Basic Vue JS 2 (หลักสูตรพื้นฐาน Vue.js)

Basic Vue JS 2 (หลักสูตรพื้นฐาน Vue.js)

ยุคสมัยนี้การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่เน้นไปทางการทำเว็บที่เป็นแบบ Single Page Application (SPA) คือการทำงานจบในหน้าเดียว ไม่ต้องรีโหลด หรือเปลี่ยนหน้าไปมา จึงกำเนิด JavaScript Framework ที่รองรับการทำงานลักษณะนี้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Angular, React, NodeJS และ Vue.js ก็เป็นหนึ่งใน JavaScript Framework ที่กำลังได้รับความนิยมใช้กัน

ซึ่งในหลักสูตรนี้จะแนะนำภาพรวมตั้งแต่เริ่มต้นการใช้งาน ไปจนสามารถประยุกต์พัฒนาโปรเจ็กต์ของผู้เรียนได้เอง จึงเหมาะสำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บแอพสมัยใหม่ด้วย Vue.js เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเว็บแอพของตัวเองได้ต่อไป

รอบการเปิดอบรม

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา
สาขาชลบุรี(บ้านสวน)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา

วิดีโอแนะนำคอร์ส:

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดคอร์ส:

วัตถุประสงค์:

 • เข้าใจแนวคิดของ Component Based Application ใน Vue.js
 • เรียนรู้และเข้าใจ การ Setup Vue Instance
 • ใช้งาน Basic Directives ได้
 • จัดการ State ได้
 • จัดการ Event Handler ได้
 • จัดการ Attribute Binding ได้
 • สามารถจัดการฟอร์ม Forms and Form Validation โดยใช้ vee-validate
 • เข้าใจ Life Cycle Method
 • สามารถเชื่อมต่อกับ HTTP Service ได้
 • ประยุกต์สร้าง Single page applications (SPA) ได้

กลุ่มเป้าหมาย:

 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู อาจารย์ วิทยากรที่สนใจ
 • นักวิชาการ นักไอที หรือผู้ดูและระบบ
 • ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

ความรู้พื้นฐาน:

 • พื้นฐาน HTML & CSS มาบ้าง
 • พื้นฐาน JavaScript มาบ้าง
 • พื้นฐานการใช้งาน Windows 
 • พื้นฐานการค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลาในการอบรม:

 • 24 ชั่วโมง

ราคาคอร์สอบรม:

 • ราคาปกติ 7,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 6,750 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (กรณีผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน

วิทยากรผู้สอน:

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า:

คอร์สต่อเนื่องที่แนะนำ:

 • ไม่มี

เนื้อหาการอบรม:

Module 1: Getting Started

 • Hello World 
 • Introduction to Vue.js 
 • Setting up a local development environment (the easy way) 

Module 2: Fundamentals of Vue.js

 • Introduction to this section 
 • Working with templates 
 • Methods 
 • A word about ES6 arrow functions 
 • Introduction to directives 
 • Exercises: String interpolation, methods and directives 
 • Using expressions with directives 
 • Introduction to events 
 • Passing arguments to event listeners 
 • Directive & event modifiers 
 • Key modifiers 
 • Modifier keys 
 • Exercises: Events & modifiers 
 • Two-way data binding 
 • Security: Outputting and escaping HTML 
 • Rendering elements only once 
 • Conditionally rendering elements 
 • Showing and hiding elements 
 • Hiding elements until the Vue instance is ready 
 • Looping through arrays 
 • Accessing the loop index 
 • Looping through object properties 
 • Looping through number ranges 
 • Understanding the v-for update strategy 
 • Array change detection 
 • Exercises: Two-way data binding, conditionals, and loops 
 • Optimizing performance with computed properties 
 • Adding getters & setters to computed properties 
 • Watchers 
 • Exercises: Computed properties & watchers
 • Filters 
 • Exercises: Filters 
 • Styling with inline CSS styles 
 • Styling with CSS classes 
 • Exercises: Styling with inline styles and classes 
 • Shorthands for events and bindings 

Module 3: Deep dive: The Vue Instance

 • Introduction to this section 
 • Accessing a Vue instance outside of its declaration 
 • Using multiple Vue instances on the same page 
 • Proxying 
 • Understanding reactivity 
 • Asynchronous update queue 
 • Understanding the Virtual DOM 
 • Adding watchers dynamically 
 • Accessing the DOM with $refs 
 • Mounting templates dynamically 
 • Using inline templates 
 • Destroying a Vue instance 
 • Vue instance lifecycle & hooks 
 • Using lifecycle hooks 

Module 4: Setting up a Development Environment with Webpack & Vue CLI

 • Introduction to this section 
 • Installing Chrome developer tools extension
 • Introduction to Vue CLI 
 • Creating a project with Vue CLI 
 • Understanding the project structure 
 • Single file components 
 • Building for production 

