Flutter 3 advanced (ขั้นสูง)

Flutter 3 advanced (ขั้นสูง)

ถ้าจะเริ่มพัฒนาแอพแบบ Cross Platform (รองรับทั้ง Android / iOS) ตัวเลือกที่น่าสนใจ        คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก "Flutter framework" สุดร้อนแรงจาก google ที่เป็นกระแสความนิยมในหมู่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ด้วยความเรียบง่าย ความเร็ว ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นที่ได้ใกล้เคียงกับ Native (การพัฒนาด้วยภาษาเครื่อง) โดยใช้การพัฒนาด้วยภาษาเพียงภาษาเดียวนั่นก็คือ "ภาษา Dart" ที่มีรูปแบบภาษาคล้ายคลึงกับภาษา C และ Java ผสมผสานกับ JavaScript อีกนิดหน่อย ตัวภาษานับว่ามีความคลาสสิก และความทันสมัยอยู่ในตัว

สำหรับเนื้อหาใน Flutter Advanced (ขั้นสูง) นี้เป็นการต่อยอดจาก flutter intermediate ขั้นกลาง เพื่อให้ผู้เรียนและผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้งาน flutter ได้อย่างครบถ้วน เนื้อหาเจาะลึกในหัวข้อที่สามารถนำไปใช้ในงานจริง อาทิ การออกแบบด้วย Material Advanced, การออกแบบแอพส่วนของ iOS ด้วย Cupertino, การทำแอพให้รองรับหลายภาษา , การใช้งานฐานข้อมูลภายในแอพด้วย SQLite , การอัพโหลดไฟล์ภาพผ่าน API, การทำงานกับ Google Firebase, ทำระบบ Chat แบบเรียลไทม์, การอัพโหลดรูปภาพด้วย firebase, พัฒนาระบบแจ้งเตือน , เขียนระบบด้วยโครงสร้างแบบ MVC, จัดการ State ด้วย Bloc, การบันทึกเสียงใน flutter, การเขียนระบบเชื่อมต่อกับ Youtube API, การติดต่อกับอุปกรณ์และเซ็นเซอร์ต่างๆ บนมือถือ และเนื้อหาอื่นๆ  อีกมากมาย

เมื่อผู้เข้าอบรมจบหลักสูตรนี้ไปจะมั่นใจได้ว่า ได้ความรู้ ความเข้าใจที่ครบถ้วน ในการนำไปต่อยอดพัฒนาผลงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • การออกแบบด้วย Material Advanced Components
 • การออกแบบแอพส่วนของ iOS ด้วย Cupertino (Building a Cupertino app with Flutter for iOS)
 • การทำแอพให้รองรับหลายภาษา (Localization and Multi Language in flutter)
 • การใช้งานฐานข้อมูลภายในแอพด้วย SQLite (Using SQLite in Flutter)
 • การอัพโหลดไฟล์ภาพผ่าน API (Upload Images To REST API)
 • การทำงานกับ Google Firebase (Firestore CRUD in Flutter)
 • ทำระบบ Chat แบบเรียลไทม์ (Realtime chat with firebase in flutter)
 • การอัพโหลดรูปภาพด้วย firebase (Firebase Image Upload)
 • พัฒนาระบบแจ้งเตือน (Push Notifications in Flutter using Firebase)
 • เขียนระบบด้วยโครงสร้างแบบ MVC (Flutter  MVC design pattern)
 • จัดการ State ด้วย Bloc (State management with Bloc)
 • การบันทึกเสียงใน flutter (Flutter Audio Recorder)
 • การเล่นวิดีโอ (Flutter Video Player)
 • การเขียนระบบเชื่อมต่อกับ Youtube API (Flutter YouTube API and Video Player)
 • การติดต่อกับอุปกรณ์และเซ็นเซอร์ต่างๆ บนมือถือ (Flutter with Device API)
 • การเตรียมความพร้อมแอพและอัพโหลดขึ้น Store (Build and published app to store)
 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู อาจารย์ วิทยากรที่สนใจ
 • นักวิชาการ นักไอที หรือผู้ดูและระบบ
 • ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบ Cross Platform ด้วย Flutter
 • พื้นฐานการเขียน flutter มาบ้างเล็กน้อย หรือผ่านหลักสูตร flutter for intermediate ขั้นกลางมาแล้ว
 • มีพื้นฐานภาษา Dart มาบ้าง หากไม่มีจะมีการปรับพื้นฐานให้ก่อนอบรม
 • ไม่จำเป็นต้องเขียนภาษา Swift หรือ Java มาก่อน
 • มีพื้นฐานการใช้งาน Mobile app ทั้ง android และ iOS มาบ้าง
 • 30 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 13,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 12,150 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

