Excel โดยทั่วไปก็ไม่ครอบคลุมข้อมูลทั้งหมด การทำงานในขั้นตอนแบบเดิมซ้ำๆ ก็ทำให้เสียเวลาและไม่สะดวก ดังนั้นการนำเสนอรายงานในรูปแบบ Dashboard  จึงเป็นการสรา้งรายงานในอีกรูปแบบที่มีมุมองรายงานทเี่ข้าใจได้ง่าย สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล หรือรายการตัวเลขที่มีการอัปเดตตลอดเวลา Dashboard เป็นกระดานที่ใช้ในการ วิเคราะห์ สรุปข้อมูลสำคัญ และเลือกคัดกรองดูเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้ เช่น การแยกกลุ่มในแต่ละเดือน / สัปดาห์ เป็นต้น

การนำเสนอขอ้มูลใหเ้ข้าใจง่ายในหน้าเดียว สามารถดูขอ้มูลเพิ่มเติมได้ทันที อีกทั้งมีลูกเล่นในการนำเสนอที่เพิ่มสีสันมากกว่ารูปแบบเดิมๆ ตอบโจทย์ในทางธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยม  ดังนั้น หลักสูตรนี้เป็นการนำเอาความสามารถของ Excel มาใช้ในการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเนื้อหา จะเริ่มตั้งแต่การเตรียมข้อมูล การสรา้งวเิคราะห์ขอ้มูล การสรา้งแผนภูมิ เพื่อนำเสนอใน Dashboard โดยใช้เครื่องมือ ต่างๆ ใน Excel ซึ่งหลักจากจบหลักสูตรนี้คุณจะได้แนวคิดในการนำเอาประยุกต์เพื่อสร้าง Dashboard ให้กับขอ้มูลของ หน่วยงานคุณได้อย่างแน่นอน

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เรียนรู้หลักการสร้าง Dashboard ใน Excel ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง
 • เรียนรู้การจัดการกับข้อมูลที่จะนำมาจัดทำรายงาน Dashboard เพื่อการวิเคราะห์และสรุปผลได้
 • เรียนรู้การใช้เครื่องมือ  Dynamic Pivot Table และ Chart ที่จะช่วยในการสร้าง Dashboard
 • เรียนรู้วิธีการเลือกใช้  Pivot Table และ Pivot Chart ที่เหมาะสมนำเสนอข้อมูลแบบมืออาชีพ
 • ผู้บริหาร พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ด้านการจัดเก็บข้อมูลหรือทำงานที่ต้องรายงานข้อมูล
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เครื่องมือทีเด็ดต่างๆ อันหลากหลาย ที่ช่วยทำให้งานกับข้อมูลเป็นเรื่องง่าย และดูเป็นมืออาชีพ
 • ผู้ที่ต้องการเทคนิคการใช้งาน excel เพื่อช่วยลดเวลาในการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ควรมีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • ควรมีความรู้พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Excel ในระดับเบื้องต้นมาก่อน
 • 6 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 4,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 4,050 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

1. แนวคิดเกี่่ยวกับ Dashboard รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงข้อมูล

 • แนวคิดการออกแบบ Dashboard
 • การออกแบบ Worksheet สำหรับสร้าง Dashboard
 • การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการสร้าง Dashboard
 • เครื่องมือต่างๆ ของ Excel ที่จะช่วยในการสร้าง Dashboard
 • เทคนิคเปลี่ยนมุมมองการนำเสนอให้มีสีสันด้วย Dashboard

2. การสร้างผลสรุปตัวเลขด้วย Pivot Table

 • รูปแบบของข้อมูลในการจัดทำ Pivot Table
 • การใช้ข้อมูลจากไฟล์โปรแกรมอื่นมาสร้าง Pivot Table อาทิText Files, Access File
 • การจัดการกับโครงสร้าง Pivot Table อาทิ Filter, Row, Column, Value
 • การจัดการกับฟังก์ชั่นการคำนวณใน Pivot Table
 • การกำหนดรูปแบบการแสดงผลตัวเลขคำตอบ
 • การปรับแต่งหน้าตารายงาน Pivot Table
 • การกรองขอ้มูล Pivot Table จาก Row/Column Label
 • การสร้างเครื่องมือตัดแบ่ง Slicer เพื่อควบคุมการแสดงข้อมูล

3. การสร้างแผนภูมินำเสนอ Pivot Chart

 • แทรกแผนภูมิ
 • รูปแบบและการออกแบบกราฟ Pivot Chart
 • ข้อจำกัดของ Pivot Chart
 • สร้าง Sparkline ใน Pivot Chart

4. การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขใน Pivot Table

 • แนะนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
 • การแสดงผลตัวเลขในแบบ  Data Bars, Color Scales & Icon Sets
 • การสร้างเงื่อนไขในแบบต่างๆ ได้แก่ Highlight Cell Rules
 • Format เฉพาะเซลล์ที่มีเงื่อนไข
 • ใช้สูตรเพื่อกำหนดเซลล์ที่จะจัดรูปแบบ
13/02/2021 17:55:07