สร้าง Chart วิเคราะห์การขาย ด้วย Excel สำหรับการทำตลาดออนไลน์

สร้าง Chart วิเคราะห์การขาย ด้วย Excel สำหรับการทำตลาดออนไลน์

การทำตลาดออนไลน์จำเป็นต้องนำข้อมูลเข้ามาเพื่อวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลได้หลายรูปแบบ เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจในข้อมูลได้อย่างง่ายและถูกต้อง การใช้งาน Chart จึงเป็นตัวเลือกหลัก ๆ ในการแสดงผลข้อมูลซึ่งหลายคนสร้าง Chart ได้โดยไม่รู้ว่าควรจะเลือกรูปแบบใดจึงเหมาะสม เพราะใน Excel มีรูปแบบ Chart เป็นจำนวนมาก

ดังนั้น หลกัสูตรนี้เป็นการนำความสามารถของการสร้าง Chart  Excel มาใช้ในการทำงาน โดยเนื้อหาจะเริ่มตั้งแต่การนำข้อมูลเข้า การเรียนรู้สูตรและเครื่องมือต่างๆ ในการออกแบบ Chart และเรียนรู้การสร้าง  Chart  แบบมืออาชีพโดยสามารถที่จะใช้  Chart เดียว แต่แสดงข้อมูลได้หลายรูปแบบ เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและนำไปต่อยอดของการพัฒนาระบบ Dashboard ในองค์กรได้

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสร้าง Chart
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ของ Chart และความเหมาะสมของการใช้งาน
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้เทคนิคการสร้าง Chart และการแก้ไขข้อจำกัดของ Chart ใน Excel
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้การสร้าง Chart ซึ่งมีเพียง Chart เดียวแต่สามารถแสดงข้อมูลได้หลายมุมมอง
 • ผู้บริหาร พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ด้านการจัดเก็บข้อมูลหรือทำงานที่ต้องรายงานข้อมูล
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เครื่องมือทีเด็ดต่างๆ อันหลากหลาย ที่ช่วยทำให้งานกับข้อมูลเป็นเรื่องง่าย และดูเป็นมืออาชีพ
 • ผู้ที่ต้องการเทคนิคการใช้งาน excel เพื่อช่วยลดเวลาในการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ควรมีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • ควรมีความรู้พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Excel ในระดับเบื้องต้นมาก่อน
 • 6 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 4,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 4,050 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

1. วิธีเตรียมข้อมูลใน Excel สำหรับวิเคราะห์การขาย

 • การทำข้อมูลในลักษณะตาราง หลักการออกแบบ Worksheet และ Field ที่ถูกต้อง
 • การนำเข้าข้อมูลจาก Text File และการขจัดข้อมูลที่ซ้ำกัน
 • การกำหนดชื่อของตัวแรป ช่วงชื่อข้อมูล ( Define name) เพื่อดึงข้อมูล

2. การสร้าง Chart

 • ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง Chart ใน Excel
 • รูปแบบ Chart ต่างๆ ของ Excel กับความเหมาะสมในการนำเสนอข้อมูล เช่น Pie Chart, Line Chart
 • การสร้าง Chart ใหม่อย่างรวดเร็ว โดยการกดเพียงแป้นเดียวเท่านั้น !!!
 • การ Format Chart ให้สวยงาม
 • การแก้ปัญหาข้อมูลที่มีความแตกต่าง ๆ กันค่อยข้างมาก เช่น เริ่มจาก 0 – 1,000,000
 • การแก้ปัญหาของ Line Chart ในกรณีที่บางเซลล์ไม่มีข้อมูล หรือข้อมูลเกิด Error จากสูตรที่ทำไว้ ซึ่งจะส่งผลให้เส้นจะแหว่งหายไป
 • การแสดง Pie Chart ในรูปแบบเกย์หน้าปัด
 • การแสดง Column Chart ผสมระหว่างแบบ Column และ Stack
 • การแสดง Chart ให้มีเส้นแบ่งเกณฑ์วัด เช่น การเปรียบเทียบยอดขายสะสม กับ เป้าหมายที่วางไว้

3. เทคนิคการสร้าง Chart เดียว แต่แสดงข้อมูลได้หลายรูปแบบ

 • การใช้สูตรและฟังก์ชั่นสำหรับดึงข้อมูลเพื่อการสร้าง Chart
 • การใช้เครื่องมือทูลบาร์ Form ต่างๆ อาทิ ปุ่ม Option Button ปุ่ม Checkbox
 • การสร้าง Dropdown list เพื่อเลือกรูปแบบการแสดง Chart ตามต้องการ
 • การใช้ Scrollbar เพื่อให้ Chart Plot ตามจำนวนข้อมูลที่ต้องการ เช่น กำหนดให้แสดงข้อมูล 3 เดือน หรือ 4 เดือน หรือ 6 เดือน ฯลฯ
13/02/2021 17:53:49