Module 5: Components

 • Introduction to components 
 • Why the data property must be a function 
 • Global & Local Components 
 • Component naming conventions 
 • Creating a component in the project 
 • Exercises: Global, local and child components
 • Organizing components 
 • Global & scoped styles 
 • Passing data to components 
 • Validating passed data 
 • Working with events 
 • Communicating through an event bus 
 • Exercises: Passing data & events 
 • Slots 
 • Named slots 
 • Dynamic components 
 • Keeping dynamic components alive 
 • Dynamic components lifecycle hooks 
 • Vue developer tool in action 

Module 6: Mixins & Filters

 • Introduction to mixins 
 • Using mixins 
 • How mixins are merged in 
 • Global mixins 
 • Global filters 

Module 7: Forms

 • Full source code available within GitHub repository 
 • Text inputs & textareas 
 • Checkboxes 
 • Radio buttons 
 • Selects (dropdowns) 
 • Modifiers 
 • How the v-model directive works 
 • Adding default values 
 • Submitting forms '

Module 8: Animations & Transitions

 • Introduction to transitions and animations
 • Understanding single element transitions 
 • Transitioning with CSS classes 
 • Implementing our first transition 
 • Specifying transition names 
 • Specifying custom transition classes 
 • Implementing a custom CSS animation 
 • Mixing transitions and animations 
 • Transitioning between elements 
 • Transition modes 
 • Transitioning elements initially (on page load) 
 • Transitioning with JavaScript hooks 
 • Ignoring CSS classes 
 • Transitioning dynamic components 
 • Transitioning multiple elements 
 • Transitioning moving elements 

Module 9: Routing (SPA)

 • Full source code available within GitHub repository 
 • Introduction to Single Page Applications (SPA) 
 • Installing vue-router 
 • Enabling the router 
 • Registering routes 
 • Rendering routed components 
 • Changing the router mode 
 • Catch-all route 
 • Moving routes to file 
 • Adding navigation links 
 • Styling the active link 
 • Dynamic route matching 
 • Linking to dynamic routes 
 • Named routes 
 • Retrieving route parameters 
 • Using route props 
 • Reacting to parameter changes 
 • Navigating programmatically 
 • Navigating in the browser’s history stack 
 • Redirecting 
 • Aliases 
 • Nested routes 
 • Query parameters 
 • Hash fragment 
 • Controlling the scroll behavior 
 • Named views 
 • Route transitions 
 • Route guards 
 • Component guards 
 • Global guards & meta fields 
 • Reacting to navigations 

Module 10: Connecting to Servers through HTTP

 • Introduction to using HTTP in Vue 
 • Setting up vue-resource 
 • Fetching data with GET requests 
 • URI templates 
 • POST requests 
 • Using resources 
 • Custom resource actions 
 • Global configuration 
 • Configuration within components 
 • Interceptors 

Module 11: Vuex

 • Introduction to Vuex 
 • Why Vuex is needed 
 • Installing Vuex 
 • Setting up a simple store 
 • Accessing a store’s state 
 • Changing state 
 • Introduction to getters 
 • Implementing a getter 
 • Accessing other getters 
 • Passing arguments to getters 
 • Mapping getters to computed properties 
 • Introduction to mutations 
 • Implementing a mutation 
 • Committing mutations with payloads 
 • Mapping mutations to methods 
 • Using constants for mutation types 
 • Two-way data binding 
 • Introduction to modules 
 • Implementing modules 
 • Accessing root state from getters 
 • Accessing root state from actions 
 • Adding mutations to modules 
 • Introduction to namespaces 
 • Adding namespaces 
 • Accessing namespaced types with helpers
 • Accessing root getters from namespaced modules 
 • Dispatching root actions and committing root mutations 
 • Integration with developer tools 
 • Should you use Vuex? 

Module 12: Vue Live workshop

E-commerce workshop

 • Displaying products 
 • Adding products to the cart 
 • Displaying the cart info in the menu 
 • Switching between views 
 • Displaying the cart 
 • Handling adding products already in cart 
 • Increasing and decreasing product quantities
 • Checking out 

Mail application workshop

 • Introduction to the application 
 • Creating components for the views 
 • Adding the sidebar markup 
 • Switching between views 
 • Loading messages from file 
 • Adding numbers to navigation menu 
 • Displaying the inbox 
 • Marking messages as important 
 • Displaying sent, important and trashed messages 
 • Displaying a message 
 • Automatically marking messages as read 
 • Navigating back to previous views 
 • Deleting messages 
 • Marking messages as read or unread 
 • Refreshing the inbox 
 • Sending messages 

คำค้นหา:

หลักสูตร Vue JSอบรม Vue JSสอน Vue JS สถาบันฝึกอบรม Vue JSจัดอบรมหลักสูตร Vue JSการทำ Vue JS คืออะไรคอร์สอบรม Vue JSworkshop Vue JSอาจารย์สอน Vue JSสถานที่เรียน Vue JSสอน Vue JS ราคาถูกสอน Vue JS ชลบุรีจัดอบรมนอกสถานที่ Vue JS

อัพเดทข้อมูลเมื่อ:

 • 2018-12-10 20:40:01