การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365

การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 เป็นชุดเครื่องมืออันทรงพลังจาก Microsoft ที่พัฒนาในรูปแบบของ Cloud มีการผสมผสานการใช้งานระบบอีเมล์ Exchange รวมทั้งสามารถทำงานกับโปรแกรมต่าง ๆ ในตระกูล Office ผ่าน Cloud โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมก็ได้ และมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งแบบรายเดือนและรายปีในราคาประหยัด

ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการใช้งาน จนถึงรายละเอียดฟีเจอร์แต่ละเครื่องมือแบบเจาะลึกพร้อมนำไปใช้ในงานจริงได้ทันที อาทิ การจัดการอีเมล์ด้วย Exchange Online 365 การใช้งาน Lync Online การใช้งาน SharePoint Online การใช้ชุดโปรแกรมออฟฟิศทั้งหมด เช่น Word , Excel , Powerpoint , Onenote, Access , Puplisher เป็นต้น

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เข้าใจการจัดการอีเมล์ ด้วย Exchange Online
 • เข้าใจการใช้งาน Calendar 
 • เข้าใจการใช้งาน One Drive
 • เข้าใจการใช้งานชุด Office 365 Online
 • เข้าใจการใช้งาน Microsoft Office 365 Form
 • เข้าใจการใช้งาน Planner
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำ MS Office 365 มาช่วยบริหารจัดการธุรกิจ/การบริหารองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันได้
 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู อาจารย์ วิทยากรที่สนใจ
 • นักวิชาการ นักไอที หรือผู้ดูและระบบ
 • ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปในการใช้งานชุด Microsoft Office 365

 

 • สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน Microsoft office
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 4,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 4,050 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

Module 1: แนะนำ Microsoft Office 365

 •  รู้จัก Microsoft Office 365
 •  บริการของ Microsoft Office 365 มีอะไรบ้าง
 •  ข้อแตกต่างระหว่าง Office 365 และ Microsoft Office Desktop

Module 2: จัดการอีเมลด้วย Outlook OWA

 •  แนะนำ Outlook Web App
 •  เช็คอีเมลเข้าออก และการจัดการอีเมล์
 •  ไม่พลาดทุกนัดด้วย Calendar 
 •  เก็บรายชื่อใน People แบบ Unlimited
 •  จัดเมลและงานให้เป็นระบบด้วย Task

Module 3: Chat และ Share แบบปลอดภัยด้วย Microsoft Team

 •  แนะนำ Microsoft Team
 •  Video Calls
 •  การใช้เครื่องมือการทํางานร่วมกันอื่นๆ
 •  การบันทึกและการจดการประชุม

Module 4: ทํางานด้วยกันเป็นทีมบน SharePoint Online

 •  แนะนำ SharePoint Online
 •  เริ่มต้นใช้งาน OneDrive for Business
 •  เริ่มต้นใช้งาน NewsFeed
 •  เริ่มต้นใช้งาน Team Site
 •  แนะนำช่องทางลัดในการจัดการไซต์
 •  เข้าใจเรื่องสิทธิ์ในทีมไซต์ของเรา

Module 5: ติดตั้ง Office 365 ProPlus และการใช้งาน

 •  Office 365 ProPlus เหมือนกับ Office ทั่วไป
 •  ความแตกต่างของ Office 365 ProPlus
 •  ความต้องการพื้นฐานของ Office 365 ProPlus
 •  การติดตั้ง Office 365 ProPlus ด้วยตนเอง 
 •  การใช้งาน Office on Demand

Module 6: การใช้งาน Outlook & Calendar, Microsoft Teams

 •  การนัดหมายการประชุม จอง Resource ต่างๆ
 •  การเพิ่มศักยภาพในการทํางานร่วมกันเป็นทีม
 •  สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารเฉพาะคนในกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น วางแผน และสร้างกําหนดการนัดหมาย
 •  การจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย
28/06/2022 13:32:13