Basic Android Programming

Basic Android Programming

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะทำการพัฒนาโปรแกรมบน Android แม้ว่าจะไม่เคยเขียนโปรแกรมบน  Android มาก่อน โดยในหลักสูตรจะทำการปูพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนรู้จักเครื่องมือ SDK ในการพัฒนา รวมทั้งวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาโปรแกรมบน Android ขั้นตอนและวิธีการในการพัฒนาและการต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองโดยผู้เรียนจะได้เรียนการเขียนโปรแกรมภาษา Java, Kotlin เรียนรู้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมบน Android รวมถึงพื้นฐานการเขียนโปรแกรมบน Android ในขั้นประยุกต์ต่อไป

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เข้าใจหลักการพัฒนาและการเขียนโปรแกรม Android 
 • เข้าให้รู้ถึงข้อดีและข้อเสียของส่วนต่างๆ บน Android
 • รู้จักกับเครื่องมือในการเขียน Android ต่างๆ 
 • เรียนรู้การใช้งาน widget ต่างๆ
 • เรียนรู้การกำหนดสีให้แอพพลิเคชัน
 • พื้นฐานการใช้งาน Dialogbox แบบ Alert
 • พื้นฐานการใช้งาน Input Dialog
 • เรียนรู้การออกแบบหน้าจอด้วย Layout แบบต่างๆ
 • รู้จักและใช้งาน SlidingDrawer
 • เรียนรู้การแสงดผลแบบรายการด้วย ListActivity
 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมร่วมกับ ListView
 • แนะนำการเขียนโปรแกรมใช้งาน Spinner
 •  รู้จักและใช้งาน GridView
 •  แนะนำการสร้างและใช้งานเมนู
 •  แนะนำการเขียนโปรแกรมกับ Action Bar
 •  การรับ-ส่งข้อมูลระหว่าง Activity
 •  พื้นฐานการเขียนโปรแกรมใช้งานฐานข้อมูล SQLite
 •  ตัวอย่างการพัฒนา Android App อย่างง่าย
 •  แนะนำติดตั้งแอพพลิเคชันบนเครื่องโทรศัพท์จริง
 • นักวิชาการ นักไอที ผู้ดูแลระบบ
 • ครูอาจารย์ วิทยากรในสายงานไอที
 • นักเรียน-นักศึกษา
 • ผู้สนใจทั่วไปในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Android
 • มีความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานเช่นการสร้างไฟล์ โฟลเดอร์ การลบ การเปลี่ยนชื่อไฟล์ต่างๆ
 • มีความรู้ในการใช้งานอินเตอร์เน็ตและการค้นคว้า
 • ผู้เรียนควรมีพื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมมาบ้าง ไม่ว่าจะเป็น Java, .Net หรือภาษาอื่นๆ
 • รู้จักระบบปฎิบัติการ Android และเคยใช้งานมาก่อนบ้าง
 • 20 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 5,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 4,950 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

วันที่ 1

1.  Introduction                                     

 • รู้จักระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ล่าสุดและแนวทางการพัฒนา
 • เรียนรู้ข้อผิดพลาดหลัก ๆ ที่นักพัฒนาแอนดรอยด์ควรรู้

2. Development Tools

 • การติดตั้งเครื่องมือ (Developer Tools) เช่น Java JDK, Android Studio, Emulator
 • การสร้างโทรศัพท์จำลอง (Emulator)
 • การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับโปรแกรมพัฒนา Android Studio

3.  Hello World                            

 • เรียนรู้ขั้นตอนการสร้างโปรเจ็กต์
 • เลือกรูปแบบโปรเจ็กต์ที่เหมาะสมสำหรับผู้เริ่มต้น
 • ทดสอบรันโปรเจ็กต์บน Emulator และอุปกรณ์จริง (มือถือและแท็บแลต)

4.  Dive into the project                                              

 • แนะนำโครงสร้างโปรเจ็กต์รูปแบบต่าง ๆ ทั้งแบบ
 • องค์ประกอบไฟล์ในโปรเจ็กต์ที่จำเป็นต้องรู้และเข้าใจก่อนเริ่มพัฒนาแอพพลิเคชั่น
 • รู้จักกับ Gladle และการทำงานกับเครื่องมือ Android Studio
 • การตั้งค่า Gladle ให้สามารถเพิ่มความเร็วในการคอมไฟล์โปรเจ็กต์ได้เร็วขึ้น

5.  How to think like Android Developer & Designer  

 • แนวคิดการออกแบบแอพแอนดรอยด์
 • ทำความรู้จักรูปแบบแอพแอนดรอยด์ และมาตรฐานการออกแบบที่ถูกต้อง
 • กฏเกณฑ์ที่ควรรู้ก่อนเริ่มออกแบบแอพแอนดรอยด์

6.  Layouts                                 

 • แนะนำการออกแบบเลย์เอาต์
 • Linear Layout
 • Relative Layout
 • Frame Layout
 • Constraint Layout
 • เลย์เอาต์แบบอื่น ๆ
 • การกำหนดแพตเทิร์นในเลย์เอาต์
 • Workshop การออกแบบแอนดรอยด์แอพด้วย Layout แบบต่างๆ

