จัดทำรายงาน งานนิพนธ์ ตำราวิชาการหรือคู่มืออย่างมืออาชีพด้วยไมโครซอฟต์เวิร์ด

จัดทำรายงาน งานนิพนธ์ ตำราวิชาการหรือคู่มืออย่างมืออาชีพด้วยไมโครซอฟต์เวิร์ด

คุณเคยประสบปัญหาการจัดทำรายงาน บทนิพนธ์หรือคู่มือด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดแบบนี้หรือไม่

 

 • มีแบบอักษรเยอะแยะในเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกใช้แบบอักษรกับหัวข้ออย่างไรเพื่อดึงดูดความสนใจผู้อ่าน
 • ต้องการให้ข้อความที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของหน้าแรกของทุกบทไม่มีเลขหน้า ส่วนหน้าคู่ให้เลขหน้าอยู่ชิดซ้าย แต่และหน้าคี่ให้เลขหน้าอยู่ชิดขวา  หรือเฉพาะหน้าแรกของทุกบทที่หัวกระดาษไม่มีข้อความใด ๆ หน้าคี่มีชื่อบท ส่วนหน้าคู่มีชื่อรายงานแต่ไมรู้จะทำอย่างไร
 • เสียเวลาจัดรูปแบบ เพื่อเน้นว่าข้อความใดเป็นหัวข้อ ข้อความใดเป็นเนื้อความ และถ้าทำรายงานในลักษณะเป็นกลุ่ม โดยแบ่งหัวข้อกันทำ  รูปแบบไม่ตรงกัน ต้องเสียเวลาไล่แก้
 • ต้องพิมพ์แหล่งอ้างอิง เช่น ดรรชนี สารบัญ สารบัญตาราง ด้วยมือทุกครั้ง พอตำแหน่งหัวข้อ รูปภาพ ตาราง ไปอยู่หน้าใหม่ ต้องเสียเวลาแก้ไขเลขหน้าที่สารบัญทุกครั้ง
 • ใส่รูปภาพ ใส่สมการ แล้วต้องมาใส่เลขลำดับอีก บางครั้งใส่เลขซ้ำกัน เสียเวลาแก้ไข
 • ทำรายงานกลุ่มแล้วส่งสำเนาไปให้หัวหน้าตรวจ แต่เมื่อรับกลับมาไม่ทราบว่ามีตรงบริเวณใดบ้างที่หัวหน้าแก้ไข
 • คณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อนุมัติให้วิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว แต่ต้องนำเสนอด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์ ต้องเสียเวลามานั่งพิมพ์หัวข้อลงในสไลด์
 • และอื่น ๆ

ถ้าปัญหาดังกล่าวคุณกำลังประสบอยู่แต่ไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไร ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจัดทำรายงาน บทนิพนธ์ หรือคู่มืออย่างมืออาชีพด้วยไมโครซอฟต์เวิร์ด โดยวิทยากรซึ่งมีประสบการณ์การจัดทำรายงาน ด้วยไมโครซอฟต์เวิร์ดรวมถึงการตรวจบทนิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยากรจะเปิดเผยเทคนิค เคล็ดลับของการจัดทำรายงานด้วยไมโครซอฟต์เวิร์ดอย่างหมดเปลือกแบบที่คุณไม่เคยทราบมาก่อน

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • จัดทำรายงาน งานนิพนธ์ ตำราวิชาการหรือคู่มืออย่างมืออาชีพด้วยไมโครซอฟต์เวิร์ด (Course outline PDF)
 • โปรไฟล์ของบริษัทไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง (โปรไฟล์ไอทีจีเนียส PDF)
 1. เลือกใช้แบบอักษรให้เหมาะสมเพื่อระบุระดับความสำคัญของเนื้อหาในแต่ละย่อหน้าได้
 2. ใช้สไตล์จัดรูปแบบเพื่อกำหนดระดับความสำคัญของเนื้อหาของย่อหน้าที่ต้องการได้
 3. ตั้งค่าหน้ากระดาษสำหรับพิมพ์คู่มือ หรืองานวิจัยได้ถูกต้องคามหลักวิชาการ
 4. ตั้งค่าหน้าต่างโปรแกรมสำหรับการพิมพ์ตำรา คู่มือ งานนิพนธ์ได้
 5. ใช้ตัวแบ่งส่วนเพื่อจัดการข้อความที่หัวกระดาษและท้ายกระดาษของแต่ละบทได้
 6. สร้างแม่แบบเพื่อเก็บข้อกำหนดของการตั้งค่าหน้ากระดาษ สไตล์จัดรูปแบบให้กับย่อหน้า สำหรับพิมพ์ตำราวิชาการ คู่มือ งานยวิจัยเพื่อเรียกใช้ภายหลังได้
 7. สร้างแผนผังวัฏจักร แผนผังองค์การ ด้วย SmartArt ได้
 8. แทรกสมการและปรับแต่งฟอนต์ให้กับสมการได้
 9. ใส่เลขลำดับกำกับภาพ กำกับตาราง พร้อมกำหนดตำแหน่งข้อความอธิบายได้
 10. กำหนดคำดัชนี และแทรกดัชนีได้
 11. แทรกการอ้างอิงเชื่อมโยงได้
 12. รวบรวมเอกสารที่แยกบทเป็นไฟล์เดียวโดยไม่ทำให้ไฟล์ใหญ่ได้
 13. แทรกสารบัญเนื้อหาแบบอัตโนมัติ แทรกสารบัญตารางอัตโนมัติ แทรกสารบัญภาพอัตโนมัติ พร้อมปรับปรุงความทันสมัยเมื่อมีหัวข้อ รูปภาพ ตาราง เพิ่มหรือลดได้
 14. แทรกบรรณานุกรมได้
 15. แปลงแฟ้มรายงานไปเป็นแฟ้มงานนำเสนอไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยน์ได้
 16. แปลงแฟ้มรายงานไปเป็นแฟ้ม PDF พร้อมมี ฺBookmark หัวข้อสำหรับเข้าถึงได้
 • นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ต้องทำรายงานเพื่อส่งอาจารย์ หรือทำวิทยาพนธ์ สารนิพนธ์ประกอบการสำเร็จการศึกษา
 • เจ้าหน้าที่ธุรการที่มีหน้าที่เตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอน
 • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การใช้กั้นซ้าย กั้นขวา กั้นหน้าลอย เยื้องเฉพาะบรรทัดแรก
 • การควบคุมการไหลของข้อความในย่อหน้า (Text flow controling in paragraph)
 • การใช้ตาราง
 • การใช้เลขลำดับหลัก ลำดับย่อยแบบอัตโนมัติ
 • 14 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 6,000 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 5,400 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสอนเทคนิคการใช้ไมโครซอฟต์เวิร์ดเพื่อจัดทำคู่มือ ตำราวิชาการ หรืองานนิพนธ์

13/02/2021 03:14:33