Module 1: การออกแบบด้วย Material Advanced Components

 • ติดตั้ง flutter และกำหนดสภาพแวดล้อม (Set up your Flutter environment)
 • เพิ่มส่วนของ backdrop เมนู (Add the backdrop menu)
 • เพิ่มการทำรูปทรงต่างๆ (Add a shape)
 • เพิ่มการทำ motion (Add motion)
 • เพิ่มเมนูส่วน back layer (Add a menu on the back layer)
 • เพิ่มไอคอนแสดงแบรนด์ของแอพ (Add a branded icon)

Module 2: การออกแบบแอพส่วนของ iOS ด้วย Cupertino (Building a Cupertino app with Flutter for iOS)

 • ติดตั้ง flutter และกำหนดสภาพแวดล้อม (Set up your Flutter environment)
 • สร้างและกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับ Cupertino (Create the initial Cupertino app)
 • กำหนดโครงสร้างของแอพเป็น 3 แท็บ (Create structure for a 3-tab app)
 • เพิ่มส่วนการจัดการ State (Add state management)
 • ใช้ list view แสดงรายการ (List products for sale)
 • ทำส่วนการค้นหาข้อมูลใน List (Add product search)
 • ปรับแต่งส่วนของข้อมูลลูกค้า (Add customer info)
 • เพิ่มส่วนการแสดงวันเวลา (Add date picker)
 • เพิ่มส่วนการเลือกข้อมูลใน List (Add selected items for purchase)

Module 3: การทำแอพให้รองรับหลายภาษา (Localization and Multi Language in flutter)

 • การเตรียมโปรเจ็กต์ flutter สำหรับรองรับหลายภาษา (Prepare Your Project)
 • เพิ่ม package จัดการหลายภาษาลงในไฟล์ pubspec.yaml (Update pubspec.yaml)
 • การสร้าง json ไฟล์แยกภาษาที่ต้องการ (Create the language files)
 • สร้าง Delegate Class สำหรับจัดการเลือกภาษา (Create Delegate Class)
 • จัดการแสดงผลภาษาในส่วนของ UI (Translating text in the UI)
 • บันทึกข้อมูลภาษาที่เลือกไว้ลงในเครื่องด้วยการใช้ provider และ shared_preferences (changing App language manually)
 • ปรับแต่งการแสดงผลให้เหมาะสมในงานจริง (Custom for your app)

Module 4: การใช้งานฐานข้อมูลภายในแอพด้วย SQLite (Using SQLite in Flutter)

 • การใช้ SQLite ใน flutter เบื้องต้น ติดตั้ง plugin SQFLITE (SQLite in Flutter: SQFLITE plugin)
 • สร้างส่วนของ model (Implementing Model Class)
 • สร้างส่วนของ helper สำหรับทำเรียกดู เพิ่ม ลบ แก้ไข(Creating DatabaseHelper Class: CRUD Operation)
 • เชื่อมต่อฐานข้อมูลกับส่วนแสดงผล (Connect database to UI)
 • ปรับแต่งการแสดงข้อมูลจาก SQLite ในส่วนการแสดงผล (Custom to display data to UI)

Module 5: การอัพโหลดไฟล์ภาพผ่าน API (Upload Images To REST API)

 • สร้างโปรเจ็กต์สำหรับใช้ทดสอบการอัพโหลดรูป (Prepare and create project)
 • เพิ่ม package สำหรับการจัดการ network และจัดการไฟล์ใน pubspect.yaml (Install the dependencies in pubspec.yaml)
 • กำหนด layout สำหรับเลือกไฟล์ภาพ (Create layout for add image)
 • เรียกใช้งาน image_picker (Adding the Image Picking Feature)
 • เขียน Rest API ส่วน backend ด้วย Laravel สำหรับอัพโหลดไฟล์ภาพ (Backend Setup To Handle The Image Upload Process)
 • เขียน Logic ส่วนการอัพโหลดไฟล์รูปใน flutter (Implementing The Image Upload Feature)

