Basic Node.JS MEAN Stack 2021

Basic Node.JS MEAN Stack 2021

ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชั่นสมัยใหม่ มีเครื่องมือภาษาและ framework ให้เลือกใช้มากมายหนึ่งในภาษาที่มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมอย่างสูงคือ JavaScript ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีฟีเจอร์และความสามารถใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกๆ ปี โดยในหลักสูตรการอบรมนี้จะเลือกพัฒนาเว็บแอพด้วยภาษา JavaScript บนสภาพแวดล้อมของ Node.JS ที่เป็นรันไทม์ที่มีความสามารถสูง รองรับการใช้ภาษา JavaScript เพียงภาษาเดียว พัฒนาได้ทั้งฝั่ง Front-end และ Back-end

เนื้อหาการอบรมในหลักสูตรนี้ จะเป็นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นแบบ "Full Stack" กล่าวคือจะใช้ Angular 12 เป็นส่วน Frontend และใช้ Node.JS เป็นส่วน Backend โดยเขียนเป็น API ให้ Angular เรียกใช้งาน ร่วมกับฐานข้อมูลยอดนิยม ทั้ง MySQL, MS SQL Server, PostgreSQL และ MongoDB รวมทั้งมีการใช้งาน Express Framework เป็นตัวช่วยสร้างและออกแบบ API อย่างง่ายดาย

เนื้อหาหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับมือใหม่ ที่ยังไม่มีประสบการณ์กับการพัฒนาเว็บแอพบน Node.JS มาก่อน สามารถเริ่มเรียนรู้ได้จากที่นี่เลย จะมีการปรับพื้นฐานภาษา JavaScript ES6 ให้ก่อนเล็กน้อยก่อนจะเข้าสู่การทำงานกับ Node.JS ร่วมกับ Express Framework และฝั่งหน้าบ้านด้วย Angular ผ่านการทำ Workshop ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจภาพรวม และนำไปต่อยอดในอนาคตได้ต่อไป

คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่รองรับการพัฒนา

 • รองรับ Windows 7, 8 ,10, 11
 • รองรับ MacOS
 • รองรับ Linux OS
 • ใช้โปรแกรม Visual Studio Code (VS Code) เป็นเครื่องมือหลัก
 • ใช้ฐานข้อมูล MySQL และ MongoDB เป็นหลักและมีเสริมฐานข้อมูลอื่นๆ เช่น MS SQL Server, PostgreSQL เพิ่มเติม
 • มีการใช้งาน Docker เสริมเนื้อหากับบางฐานข้อมูล (ไม่ใช้ Docker ก็สามารถเรียนได้ปกติ)

ปกติราคาหลักสูตรนี้ด้วยระยะเวลาและเนื้อหาที่นำมาสอนจะมีราคาเต็มอยู่ประมาณ 4,000 บาท แต่ทางสถาบันนำมาจัดโปรโมชั่นด้วยราคาสุดพิเศษ และอาจจะมีราคานี้เพียงรอบเดียวเท่านั้น

((( เปิดลงทะเบียนพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป)))

 • สำหรับ 50 ท่านแรกราคา 300 บาท
 • ลำดับที่ 51 เป็นต้นไปที่ราคา 400 บาท

การอบรมในหลักสูตรนี้เป็นการสอนสดออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco webex conference และมีการบันทึกการอบรมส่งให้ดูย้อนหลังทั้งหลักสูตรครับ

กำหนดการอบรม

 • วันที่ 11-12 และ 18 ธันวาคม 2564 (3 วัน) เวลา 13:00-17.00
 • อบรมรวม 3 วัน เฉลี่ยวันละ 4 ชั่วโมง
 • ระยะเวลารวมทั้งหลักสูตร 12 ชั่วโมง
อบรมออนไลน์ (สอนสด)
 • 11 - 18 ธันวาคม 2021
 • 12 ชั่วโมง

