Advanced Android Development with Kotlin (ขั้นสูง)

Advanced Android Development with Kotlin (ขั้นสูง)

แนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพานั้น มีรูปแบบและแนวทางให้เลือกได้หลากหลายวิธีการ หลายเครื่องมือด้วยกัน หนึ่งในแนวทางที่ดีและได้ประสิทธิภาพสูงสุดคือการพัฒนาแอพแบบ Native ด้วยภาษาของระบบนั้นๆ โดยตรง โดยทำงานผ่านเครื่องมือ (IDE) ของ Platform นั้นๆ เลยเช่น Android ก็ใข้ Android Studio ฝั่ง iOS ก็ใช้โปรแกรม XCode เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับภาษาโปรแกรมมิ่งที่ใช้พัฒนาแอพพลิเคชั่นของตัวเองโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงทำงานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพสูง

โดยฝั่ง Android มีภาษา Java และ Kotlin เป็นภาษาหลักในการใช้พัฒนา ซึ่งในปัจจุบันภาษา Kotlin กำลังถูกทีมงานของ Google ผลักดันให้เป็นภาษาหลัก ภาษาแรกที่นักพัฒนาควรเลือกใช้งาน ด้วยความง่ายของตัวภาษา Kotlin จึงเหมาะกับผู้เริ่มต้นพัฒนาแอพ Android ในยุคปัจจุบันนี้

สำหรับเนื้อหา Advanced Android Development with Kotlin (ขั้นสูง) นี้จะเป็นการต่อยอดจากหลักสูตร Basic Android Development with Kotlin (สำหรับผู้เริ่มต้น) เพื่อเข้าสู่การประยุกต์ใช้งานจริงกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา Kotlin ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้งานจริง อาทิ การออกแบบ Bottom Navigation ร่วมกับ DrawerLayout โดยใช้ Navigation Component, รู้การทำงานกับ Recycle View, การวางโครงสร้างโปรเจ็กต์แบบ MVVM, การเขียนเชื่อมต่อ Web Services ด้วย Retrofit,การทำงานกับกล้องถ่ายภาพและสแกน QR Code, การทำงานกับ Google MapAPI รวมไปถึงการทำแจ้งเตือน Push Notification และตัวอย่างการนำแอพพลิเคชั่นขึ้นไปเผยแพร่บน App Store และ Google Play Store

เนื้อหาหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตร Basic Android Development with Kotlin (สำหรับผู้เริ่มต้น) มาแล้ว พร้อมที่จะต่อยอดเพื่อประยุกต์นำทักษะความรู้ที่ได้มาทั้งหมดไปพัฒนาแอพพลิเคชั่นไปใช้ในงานจริงได้อย่างมั่นใจ

คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่รองรับการพัฒนา

 • รองรับ Windows 7, 8 ,10, 11
 • รองรับ MacOS
 • รองรับ Linux OS
 • ใช้โปรแกรม Android Studio เป็นเครื่องมือหลัก

ปกติราคาหลักสูตรนี้ด้วยระยะเวลาและเนื้อหาที่นำมาสอนจะมีราคาเต็มอยู่ประมาณ 6,000 บาท แต่ทางสถาบันนำมาจัดโปรโมชั่นด้วยราคาสุดพิเศษ และอาจจะมีราคานี้เพียงรอบเดียวเท่านั้น

(((เปิดลงทะเบียนพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป)))

 • สำหรับ 50 ท่านแรกราคา 300 บาท
 • ลำดับที่ 51-100 ราคา 350 บาท
 • และลำดับที่ 101 เป็นต้นไปที่ราคา 400 บาทเท่านั้นครับ

การอบรมในหลักสูตรนี้เป็นการสอนสดออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco webex conference และมีการบันทึกการอบรมส่งให้ดูย้อนหลังทั้งหลักสูตรครับ

กำหนดการอบรม

 • วันที่ 14-15, 21-22 และ 28 พฤษภาคม 2565 (5 วัน) เวลา 20:00-23.30
 • อบรมรวม 5 วัน เฉลี่ยวันละ 3.5 ชั่วโมง
 • ระยะเวลารวมทั้งหลักสูตร 18 ชั่วโมง
อบรมออนไลน์ (สอนสด)
 • 14 - 28 พฤษภาคม 2022
 • 18 ชั่วโมง

