Laravel 8 ร่วมกับ Vue.js 3 Tailwind CSS 2 และ Livewire

Laravel 8 ร่วมกับ Vue.js 3 Tailwind CSS 2 และ Livewire

ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสมัยใหม่นั้น ความต้องการของผู้ใช้ (User) มีความหลากหลายมากขึ้น ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลก็มีหลายช่องทาง นักพัฒนาจึงต้องให้ความสนใจในการพัฒนาลักษณะแอพพลิเคชั่นให้เป็นส่วนย่อย มองให้เป็น Service เพื่อสามารถเชื่อมต่อกับช่องทางอื่นๆ ได้ไม่ว่าจะเป็น Web, Mobile, iOT ต่างๆ โดยแนวทางที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคือ พัฒนาส่วนหน้าบ้าน (Frontend) แยกกับส่วนหลังบ้าน (Backend) โดยทำเป็น Web Service หรือ Web API มาคั่นกลาง ส่วนหน้าบ้านก็พัฒนาเป็นลักษณะ Single Page Web Application (SPA) ส่วนหลังบ้านก็พัฒนาเป็น Web API ด้วยภาษาที่เราถนัด ไม่ว่าจะเป็น PHP, Python, Go, Java ก็ตามที

สำหรับเนื้อหาในหลักสูตรนี้ จะเป็นการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นแบบ Full Stack (ทั้งส่วนหน้าบ้านและหลังบ้าน) โดยหน้าบ้านใช้ Vue 3 Framework ยอดนิยมที่เหมาะสำหรับมือใหม่ทุกท่าน และภาษาฝั่งหลังบ้านจะใช้ Laravel Framework เวอร์ชั่น 8 ที่มาพร้อมความสามารถใหม่ๆ มากมาย ในการนำมาสร้าง API ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง โดยเนื้อหาการอบรมจะครอบคลุมทั้งการเขียนแบบ SPA และเขียนแบบ Laravel ร่วมกับ Vue และ Livewire ด้วย

การอบรมเป็นลักษณะ Workshop ตลอดทั้งหลักสูตร เหมาะสำหรับมือใหม่ผู้เริ่มต้นทุกคนสามารถเริ่มเรียนรู้เทคโลโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาเว็บแอพได้จากหลักสูตรนี้เลย เนื้อหาครอบคลุมทั้งส่วน Laravel 8, Vue 3 , Tailwind CSS2 และ Livewire เมื่อจบหลักสูตรนี้ไปผู้เรียนจะได้เห็นภาพกว้างๆ ทั้งหมดของการเป็นนักพัฒนาแบบ Full Stack Web Developer

ปกติราคาหลักสูตรนี้ด้วยระยะเวลาและเนื้อหาที่นำมาสอนจะมีราคาเต็มอยู่ประมาณ 6,500 บาท แต่ทางสถาบันนำมาจัดโปรโมชั่นด้วยราคาสุดพิเศษ และอาจจะมีราคานี้เพียงรอบเดียวเท่านั้น

((( เปิดลงทะเบียนพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป)))

 • สำหรับ 30 ท่านแรกราคา 300 บาท
 • ลำดับที่ 31-50 ราคา 500 บาท
 • และลำดับที่ 51 เป็นต้นไปที่ราคา 800 บาทเท่านั้นครับ

การอบรมในหลักสูตรนี้เป็นการสอนสดออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco webex conference และมีการบันทึกการอบรมส่งให้ดูย้อนหลังทั้งหลักสูตรครับ

กำหนดการณ์อบรม

 • วันที่ 7-8, 14-15 และ 21-22 สิงหาคม 2564 เวลา 20:00-23.30 (6 วัน)
 • อบรมเฉลี่ยวันละ 3.5 ชั่วโมง
 • ระยะเวลารวมทั้งหลักสูตร 21 ชั่วโมง

ตารางอบรม 6 วัน

 • ครั้งที่ 1: เสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00-23.30 น.
 • ครั้งที่ 2: อาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00-23.30 น.
 • ครั้งที่ 3: เสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00-23.30 น.
 • ครั้งที่ 4: อาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00-23.30 น.
 • ครั้งที่ 5: เสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00-23.30 น.
 • ครั้งที่ 6: อาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00-23.30 น.
อบรมออนไลน์ (สอนสด)
 • 7 - 22 สิงหาคม 2021
 • 20 ชั่วโมง