วันที่ 2

7. Views Part 1

 • รู้จักกับ View
 • Text View
 • Edit Text
 • Button
 • Checkbox and Radio Button
 • Progress bar
 • Switch and Toggle Button
 • Workshop การทำงานกับ View ในแอนดรอยด์

8. Debugging Part 1

 • Debug ในแอนดรอยด์ทำงานอย่างไร
 • การใช้งาน Log
 • การใช้งาน Toast

9. Dimension Units

 • แนะนำหน่วยวัดที่ควรใช้ และไม่ควรใช้
 • รู้จักหน่วย DP และ DPI
 • การใช้หน่วย SP กำหนดขนาดตัวอักษร
 • การประยุกต์ใช้หน่วย px และ dp สื่อสารระหว่างนักออกแบบและนักพัฒนา

10. Resources System

 • Resource คืออะรไ
 • รู้จัก Drawable
 • รู้จักกับไฟล์ R Class
 • Layout and ID
 • Menu
 • Value
 • Animation
 • ระบบ Configuration ในแอนดรอยด์
 • แนวทางการออกแบบ Layout ที่ดี (Layout best practice)
 • Workshop การประยุกต์ใช้ Resource ออกแบบ Layout

11. Views Part 2

 • Image View
 • Image Button
 • The 9 Path
 • Selector
 • Scroll View
 • Custom View
 • Custom Attribute
 • การใช้ Library ภายนอก (3 Party Library) ในการสร้างวิว 
 • Custom View Group
 • Workshop การออกแบบ Layout ด้วย View ตอนที่ 2

12. Advanced Layout Technique

 • รู้จักคำสั่ง Include และ Merge
 • การใช้ Style ใน Android
 • รู้จักและปรับแต่ง Theme ของ Android

13. Activity

 • ทำความเข้าใจและรู้จัก Activity ใน Android
 • การเปลี่ยน Activity หรือการ Intent ไปยัง Activity อื่น ๆ
 • การส่งข้อมูลประเภทตัวแปร ออบเจ็กต์ผ่าน Activity
 • เรียนรู้ Task and Back Stack
 • ทำความเข้าใจ Activity Lifecycle
 • รู้จัก Acitivy’s instants State Saving/Restoring
 • CustomView’s State Saving/Restoring
 • Custom ViewGroup’s View Hierarchy State Saving/Restoring
 • Activity’s presistableMode
 • รู้จักการทำลาย (Terminate) หรือยกเลิก Activity
 • การรับค่ากลับจาก Activity ตัวที่สองมายังตัวแรก
 • การจัดการเมื่อมีการหมุนหน้าจอ
 • การจัดการกับคียร์บอร์ดบนหน้าจอ
 • การใส่ลูกเล่น Transittion ให้กับ Activity

วันที่ 3

14.  MVC Code Structure

 • วางโครงสร้างโค๊ดของคุณด้วย Model-View-Controller (MVC)
 • ประกาศ Java Class ให้กับ Package
 • การทำงานระดับ Application
 • การใช้งาน Model as Singleton และ Contextor
 • การทำงานกับ Application Context และ Activity Context

15.  Fragmentation

 • Fragmentation ใน Hardware ของแอนดรอยด์
 • ความแตกต่างของ UI/UX ในมือถือและแท็บแลต
 • Fragmentation ใน OS
 • ทำความรู้จักและฝึกใช้งาน Android Support Library
 • การเขียนเงื่อนไขตรวจสอบเวอร์ชั่นใน Android

16.  Fragment

 • เรื่องราวความเป็นมาก่อนมาเป็น Fragment
 • ประเภทการใช้งาน Fragment ทั้งแบบ Replace และ Backstack
 • เริ่มต้นสร้าง Fragment แรกพร้อมกับทำความเข้าใจ Fragment Lifecycle
 • การวางตัว Fragment บน Activity
 • การเข้าถึง Fragment จาก Activity ด้วยคำสั่ง FindFragmentById & findFragmentByTag
 • การทำงานกับ Fragment State Saving/Restoring
 • เรียนรู้ FragmentTansaction’s add() vs replace()
 • การเขียน Pop a Fragment from Backstack
 • การใช้ Fragment Transition
 • ทำความเข้าใจกับ FragmentTransaction’s attach() and detach()
 • เรียนรู้การแยกส่วนของ Application ใน Activity
 • Best Practices ของการ Save/Restore State ของ Activity และ Fragment

17. Debugging Part 2

 • การใช้งาน Step Debugging
 • การใช้งานเครื่องมือแจ้ง Debugging จากผู้ใช้ด้วย Crashlytics
 • การใช้ Android Device Monitor
 • UI Hirearchy
 • Memory Monitor

18. Make a HTTP Request

19. Image Loading

20. Push Notification 21. Persistent Storage

22. Signing Your Application

23. Deployment

29/10/2019 01:52:25