MEAN Stack

ภาพรวมหัวข้อการอบรม

 • Module 1: การเตรียมเครื่องมือและความพร้อมทั้งบน Mac และ Windows
 • Module 2: พื้นฐานภาษา JavaScript ES6
 • Module 3: แนะนำ Node.js
 • Module 4: ตัวอย่าง Module ที่มาพร้อมกับ Node.js
 • Module 5: Asynchronous Operation ใน Node.js
 • Module 6: สร้างเว็บเซิฟเวอร์ด้วย Express
 • Module 7: การทำงานกับ Routing ใน Express
 • Module 8: การใช้งาน Template Engine ใน Express
 • Module 9: Node.JS กับการทำงานกับฐานข้อมูล MongoDB, MySQL, PostgreSQL และ MSSQL Server สร้าง อ่าน แก้ไข และลบข้อมูล
 • Module 10: Node.JS กับการสร้าง Rest API
 • Module 11: Workshop Inventory System (ระบบสินค้าคงคลัง) ด้วย Angular 12
 • Module 12: การ Deployed เผยแพร่โปรเจ็กต์ขึ้น Production (Heroku)

รายละเอียดหลักสูตร

Module 1: การเตรียมเครื่องมือและความพร้อมทั้งบน Mac และ Windows

 • แนะนำสเปกและคุณสมบัติเครื่องที่จะติดตั้งเครื่องมือสำหรับ Node.JS และ Angular
 • ขั้นตอนการติดตั้ง Node.JS
 • ขั้นตอนการติดตั้ง Visual Studio Code (VS Code) และส่วนเสริม (Extension) ที่จำเป็นสำหรับ Node.JS และ Angular
 • แนะนำการติดตั้ง Docker desktop บน Windows และ MacOS (ใช้งานเสริม ไม่บังคับ)
 • แนะนำขั้นตอนการติดตั้งฐานข้อมูล MS SQL Server ทั้งลงบนเครื่อง และลงผ่าน Docker
 • แนะนำขั้นตอนการติดตั้งฐานข้อมูล MySQL ทั้งลงบนเครื่อง และลงผ่าน Docker
 • แนะนำขั้นตอนการติดตั้งฐานข้อมูล PostgreSQL ทั้งลงบนเครื่อง และลงผ่าน Docker
 • แนะนำขั้นตอนการติดตั้งฐานข้อมูล MongoDB ทั้งลงบนเครื่อง และลงผ่าน Docker

Module 2: พื้นฐานภาษา JavaScript ES6

 • ทบทวนเกี่ยวกับการทำงานกับ JavaScript ขั้นพื้นฐาน
 • การใช้ var, let ,const
 • Arrow function ES6
 • Template Literals ES6
 • Destructuring
 • Rest and Spread Oprertor
 • Class and Module
 • Arrays
 • Async and Promise
 • Async and Await

Module 3: แนะนำ Node.js

 • What is Node.js
 • Modules
 • Built-in Modules
 • Package Manager
 • Web Server

Module 4: ตัวอย่าง Module ที่มาพร้อมกับ Node.js

 • รู้จัก module Path
 • การใช้ module OS
 • การจัดการไฟล์ด้วย module File System
 • การใช้งาน module Event
 • การผ่านค่าพารามิเตอร์เข้าไปใน event
 • การใช้งาน HTTP Module ในเบื้องต้น
 • วิธีการใช้งาน HTTP Module จัดการ http request
 • การกำหนดเงื่อนไขใน http response

Module 5: Asynchronous Operation ใน Node.js

 • รู้จักการเขียนโปรแกรมแบบ Synchronous กับ Asynchronous Operation
 • วิธีการเขียนโค้ดเพื่อจัดการกับ Asynchronous Operation
 • การใช้ Callback กับ Asynchronous Operation
 • Call Stack และ Event Loop
 • รู้จัก Object แบบ Promise
 • การรีเทิร์นค่าด้วย Object Promise
 • การตรวจสอบข้อผิดพลาดจาก Promise
 • Promise แบบขนาด (Parallel promises)
 • การเขียนฟังก์ชันในแบบ Async / Await

Module 6: สร้างเว็บเซิฟเวอร์ด้วย Express

 • เริ่มต้นสร้างโปรเจ็กต์ใหม่และติดตั้ง Express
 • ทำความรู้จักเกี่ยวกับ Middleware
 • ทบทวนเกี่ยวกับ REST API
 • การใช้งาน Express เบื้องต้น
 • กำหนด Middleware โดยใช้ Method use
 • เปลี่ยน Port อัตโนมัติตามหมายเลข port ใน Process
 • การส่งค่าพารามิเตอร์ไปพร้อมกับ HTTP Request
 • การส่งค่าพารามิเตอร์หลายค่า
 • ตัวอย่างการส่งค่าพารามิเตอร์ไปกับ url
 • การใช้งาน Query String ในแอพพลิเคชั่น
 • การทดสอบส่ง HTTP Request ด้วย Postman หรือ Thunder Client ใน VS Code
 • ติดตั้ง Module body-parser
 • การเพิ่มข้อมูลใหม่ผ่าน Method POST
 • อัพเดทข้อมูลด้วย Method PUT
 • ลบข้อมูลด้วย Method DELETE
 • การใช้งาน Nodemon รันแอพพลิเคชั่น

Module 7: การทำงานกับ Routing ใน Express

 • การทำงานกับ Navigation
 • การใช้งาน Routing
 • การเขียน Router functions
 • การประยุกต์ใช้ Routing แบบต่างๆ ในงานจริง

Module 8: การใช้งาน Template Engine ใน Express

 • รู้จักกับ Template Engine
 • รู้จัก Jade / Pug Template engine และการใช้งานเบื้องต้น
 • การแสดงผลและการใช้งานตัวแปรต่างๆ ใน Template
 • การกำหนดเงื่อนไข (condition) ใน Template
 • การทำซ้ำ (loop) ใน Template
 • การแปลงโค้ด HTML เป็น Pug
 • รู้จักกับ EJS Template Engine และการใช้งานเบื้องต้น
 • แทรกโค้ด JavaScript ลงใน EJS Template

Module 9: Node.JS กับการทำงานกับฐานข้อมูล MongoDB, MySQL, PostgreSQL และ MSSQL Server สร้าง อ่าน แก้ไข และลบข้อมูล

 • ติดตั้งฐานข้อมูลที่ต้องการเช่น MySQL, MongoDB หรือ MS SQL Server
 • ติดตั้ง Package สำหรับเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่ใช้
 • สร้างฐานข้อมูลใน MS SQL Server
 • สร้างโปรเจ็กต์ Node.js ใหม่สำหรับเชื่อมต่อกับ MS SQL Server
 • สร้างไฟล์ .env สำหรับ config ตัวแปรในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
 • เขียน Node.js API กับ MS SQL Server
 • สร้าง SQL Data Access Layer
 • สร้าง Database Client Plugin

Module 10: Node.JS กับการสร้าง Rest API

 • การขึ้นโปรเจ็กต์ Rest API ด้วย Express Framework
 • การกำหนด Routing
 • การเชื่อมต่อฐานข้อมูล MongoDB, MySQL, PostgreSQL และ MSSQL Server
 • การเขียนส่วนของ CRUD กับตัวฐานข้อมูล

Module 11: Workshop Inventory System (ระบบสินค้าคงคลัง) ด้วย Angular 12

 • สร้างโปรเจ็กต์ Node.JS ใหม่พร้อมกำหนด Routing พื้นฐานที่ต้องการ
 • การออกแบบส่วน UI ของระบบด้วย Angular 12
 • การออกแบบระบบ Login และ Register
 • การออกแบบส่วนของ Stock สินค้า
 • การออกแบบส่วนการเพิ่มสินค้า
 • การจัดการหมวดหมู่สินค้า

Module 12: การ Deployed เผยแพร่โปรเจ็กต์ขึ้น Production (Heroku)

 • แนวทางการ deployed project node.js ขึ้น Production
 • แนะนำ Cloud hosting สำหรับการ deployed
 • แนะนำการ Deployed ขึ้น Heroku Cloud hosting ฟรี
 • การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเมื่อขึ้นใช้งานจริง
 • การแก้ปัญหาที่อาจพบเมื่อขึ้นสู่ Production จริง

ตัวอย่าง Workshop ในหลักสูตรนี้

12 ชั่วโมง

ราคา 400 บาท

ลงทะเบียนแล้ว

236 คน

สั่งซื้อวิดีโอบันทึกการอบรม
ติดต่อตามข้อมูลด้านล่างนี้