ภาพรวมหัวข้อการอบรม

 • Module 1: การเตรียมเครื่องมือและความพร้อมทั้งบน Mac และ Windows
 • Module 2: แนะนำภาพรวมหลักสูตร
 • Module 3: พื้นฐานการทำงานกับ Laravel 8
 • Module 4: การสร้าง Rest API ใน Laravel 8
 • Module 5: พื้นฐาน Vue.js 3
 • Module 6: พื้นฐานการออกแบบด้วย Tailwind CSS 3 ร่วมกับ Vue 3
 • Module 7: การสร้าง Single Page Application (SPA) ด้วย Vue 3 และ Tailwind CSS
 • Module 8: พื้นฐาน Livewire ร่วมกับ Laravel 8
 • Module 9: Workshop Laravel 8 ร่วมกับ Livewire และ Tailwind CSS
 • Module 10: การ Deployed โปรเจ็กต์บน Cloud hosting เช่น Heroku และ Netlify

รายละเอียดหลักสูตร

Module 1: การเตรียมเครื่องมือและความพร้อมทั้งบน Mac และ Windows

 • วิธีการติดตั้งเครื่องมือและตั้งค่าบนระบบ Windows
 • วิธีการติดตั้งเครื่องมือและตั้งค่าบนระบบ MacOS
 • การติดตั้ง Editor สำหรับพัฒนาเช่น VSCode, PhpStorm เป็นต้น
 • การติดตั้งตัวจำลอง Web Server เช่น XAMPP, MAMPP, WAMPP เป็นต้น
 • การติดตั้ง Composer
 • การติดตั้ง Node.JS
 • การติดตั้ง Git
 • การติดตั้ง Postman
 • การสร้างฐานข้อมูลใหม่สำหรับ Laravel

Module 2: แนะนำภาพรวมหลักสูตร

 • แนวทางการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในปัจจุบัน
 • รู้จักสายงาน frontend developer
 • รู้จักสายงาน backend developer
 • รู้จักสายงาน devops developer
 • เส้นทางการเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับสายงาน frontend และ backend developer
 • เล่าภาพรวมสิ่งที่จะได้เรียนรู้ทั้งหมดจากหลักสูตรนี้

Module 3: พื้นฐานการทำงานกับ Laravel 8

 • การติดตั้ง Laravel 8 ผ่าน Composer
 • พื้นฐานการสร้างและจัดการ Routing บน Laravel 8
 • พื้นฐานการทำงานกับ Controller บน Laravel 8
 • การทำงานกับ View บน Laravel 8
 • การวาง Layout เพื่อแยกส่วนโค๊ดให้ทำงานกับเว็บขนาดใหญ่ได้บน Laravel 8
 • Laravel 8 กับการเชื่อมต่อและจัดการฐานข้อมูล
 • ตัวอย่าง Workshop การเขียน CRUD Application เชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL

Module 4: การสร้าง Rest API ใน Laravel 8

 • ขึ้นโปรเจ็กต์ Laravel สำหรับสร้าง Rest API
 • ติดตั้ง Laravel Sanctum สำหรับ Authentication API
 • การตั้งค่า Authentication ด้วย Sanctum
 • การสร้าง Resource สำหรับ Rest API
 • การสร้าง Resource Collection
 • การสร้างและกำหนด API Operation แบบต่าง ๆ
 • การเขียน Validation API ใน Laravel 8
 • การ Handling Error
 • การตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับการนำ API ไปใช้งานบน Production Server

Module 5: พื้นฐาน Vue.js 3

 • ภาพรวม Vue 3
 • การสร้าง Vue App
 • รู้จัก Attribute Binding
 • เรียนรู้ Conditional Rendering
 • เรียนรู้ List Rendering
 • การทำงานกับ Event Handling
 • รู้จักและใช้งาน Class และ Style Binding
 • การใช้งาน Computed Properties
 • เรียนรู้ Component และ Props
 • การใช้งาน Communicating Events
 • การจัดการกับ Form และ v-model

