Basic React.js

Basic React.js

ในปัจจุบันภาษา JavaScript มีการพัฒนาออกมาเป็นรูปแบบ Framework ต่าง ๆ มากมาย สำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์ส่วนใหญ่น่าจะเคยใช้งาน JavaScript ยอดนิยมมาบ้าง เช่น jQuery, Angular, Vue js  และ Framework หนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในหมู่นักพัฒนายุคนี้คือ React.js  นั่นเอง โดยผู้พัฒนาคือ Facebook ได้พัฒนาเพื่อใช้งานใน Web Site Facebook และแจกให้ใช้งานสำหรับผู้ที่ต้องการ React เป็นส่วนที่ใช้ให้ผู้พัฒนา Web Applicationฝั่ง Clientในส่วน Render UI ทำให้สามารถพัฒนาได้สะดวก

ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้แนวคิดตั้งแต่พื้นฐานการใช้งาน React.js การเขียนในรูปแบบ JSX การทำงานกับ Babel การสร้าง Component การทำงานกับ props และ state ใน React.js การกำหนดเส้นทาง (Routes) ของแอพพลิเคชั่นที่สร้าง ไปจนถึงการ Deployed งานที่เสร็จแล้วไปใช้จริงต่อไป

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับหลักและแนวทางในการพัฒนางานด้วย React
 • เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการใช้งาน React
 • เรียนรู้การเขียน JSX
 • เรียนรู้การทำงานกับ Bable
 • เรียนรู้การสร้าง Component
 • เรียนรู้การกำหนดคุณสมบัติให้กับ Component ที่นร้าง
 • เรียนรู้การทำงานกับ Props และ State
 • เรียนรู้การ Setting routes
 • เรียนรู้การทำงานกับแบบฟอร์ม
 • เข้าใจ life cycle ของ component
 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู อาจารย์ วิทยากรที่สนใจ
 • นักวิชาการ นักไอที หรือผู้ดูและระบบ
 • ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับ Internet และสามารถใช้งานภาษา HTML ได้
 • มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Software Development
 • มีความรู้เกี่ยวกับการเขียน Web Application
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
 • 18 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 5,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 4,950 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

Module 1: รู้จัก React.js

 • React.js คืออะไร
 • ติดตั้งเครื่องมือบน Google Chrome สำหรับใช้พัฒนา React
 • สำรวจเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย React
 • การ Render ด้วย React อย่างมีประสิทธิภาพ
 • อัพเดท React เป็นรุ่นล่าสุด

Module 2: แนะนำ JSX และ Babel

 • Pure React
 • Refactoring elements using JSX
 • Babel inline transpiling
 • Babel static transpiling with babel-cli
 • Building with webpack
 • Loading JSON with webpack
 • Adding CSS to webpack build
 • Migrating to webpack 3

Module 3: แนะนำ React Component

 • Planning an ActivityCounter
 • Creating components with createClass()
 • Adding component properties
 • Adding component methods
 • Creating components with ES6 class syntax
 • Creating stateless functional components
 • Adding react-icons

Module 4: การทำงานกับ Props และ State

 • Composing components
 • Displaying child components
 • Default props
 • Validating with React.PropTypes
 • Custom validation
 • Working with state
 • Passing state as props
 • State with ES6 classes

Module 5: การใช้งาน React Router

 • Incorporating the router
 • Setting up routes
 • Navigating with the link component
 • Using route parameters
 • Nesting routes

Module 6: การทำงานกับแบบฟอร์มและ Refs

 • Creating a form component
 • Using refs in class components
 • Two-way function binding
 • Adding an autocomplete component

Module 7: Lifecycle ของ Component

 • Building the Member component
 • Building the MemberList component
 • Understanding the mounting lifecycle
 • Understanding the updating lifecycle

Module 8: Live Workshop สร้างแอพด้วย React

 • Introduction create react app
 • Generating a React project
 • Workshop CRUD
05/01/2022 13:13:14