• slider-image
 • slider-image
 • slider-image
 • slider-image

Advanced Android Programming

Advanced Android Programming

คอร์สนี้จะเน้นการทำ Android Programming ที่ Advance และเจาะจงมากยิ่งขึ้น  ไม่ว่าจะเป็น Function การทำงานของโทรศัพท์  การจัดการระบบส่ง SMS  การ Control Hardware ที่มีอยู่บนตัวเครื่อง  ไม่ว่าจะเป็น Camera, Sensor, Multi Touch, Bluetooth, Wireless   เรียนรู้ Architecture ในการทำงานแบบ online ด้วยการจัดการ Browser ด้วย Web Control และ HTTP ซึ่งเป็น protocol หลักในการใช้งาน internet  และ การใช้งาน Technology Web Service เพื่อแลกเปลี่ยน Service ที่สามารถ request ใช้ด้วย Android Application ได้  อีกทั้งในคอร์สนี้ยังจะได้เรียนรู้เรื่องของการจัดการ Location-Base Service และการประยุกต์ใช้ Google Maps บน  Application ของเราเองได้

วิดีโอแนะนำคอร์ส:

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดคอร์ส:

วัตถุประสงค์:

 • เพื่อให้รู้และเข้าใจพื้นฐานการเขียนเว็บบนมือถือ
 • เข้าใจหลักและแนวคิดของการสร้างแอพฟลิเคชั่นต่างๆ 

กลุ่มเป้าหมาย:

 • ผู้ที่ต้องการต่อยอดหลักสูตรการเขียน Application for Mobile

ความรู้พื้นฐาน:

 • มีความรู้พื้นฐานการเขียน AppAndroid มาบ้าง
 • สนใจศึกษาการเขียน Application ขั้นสูงอย่างจริงจัง
 • ผู้เข้าอบรมควรผ่านการเรียน Course Android Programming Beginner มาก่อน

ระยะเวลาในการอบรม:

 • 20 ชั่วโมง

ราคาคอร์สอบรม:

 • ราคาปกติ 7,500 บาท โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 6,750 บาท

วิทยากรผู้สอน: