Basic Android Programming

Basic Android Programming

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะทำการพัฒนาโปรแกรมบน Android แม้ว่าจะไม่เคยเขียนโปรแกรมบน  Android มาก่อน ในหลักสูตรจะทำการปูพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนรู้จักเครื่องมือ SDK ในการพัฒนา รวมทั้งวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาโปรแกรมบน Android ขั้นตอนและวิธีการในการพัฒนาและการต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองโดยผู้เรียนจะได้เรียนการเขียนโปรแกรมภาษา Java รวมถึงเรียนรู้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมบน Android รวมถึงพื้นฐานการเขียนโปรแกรมบน Android ในขั้นต่อ ๆ ไป

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • 28 - 30 ตุลาคม 2019 (ว่าง 8)
สาขาชลบุรี (บ้านสวน)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เพื่อให้เข้าใจหลักการพัฒนาและการเขียนโปรแกรม Android 
 • เพื่อให้เข้าให้รู้ถึงข้อดีและข้อเสียของส่วนต่างๆ บน Android
 • เพื่อให้รู้จักกับเครื่องมือในการเขียน Android ต่างๆ 
 • ผู้ที่สนใจพัฒนาโปรแกรมบน Android บนมือถือ
 • ผู้สนใจทั่วไป
 • นักเรียน-นักศึกษา
 • ผู้เรียนควรมีพื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมมาบ้าง ไม่ว่าจะเป็น Java, .Net หรือภาษาอื่นๆ
 • 20 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 5,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 4,950 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา
 1. แนะนำการติดตั้งเครื่องมือสำหรับพัฒนาแอพพลิเคชัน
 2. เรียนรู้การใช้งาน widget ต่างๆ
 3.  เรียนรู้การกำหนดสีให้แอพพลิเคชัน
 4. พื้นฐานการใช้งาน Dialogbox แบบ Alert
 5. พื้นฐานการใช้งาน Input Dialog
 6. เรียนรู้การออกแบบหน้าจอด้วย Layout แบบต่างๆ
 7. รู้จักและใช้งาน SlidingDrawer
 8. เรียนรู้การแสงดผลแบบรายการด้วย ListActivity
 9. เรียนรู้การเขียนโปรแกรมร่วมกับ ListView
 10. แนะนำการเขียนโปรแกรมใช้งาน Spinner
 11.  รู้จักและใช้งาน GridView
 12.  แนะนำการสร้างและใช้งานเมนู
 13.  แนะนำการเขียนโปรแกรมกับ Action Bar
 14.  การรับ-ส่งข้อมูลระหว่าง Activity
 15.  พื้นฐานการเขียนโปรแกรมใช้งานฐานข้อมูล SQLite
 16.  ตัวอย่างการพัฒนา Android App อย่างง่าย
 17.  แนะนำติดตั้งแอพพลิเคชันบนเครื่องโทรศัพท์จริง
12/09/2019 23:52:03