Word Advanced Documents and Techniques รวมสุดยอดเทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติขั้นสูง

Word Advanced Documents and Techniques รวมสุดยอดเทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติขั้นสูง

โปรแกรม Microsoft Office Word หรือที่เรียกกันว่า Microsoft Word หรือ Word เป็นโปรแกรมที่มีความโดดเด่นทางด้านงานเอกสาร (Word Processing, Text Document) ต่างๆ เช่น จดหมาย, หนังสือ, รายงาน, ตาราง, การเขียนโครงการ, การทำแบบฟอร์มช่วยกรอกข้อมูล , Document Template เป็นต้น
เนื่องจากจากยังมีผู้ใช้งาน Word หลายต่อหลายคนที่ยังเข้าใจหรือใช้งาน Word ในลักษณะเหมือนเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาหรือคัดลอกข้อมูลจากที่อื่นแล้วนำมาวาง (ใช้งานความสามารถที่แท้จริงของ Word ไม่ถึง 10%) ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก เพราะแท้ที่จริงแล้ว Word ได้ตระเตรียมเครื่องมือที่มีความสามารถทางด้านการสร้างสรรค์งานเอกสารงานพิมพ์อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นงานพิมพ์ทั่วไป งานพิมพ์เอกสารหลายๆ หน้า งานพิมพ์หนังสือ งานส่งจดหมายเวียนงานสำหรับการสร้างแบบฟอร์ม งานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (Document Template) เป็นต้น

ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรเดียวที่จะดึงเอาความสามารถของ Word มาใช้ในการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาจะเริ่มตั้งแต่ การทบทวนพื้นฐานการใช้งานที่สำคัญๆ (เช่น ภาพรวมของโปรแกรม การควบคุมหน้ากระดาษ พื้นฐานการพิมพ์งาน) งานพิมพ์เอกสารอัตโนมัติ (เช่น การควบคุมเอกสารหลายๆ หน้า, การทำสารบัญอัตโนมัติ (TOC), การทำสารบัญส่วนท้าย (Index) งานพิมพ์แบบพิเศษ (เช่น การทำจดหมายเวียน (Mail Merge), การติดตามเอกสาร (Review & Track Change) รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือเด็ดๆ และเทคนิคที่น่าสนใจ ที่จะช่วยลดเวลาในการสร้าง/ตกแต่ง/ปรับแต่งเอกสาร รวมถึงเทคนิคการใช้งานเด็ดๆ ที่สามารถช่วยให้การทำงานได้เร็วขึ้น และสามารถใช้งาน Word ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 100%

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและสามารถเลือกใช้งานและสามารถเลือกใช้งานเครื่องมือใน Word ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับงาน
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และดึงเอาความสามารถของ Word ไปประยุกต์ใช้งานจริงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 100%
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือทีเด็ด รวมไปถึงเทคนิคอันหลากหลายที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง และช่วยลดเวลาในการทำงาน
 • เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้งาน Word ได้อย่างมีความสุข
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้งาน Word อย่างถูกวิธี (ไม่ใช่ใช้งาน Word อย่างเครื่องพิมพ์ดีด)
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เครื่องมือทีเด็ดต่างๆ อันหลากหลาย ที่ช่วยทำให้งานเอกสารเป็นเรื่องง่าย และดูเป็นมืออาชีพ
 • ผู้ที่ต้องการเทคนิคการใช้งาน Word เพื่อช่วยลดเวลาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ผู้ที่ต้องการไปประยุกต์ใช้งาน Word ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 100%

-

 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 6,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 5,850 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

1. ทบทวนพื้นฐานและคำสั่งที่จำเป็น

 • ภาพรวมของโปรแกรม Word
 • แนะนำประโยชน์ของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ
 • ปรับพื้นฐานความเข้าใจและการใช้งานให้ถูกต้อง เพื่ออนาคตการใช้งานที่ดีกว่าเร็วกว่า
 • การควบคุมหน้ากระดาษ (Page Layout) เช่น การตั้งค่าหน้ากระดาษ, ส่วนหัว/ท้ายกระดาษ
 • การควบคุมการพิมพ์งานในลักษณะต่างๆ ด้วยเครื่องมือ Paragraph, Font
 • การทำงานกับตาราง เช่น การแทรกตาราง, การควบคุมตาราง, การจัดเรียงข้อมูล, การคำนวณ เป็นต้น
 • การทำงานกับรูปภาพ รูปวาด กราฟ
 • การแทรกข้อมูลอัตโนมัติด้วยเครื่องมือ Quick Part (แทรกข้อความหรือเนื้อหาที่ใช้บ่อยแบบด่วนๆ)