ภาพรวมหัวข้อการอบรม

 • Section 1: Workshop การออกแบบ Bottom Navigation ร่วมกับ DrawerLayout โดยใช้ Navigation Component
 • Section 2: เรียนรู้การทำงานกับ Recycle View ใน Android
 • Section 3: การทำงาน Rest API ด้วย .NET Core 5 ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL
 • Section 4: การวางโครงสร้างโปรเจ็กต์แบบ MVVM (Model-View-ViewModel)
 • Section 5: Android เชื่อมต่อ Web Services ด้วย Retrofit
 • Section 6: Android กับการจัดการโหลดรูปภาพด้วย Glide
 • Section 7: Android Persistent Storage การเก็บข้อมูลแบบ Offline
 • Section 8: การทำงานกับกล้องถ่ายภาพและสแกน QR Code / Barcode
 • Section 9: การทำงานกับ Bluetooth
 • Section 10: การทำงานกับ Google MapAPI ดึงพิกัดและเรียกใช้งาน
 • Section 11: การทำ Push Notification on Android
 • Section 12: การ Optimize Application และการนำขึ้น Google Play Store

รายละเอียดหลักสูตร

Section 1: Workshop การออกแบบ Bottom Navigation ร่วมกับ DrawerLayout โดยใช้ Navigation Component

 • แนวทางการออกแบบเมนู Bottom Navigation ร่วมกับ DrawerLayout
 • สร้าง Fragments ด้วยเทคนิค DataBinding
 • สร้าง Navigation graph ด้วย Navigation Component จาก Jetpack
 • สร้าง Host fragment
 • การสร้าง Bottom Navigation โดยใช้ Navigation Component
 • เพิ่ม Appbar/Navigation และปุ่ม Navigation ต่างๆ
 • แนวทางการเปลี่ยน Title ของ Fragment แบบ Dynamic
 • การสร้างและทำงานกับ Drawer Navigation โดยใช้ Navigation Component

Section 2: เรียนรู้การทำงานกับ Recycle View ใน Android

 • การติดตั้ง Dependency สำหรับใช้ทำ Recycle View
 • การวาง Recycler view ลงใน layout
 • สร้าง layout สำหรับแสดงข้อมูล 1 ชุด
 • การ สร้าง Adapter
 • เรียกใช้ RecyclerView แล้วตั้งค่า Layout และ setAdapter

Section 3: การทำงาน Rest API ด้วย .NET Core 5 ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL

 • การ Setup เครื่องมือสำหรับรันโปรเจ็กต์ .NET Core 5 ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL
 • เตรียมโปรเจ็กต์ Rest API ด้วย .NET Core 5 จากผู้สอนมาเซ็ตอัพลงเครื่อง local ของผู้เรียน
 • การ Config ค่าพื้นฐานต่าง รวมทั้งการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
 • ทดสอบเรียกทำงาน Rest API Http Method ต่าง ๆ เช่น Get, Post, Put, Delete ข้อมูล
 • ปรับแต่งค่าพื้นฐานเช่น CORS เพื่อให้ Android App สามารถเรียกใช้งานได้

Section 4: การวางโครงสร้างโปรเจ็กต์แบบ MVVM (Model-View-ViewModel)

 • MVVM คืออะไร
 • ข้อดี ข้อด้อย ของการวางโครงสร้างแบบ MVVM
 • เริ่มต้นขึ้นโครงสร้างโปรเจ็กต์แบบ MVVM
 • สร้างส่วนของ Model
 • สร้างส่วนของ View
 • สร้าง Adapter สำหรับ Recycle View
 • สร้างส่วนของ ViewModel
 • สร้าง ViewModel Factory
 • เชื่อมโยงทั้งหมดเข้ามาที่ MainActivity

Section 5: Android เชื่อมต่อ Web Services ด้วย Retrofit

 • แนะนำการทำงานกับ HTTP Request และการใช้งาน Rest API ใน Android
 • รู้จัก Retrofit 2 สำหรับการเชื่อมต่อกับ Rest API
 • ติดตั้ง Retrofit 2 Dependency
 • การอ่านข้อมูลลง RecyclerView พร้อมกำหนดค่าในโครงสร้างแบบ MVVM
 • เขียน CRUD Rest API ใน Android Kotlin
 • เทคนิคในการทำให้การ feed ข้อมูลทำได้เร็วและมีประสิทธิภาพ
 • การจัดการกับเรื่อง NewLine และ Special Character