Module 6: การทำงานกับ Google Firebase (Firestore CRUD in Flutter)

 • สร้างโปรเจ็กต์ flutter (Creating a New Firebase Project)
 • ติดตั้ง firebase ลงใน project android (Android Firebase Project Setup)
 • ติดตั้ง firebase ลงใน project iOS (iOS Firebase Project Setup)
 • Firebase Flutter Packages Setup (iOS & Android)
 • Registering Users with Firebase using FirebaseAuth
 • Authenticating Users with FirebaseAuth
 • Showing a Spinner while the User Waits
 • Saving Data into Cloud Firestore
 • Listening for Data from Firebase using Streams
 • Update Data into Cloud Firestore
 • Delete Data into Cloud Firestore
 • Turning Streams into Widgets Using the StreamBuilder
 • Cloud Firestore Authorisation and Security Rules

Module 7: ทำระบบ Chat แบบเรียลไทม์ (Realtime chat with firebase in flutter)

 • Creating an Authentication Form
 • Connecting Auth Form & Auth Screen
 • Implementing Authentication
 • Storing Extra User Data
 • Finishing Authentication & Logout
 • Adding Firebase Security Rules
 • Listening to Chat Messages
 • Sending & Ordering Chat Messages
 • Creating a Basic Chat Bubble Widget
 • Improving the Chat Bubbles
 • Testing on Multiple Devices
 • Displaying User Names

Module 8: การอัพโหลดรูปภาพด้วย firebase (Firebase Image Upload)

 • Adding an Image Picker
 • Preparing File Upload & Validating Images
 • Uploading Images
 • Improving Image Upload
 • Running on a Real iOS Device
 • Displaying Images

 

Module 9: พัฒนาระบบแจ้งเตือน (Push Notifications in Flutter using Firebase)

 • Creating a Firebase project
 • Integrating the firebase_messaging package
 • Android-specific configurations
 • iOS-specific configuration
 • Initializing the packages in Dart-Code
 • Sending Notifications with the Firebase console

Module 10: เขียนระบบด้วยโครงสร้างแบบ MVC (Flutter  MVC design pattern)

 • What is the MVC Design Pattern?
 • The MVC Approach
 • Install package for MVC
 • Create project with MVC structure
 • The Controller
 • The Model
 • The View

Module 11: จัดการ State ด้วย Bloc (State management with Bloc)

 • What is BLoC pattern?
 • Concepts for Bloc Events, States, Transition
 • Implementing the BLoC pattern
 • Creating Events
 • Creating BLoC
 • Creating the UI
 • Running the app

Module 12: การบันทึกเสียงใน flutter (Flutter Audio Recorder)

 • Install project and add package flutter_sound
 • Config on iOS
 • Subscriptions
 • Default uri path
 • Creating instance.
 • Starting recorder with listener.
 • Stop recorder
 • Start player
 • Stop player
 • Pause player
 • Resume player
 • Seek player
 • Setting volume

Module 13: การเล่นวิดีโอ (Flutter Video Player)

 • Setup flutter project
 • Add package video_player in pubspect.yaml
 • Implement for video player
 • Custom to display video in view
 • Test on real device

Module 14: การเขียนระบบเชื่อมต่อกับ Youtube API (Flutter YouTube API and Video Player)

 • Create flutter project and add "youtube_player_flutter" dependencies
 • Config to iOS in Info.plist
 • Create project and enable api in google developer console
 • Get Youtube Data API Key
 • Create Model in flutter
 • Create Video modal
 • Create api service
 • Display video in listview
 • Play video in screen UI

Module 15: การติดต่อกับอุปกรณ์และเซ็นเซอร์ต่างๆ บนมือถือ (Flutter with Device API)

 • WebView
 • Bluetooth
 • Calendar
 • File Picker
 • Battery
 • NFC Reader

Module 16: การเตรียมความพร้อมแอพและอัพโหลดขึ้น Store (Build and published app to store)

 • Preparing the Code
 • Preparing the App Configuration
 • Preparing Third-Party Services
 • Adding Icons & Splash Screens
 • Publishing Android Apps
 • Publishing iOS Apps
11/09/2023 11:22:10