การจัดอบรม

กรมศุลกากร - ศูนย์สารสนเทศด้านศุลกากร กรมศุลกากร

จัดอบรมที่หน่วยงานของราชการ (In house) ให้กับกรมศุลกากร ในหลักสูตร การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบ Cross Platform ด้วย Ionic / Cordova ระยะเวลาอบรม 4 วัน โดยจัดอบรมทั้งหมด 4 รุ่น รุ่นละ 20 ท่าน ดำเนินการอบรมโดย อาจารย์สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง

โดย Admin ITGenius

กรมศุลกากร - ศูนย์สารสนเทศด้านศุลกากร กรมศุลกากร

จัดอบรมที่หน่วยงานของราชการ (In house) ให้กับกรมศุลกากร ในหลักสูตร การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบ Cross Platform ด้วย Ionic / Cordova ระยะเวลาอบรม 4 วัน โดยจัดอบรมทั้งหมด 4 รุ่น รุ่นละ 20 ท่าน ดำเนินการอบรมโดย อาจารย์สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำก

โดย Admin ITGenius

กรมศุลกากร - ศูนย์สารสนเทศด้านศุลกากร กรมศุลกากร

จัดอบรมที่หน่วยงานของราชการ (In house) ให้กับกรมศุลกากร ในหลักสูตร การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบ Cross Platform ด้วย Ionic / Cordova ระยะเวลาอบรม 4 วัน โดยจัดอบรมทั้งหมด 4 รุ่น รุ่นละ 20 ท่าน ดำเนินการอบรมโดย อาจารย์สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง

โดย Admin ITGenius

กศน.ทุ่งครุ - บ้านรักแรกพบรีสอร์ท เพชรบุรี

เป็นการจัดอบรมนอกสถานที่ให้กับ ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย (กศน.) เขตทุ่งครุ ในหลักสูตรการใช้งาน Google Classroom สำหรับการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียยน โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าอบรมกว่า 15 ท่าน ดำเนินการจัดอบรมโดย อาจารย์สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส เอ็นจ

โดย Admin ITGenius

KK Energy Resources - ขอนแก่น

จัดอบรมให้กับบริษัท KK Energy Resources ในหลักสูตรพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Pythone (Basic Python programming) ระยะเวลาการอบรม 2 วัน ที่ KK Energy Resources จ.ขอนแก่น ดำเนินการอบรมโดย อ.สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

โดย Admin ITGenius

บริษัท กสิกรโปร จำกัด - ไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมให้กับบริษัท กสิกรโปร จำกัด ในหลักสูตรฐานข้อมูลด้วย MongoDB สำหรับผู้เริ่มต้น ระยะเวลาการอบรม 3 วัน ที่ไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร ดำเนินการอบรมโดย อ.สนิทวงศ์ กมลภากรณ์ จากไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

โดย Admin ITGenius

SCG - ไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร

เป็นการจัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย framework ยอดนิยมอย่าง Angular JS โดยครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นสูงประยุกต์ใช้งาน จัดอบรมที่สถาบันไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาอบรม 3 วัน ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ นิติพันธ์ ป้อมพันธ์ จากไอที

โดย Admin ITGenius

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด (Jim Thompson) - กรุงเทพมหานคร

เป็นการจัดอบรมในหน่วยงานของลูกค้าบริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด (Jim Thompson) ในหลักสูตร Advanced Microsoft Excel 2010 ระยะเวลาการอบรม 3 วัน ดำเนินการอบรมโดย อาจารย์ประธาน พิทักษ์ผล จากบริษัท ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

โดย Admin ITGenius

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม - กรุงเทพมหานคร

เป็นการจัดอบรมในหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม ในหลักสูตร การใช้งาน Oracle 12c ระยะเวลาการอบรม 3 วัน ดำเนินการอบรมโดย อาจารย์สนิทวงศ์ กมลภากรณ์ จากไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

โดย Admin ITGenius

Envelex (Thailand) - ชลบุรี

จัดอบรมที่สถานที่ของผู้อบรม ณ นิคมอมตะนคร เฟส 4 ชลบุรี บริษัท Envelex (Thailand) จำกัด ในหัวข้อ พื้นฐานการใช้งานวางแผนโครงการด้วยซอฟแวร์ Microsoft Project 2010 ระยะเวเลาอบรม จำนวน 2 วัน (วันที่ 30-31 พ.ย. 60) ดำเนินการอบรมโดย อาจารย์ สามิตร โกยม จากไอทีจี

โดย Admin ITGenius