Section 6: Android กับการจัดการโหลดรูปภาพด้วย Glide

 • แนะนำ Dependency สำหรับช่วยจัดการรูปภาพใน Android
 • ความแตกต่างระหว่าง Glide และ Picasso
 • การติดตั้ง Dependency Glide เข้าสู่โปรเจ็กต์
 • รูปแบบคำสั่งในการโหลดรูปแบบต่าง ๆ
 • การ Disk Cache
 • การปรับแต่ง Configuration ต่างๆ พื้นฐาน

Section 7: Android Persistent Storage การเก็บข้อมูลแบบ Offline

 • รู้จัก SharedPreferences
 • รู้จัก SQLite Databases
 • การทำงานกับ Preference, File, SQLite and Network Data Storage
 • การสร้าง และดักจับวัฏจักรของ Database
 • การเชื่อมต่อ และบริหารข้อมูลแบบ ORM (Object-Relational Mapping)
 • เข้าใจข้อจำกัดของ SQLite Database และเทคนิตที่ใช้แก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติ
 • การใช้งานเครื่องในการ Import/Export Database
 • การใช้ SQLite Unix CommandLines

Section 8: การทำงานกับกล้องถ่ายภาพและสแกน QR Code / Barcode

 • ทำความรู้จัก QR Code / Barcode แบบต่างๆ
 • แนวทางการสร้าง QR Code มาใช้งาน
 • แนะนำ ZXing Library สำหรับจัดการ QR/Bar Code
 • ติดตั้ง ZXing Library ลงในโปรเจ็กต์
 • สร้าง QR Code Scanner ใน Activity ด้วย ZXing Library
 • Defining View Object and Click Listener
 • Code for QR Code Scanner in Kotlin
 • Creating QR code Scanner in Fragment Using ZXing Library
 • Code for QR Code Scanner in Fragment
 • Using QR Code of Fragment in Helper Activity
 • Customise QR Code Scanner Using ZXing Library

Section 9: การทำงานกับ Bluetooth

 • ทำความรู้จัก Android Bluetooth Low Energy (BLE)
 • รู้จัก GATT (Generic Attribute Profile)
 • กำหนด Permission ใน Android เพื่อเข้าถึง Bluetooth
 • การ Scan devices
 • การเชื่อมต่อ device ที่พบ
 • การอ่านข้อมูลจาก device
 • การเขียนข้อมูลไปยัง device

Section 10: การทำงานกับ Google MapAPI ดึงพิกัดและเรียกใช้งาน

 • การติดตั้ง Google MapAPI V2.0 และระบบค้นหาแบบ GeoCoding และ Reverse GeoCoding
 • การติดตั้ง Google Play services
 • การขอ Google Map key
 • การสร้าง Self-Sign Certificate พร้อมหลักการ Private/Public Key
 • การแสดงแผนที่ผ่าน Fragment แบบเจาะลึก
 • การวาดภาพ Polygon ตามพิกัดบนแผนที่

Section 11: การทำ Push Notification on Android

 • แนะนำให้รู้จักกับ GCM และ Firebase Messaging
 • ลงทะเบียนใช้งาน GCD ID
 • Handle Incoming Message:BroadcastReceiver
 • Build Notifications bases on message

Section 12: การ Optimize Application และการนำขึ้น Google Play Store

 • การสร้าง KeyStore
 • ขั้นตอนการ Sign Application แบบเจาะลึกเพื่อสามารถเขียนเป็น script file ได้
 • การสมัคร Android Developer Program
 • Pattern การทดสอบแอพพลิเคชันก่อนนำขึ้น Android Market แบบมาตรฐาน
 • Security พื้นฐานก่อนนำขึ้น Play Store

ตัวอย่าง Workshop ในหลักสูตรนี้

Advanced Android Development with Kotlin

Advanced Android Development with Kotlin
Advanced Android Development with Kotlin
Advanced Android Development with Kotlin
Advanced Android Development with Kotlin
Advanced Android Development with Kotlin
Advanced Android Development with Kotlin
Advanced Android Development with Kotlin
Advanced Android Development with Kotlin
Advanced Android Development with Kotlin

18 ชั่วโมง

ราคา 400 บาท

ลงทะเบียนแล้ว

159 คน