Module 6: พื้นฐานการออกแบบด้วย Tailwind CSS 2 ร่วมกับ Vue 3

 • รู้จัก Tailwind CSS 2 เบื้องต้น
 • การใช้งาน component ต่าง ๆ ใน tailwind css 2
 • การ Setup Vue 3 ร่วมกับ Tailwind CSS2
 • การออกแบบ Layout ร่วมกับ TailWind CSS 2
 • รู้จัก Vuex และการจัดการ State ใน Vue 3

Module 7: การสร้าง Single Page Application (SPA) ด้วย Vue 3 และ Tailwind CSS

 • Install Vue Router
 • Vue Layout using Tailwind CSS
 • Header & Footer
 • Route Links
 • Design Login Page using Tailwind CSS
 • Install Vuex
 • Show Hide Navigation Links
 • Navigation Guards.
 • Dashboard
 • Project Listing Page
 • Project Detail Page
 • Delete Project Functionality
 • Add Project
 • Edit Project
 • Add/Edit/Delete Task

Module 8: พื้นฐาน Livewire ร่วมกับ Laravel 8

 • ติดตั้ง Livewire
 • การ Setting Livewire
 • AJAX Call using Livewire
 • Livewire properties
 • Livewire Full Page Component
 • Computed Properties
 • Child Components
 • Redirect & Flash Messages
 • Livewire Events

Module 9: Workshop Laravel 8 ร่วมกับ Livewire และ Tailwind CSS

 • ขึ้นโปรเจ็กต์ Laravel 8 ร่วมกับ Livewire และ Tailwind CSS
 • เชื่อมต่อฐานข้อมูล
 • เขียนส่วน CRUD แบบ AJAX Call
 • การแบ่งหน้า Pagination
 • การทำส่วนค้นหาแบบ AJAX Search
 • การจัดเรียงข้อมูล Sorting

Module 10: การ Deployed โปรเจ็กต์บน Cloud hosting เช่น Heroku และ Netlify

 • การสมัครเข้าใช้งาน Heroku Cloud hosting
 • การเตรียม Project Laravel 8 สำหรับ deploy บน heroku
 • การเชื่อมต่อฐานข้อมูล mysql บน heroku
 • การ Deploy ส่วน SPA บน Netlify
 • การ Config เพื่ออ่าน API Laravel จาก Heroku
 • การแก้ปัญหาต่างๆ ที่พบระหว่างการ deployed

แจกฟรีเทมเพลตระบบหลังบ้าน (Admin Template) Laravel 8 with Vue 3 ร่วมกับ Tailwind CSS

คุณสมบัติของ Template:

 • Laravel 8
 • TailwindCSS 2
 • Authentication
 • Well Organized Frontend Structure
 • Helper Functions
 • Fully Responsive Layout
 • SASS Powered
 • Modular JS & CSS Code
 • Webpack Compiler with Laravel Mix
 • 100+ HTML5 Templates
 • 3 Menu Variants
 • 3 Form Wizard Layouts
 • 3 Blog Layouts
 • 2 Pricing Layouts
 • 2 Invoice Layouts
 • 3 FAQ Layouts
 • Unique Login Page
 • Unique Register Page
 • Unique Error Page
 • Update Profile Page
 • Change Password Page
 • 3 Users Layouts
 • 3 Profile Settings Layouts
 • Post News Applications
 • Inbox Applications
 • File Manager Applications
 • Chat Applications
 • POS Applications
 • CRUD Applications
 • Regular & Datatable Grid
 • Accordion Components
 • Button Components
 • Modal Components
 • Alert Components
 • Progressbar Components
 • Tooltip Components
 • Dropdown Components
 • Toast Components
 • Typography Components
 • Tons of Icon
 • Regular Form
 • Datepicker Components
 • Select2 Components
 • Dropzone Components
 • Sumernote Editor Components
 • Validation Form Components
 • Chart Widget
 • Slider Widget
 • Image Zoom Widget
 • Addon Utilities and Helper Classes

20 ชั่วโมง

ราคา 800 บาท

ลงทะเบียนแล้ว

308 คน

สั่งซื้อวิดีโอบันทึกการอบรม
ติดต่อตามข้อมูลด้านล่างนี้