2. เทคนิคการใช้เครื่องมือ สำหรับงานพิมพ์อัตโนมัติ

 • Auto Page
 • Auto Paragraph
 • Auto Tab
 • Auto Text
 • Auto Correct
 • Auto Completion
 • Auto Table

3. หัวใจสำคัญของ Word และเทคนิคการใช้เครื่องมือสำหรับทำหนังสือหรือเอกสารหลายๆ หน้า แบบอัตโนมัติ

 • การควบคุมเนื้อหาเอกสารด้วยเครื่องมือ Style and Formatting
 • การพิมพ์หัวข้ออัตโนมัติด้วยมุมมอง Outline
 • การควบคุมหัวข้ออัตโนมัติด้วยมุมมอง Navigation Pane
 • การทำสารบัญหัวข้ออัตโนมัติ (TOC: Table of Content)
 • การทำสารบัญรูปภาพ สารบัญตาราง แบบอัตโนมัติ
 • การทำดัชนีคำ (Index)
 • การทำเชิงอรรถ (Footnote)
 • การทำอ้างอิงโยง (Cross-Reference)
 • ข้อมูลทางบรรณานุกรม/อ้างอิง
 • การรวมเอกสารและเชื่อมโยงข้อมูล ด้วยคำสั่ง Master Document
 • เทคนิคการตกแต่ง/ปรับแต่ง/แก้ไขเอกสารอย่างอัตโนมัติ

4. สร้างต้นแบบเอกสาร (Document Template) กันดีไหม

 • แนวความคิดเกี่ยวกับ Document Template
 • Document Template เหมาะกับเอกสารแบบไหน
 • การสร้าง Document Template
 • การใช้งาน Document Template
 • การแก้ไข Document Template

5. การป้องกันเอกสาร (Protect Document)

 • การป้องกันการแก้ไขเนื้อหาในเอกสาร
 • การใส่ Password ตอนเปิดไฟล์

วันที่สอง

1. เครื่องมือสำหรับการทำงานเกี่ยวกับการส่งจดหมาย (Mailing)

 • แนวความคิดเกี่ยวกับเครื่องมือสำหรับ Mailing
 • รู้จักเครื่องมือ Mailing ในภาพรวม
 • การเตรียมพร้อมก่อนทำงานกับคำสั่ง Mailing
 • วิธีการใช้งานคำสั่ง Mailing
 • รายละเอียดน่าสนใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คำสั่ง Mailing

2. เครื่องมือสำหรับเอกสารที่มีการใช้งานร่วมกัน (Review)

 • แนวความคิดเกี่ยวกับเครื่องมือสำหรับ Review
 • รู้จักเครื่องมือ Review ในภาพรวม
 • การใช้งานเครื่องมือ Comment
 • การใช้งานเครื่องมือสำหรับหรับติดตามการเปลี่ยนแปลงเอกสาร (Track Change)
 • การยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง (Accept/Reject)
 • การเปรียบเทียบเอกสารจากหลายๆ ไฟล์ (Compare)
 • การรวมเอกสารจากหลายๆ ไฟล์ (Combine)
 • การป้องกันเอกสารเฉพาะในส่วนของ Review

3. เครื่องมือสำหรับการสร้างฟอร์ม เพื่อช่วยป้อนข้อมูลได้ง่าย และสะดวก (Form Toolbar)

 • แนวความคิดเกี่ยวกับเครื่องมือสำหรับการสร้างฟอร์ม
 • รู้จักเครื่องมือ Form Toolbar ในภาพรวม
 • การเตรียมพร้อมก่อนลงมือสร้างฟอร์ม
 • การใช้เลือกใช้เครื่องมือฟอร์มให้เหมาะสม Text Box , Dropdown List ช่วยป้อนข้อมูลจากรายการที่มี, Date Picker ช่วยป้อนวันที่อัตโนมัติ (ไม่ต้องพิมพ์เอง) เป็นต้น
 • การประยุกต์ใช้เครื่องมือฟอร์ม
 • การป้องกันเอกสารเฉพาะในส่วนของเครื่องมือฟอร์ม

4. แนะนำ Macro เครื่องมือสำหรับช่วยลดเวลาการทำงาน เครื่องมือสำหรับการสร้าง Shortcut

 • แนวความคิดเกี่ยวกับ Macro
 • การเตรียมพร้อมก่อนทำ Macro
 • ทดสอบการทำงานกับ Macro
 • ตัวอย่าง/แนวทางการนำ Macro ไปปรับใช้

5. Tips & Tricks & Techniques ที่น่าสนใจอีกคับคั่ง

6. Workshop ที่น่าสนใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้

13/02/2021 17:08:42