การจัดอบรม

public group - ไอทีจีเนียส ชลบุรี

เป็นหลักสูตรการพัฒนาแอพแบบ Cross platform ด้วย Ionic framework จัดขึ้นที่ไอทีจีเนียส สาขาชลบุรี ระยะเวลาอบรม 4 วัน กลุ่มลูกค้าทั่วไปกว่า 15 คน ดำเนินการสอนโดย อ.สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส

โดย Admin ITGenius

KK Energy Resources - ขอนแก่น

จัดอบรมให้กับบริษัท KK Energy Resources ในหลักสูตรพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Pythone for PLC ระยะเวลาการอบรม 2 วัน ที่ KK Energy Resources จ.ขอนแก่น ดำเนินการอบรมโดย อ.พิษณุพงษ์ มีประกอบ จากไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

โดย Admin ITGenius

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - โรงแรมไมด้า กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมนอกสถานที่ (in house) ให้กับสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ ในหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomal และ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น ระยะเวลาอบรม 5 วัน จัดอบรม ณ.โรงแรมไมด้า กรุงเทพมหานคร ดำเนิการอบรมโดย อ.สามิตร โกยมและทีมงาน

โดย Admin ITGenius

กรมชลประทาน - กรุงเทพมหานคร

เป็นการจัดอบรมแบบ In-house ในสถานประกอบการของลูกค้า หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต้วย Joomla CMS ให้กับ กรมชลประทาน ระยะเวลาอบรม 3 วัน (ตั้งแต่วันที่ 26/02/2018-28/02/2018) ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ กฤตภพ จากไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

โดย Admin ITGenius

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) - นครราชสีมา

จัดอบรมให้กับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ในหลักสูตรพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Pythone (Basic Python programming) ระยะเวลาการอบรม 2 วัน ที่ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา ดำเนินการอบรมโดย อ.สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส เ

โดย Admin ITGenius

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมนอกสถานที่ ภายในหน่อยงายของลูกค้า ให้กับ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในหลักสูตร Crystal Report ระยะเวลา 1 วัน ดำเนินการสอนโดยอาจารย์สนิทวงศ์ กมลภากรณ์

โดย Admin ITGenius

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมนอกสถานที่ ภายในหน่อยงายของลูกค้า ให้กับ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในหลักสูตร SQL Server 2016 ระยะเวลา 1 วัน ดำเนินการสอนโดยอาจารย์สนิทวงศ์ กมลภากรณ์

โดย Admin ITGenius

บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน) - ไอทีจีเนียสกรุงเทพมหานคร

จัดอบรมเป็นกลุ่มที่ไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร ในหลักสูตร Crystal Report สำหรับผู้เริ่มต้น ใช้เวลาอบรม 3 วัน ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ สนิทวงศ์ กมลภากรณ์ จากไอทีจีเนียส

โดย Admin ITGenius

กรมศุลกากร - ศูนย์สารสนเทศด้านศุลกากร กรมศุลกากร

จัดอบรมที่หน่วยงานของราชการ (In house) ให้กับกรมศุลกากร ในหลักสูตร การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบ Cross Platform ด้วย Ionic / Cordova ระยะเวลาอบรม 4 วัน โดยจัดอบรมทั้งหมด 4 รุ่น รุ่นละ 20 ท่าน ดำเนินการอบรมโดย อาจารย์สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง

โดย Admin ITGenius

กรมศุลกากร - ศูนย์สารสนเทศด้านศุลกากร กรมศุลกากร

จัดอบรมที่หน่วยงานของราชการ (In house) ให้กับกรมศุลกากร ในหลักสูตร การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบ Cross Platform ด้วย Ionic / Cordova ระยะเวลาอบรม 4 วัน โดยจัดอบรมทั้งหมด 4 รุ่น รุ่นละ 20 ท่าน ดำเนินการอบรมโดย อาจารย์สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง

โดย Admin ITGenius